Katalikiškoji Lietuvos edukologija : integralumo linkmė (1918-1940)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikiškoji Lietuvos edukologija: integralumo linkmė (1918-1940)
Publication Data:
Klaipėda 2003.
Pages:
247 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Edukologija; Filosofiniai ir psichologiniai ugdymo aspektai; Katalikiška edukologija (1918-1940); Katalikiškoji Lietuvos edukologija; Katalikų bažnyčia; Maceina, Antanas; Mergaitės ugdymas; Pasaulėžiūra; Prigimties,kultūros ir religijos sampyna; Religija; Ugdymas; Ugdymo mokslas nepriklausomoje Lietuvoje; Ugdymo parametrai (tikslai, struktūra, funkcijos); Šalkauskis, Stasys; Catholic Church; Catholic Education (1918-1940); Education; Education of girls; Education science in independent Lithuania; Interconnections of nature, culture and religion; Lithuanian Catholic Education; Maceina, Antanas; Philosophical and psychological aspects of education; Properties of education (goals, structure, functions); Religion; World outlook; Worldview; Šalkauskis, Stasys.
Contents:
Įvadas — I. Filosofiniai ugdymo mokslo pagrindai — 1. Prigimties, kultūros ir religijos darnumas. Stasio Šalkauskio gyvenimo filosofijos koncepcija. Religijos ir kultūros santykio interpretacija A. Maceinos pirmuosiuose filosofinio turinio darbuose — 2. Vertybių filosofijos idėjų sklaida Lietuvoje – ugdymo mokslo vystymosi veiksnys — II. Ugdymas ir pasaulėžiūra: kontroversijos ir pozityvios nuostatos — 1. Pasaulėžiūros esmė ir vertė: teorinis atžvilgis — 2. Tikybos, kaip pasaulėžiūrinio dalyko, mokymo JAV mokyklose įvairiopos patirties sklaida Lietuvoje — 3. Laisvos, neutralios ir konfesinės mokyklos samprata. Laisvės ir laisvos mokyklo esmė. Mokykla formuoja mokinių pasaulėžiūrą. Tikyba – asmeninės ir visuomeninės doros pagrindas. Parinkti vaikams auklėjimo kryptį – prigimtinė tėvų teisė ir pareiga — 4. Mokytojo pasaulėžiūros problema — III. Ugdymo esmės, tikslų, struktūros, funkcijų interpretacijos — 1. Švietimo poreikis – gyvybinis tautos poreikis — 2. Vidinė ir išorinė ugdymo struktūra — 3. Pedagoginės teleologijos ir pedagoginių vertybių mokslo ryšys — 4. Integralaus ugdymo teorija – ugdymo mokslo brandos požymis. Integralaus ugdymo esmė. Ugdymo veiksniai. Pilnatvės principo taikymas realizuojant aktualiausius tautinio ir visuomeninio auklėjimo uždavinius — 5. Pedagogikos ir psichologijos problemų sintezės metmenys— 6. Religinis auklėjimas – integralus žmogaus visuminio ugdymo uždavinys. Religinio auklėjimo tikslai. Religinio auklėjimo principai — IV. Ugdymo problemos — 1. Dvasios jaunatvė – kiekvieno krikščionio siektinas tikslas — 2. Mergaitė būsima motina – visavertė asmenybė. Teisės šviestis ir lavintis problema. Mergaitės idealas – dvasios grožis. Puoselėtinos mergaitės savybės — 3. Moteris motina. Moters psichologijos bruožai. Moters pašaukimo vaidmenys — 4. Pedagoginės meilės esmė ir jos šaltinis — Išvados — Die Katholische Edukation Litauens (1918–1940): in Richtung der Integration. Zusammenfassung — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Edukologija; Filosofija / Philosophy; Filosofiniai ir psichologiniai ugdymo aspektai; Katalikai. Katalikų bažnyčia / Catholics. Catholic Church; Katalikiškoji Lietuvos edukologija; Maceina, Antanas; Mergaitės ugdymas; Pasaulėžiūra; Prigimties,kultūros ir religijos sampyna; Religija / Religion; Šalkauskis, Stasys; Ugdymas / Education; Ugdymas / Education; Religija / Religion.
EN
Interconnections of nature, culture and religion; Lithuanian Catholic Education; Philosophical and psychological aspects of education; Properties of education (goals, structure, functions); World outlook; Worldview.
Summary / Abstract:

LTKatalikiškosios linkmės ugdymo mokslas ir pedagoginė mintis 1918–1940 m. laikotarpiu nėra išsamiai tyrinėta, nėra apibūdintos pavienių jos atstovų koncepcijos, nėra išryškinti integralią kryptį lėmę veiksniai bei pagrindinės filosofinės idėjos. Monografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio tikslas – atskleisti katalikiškosios krypties ugdymo mokslo iškilimo veiksnius, ugdymo sampratą, pobūdį, problemas. Monografijoje išryškinti integraliojo ugdymo sampratos filosofiniai pagrindai ir atskleisti integralumą lėmę veiksniai: kultūros filosofija, prigimties, kultūros ir religijos darnos teorija, vertybių filosofija, krikščioniška ugdymo mokslą kūrusiųjų pasaulėžiūra. Atskleista, kad kultūros filosofijos ir vertybių filosofijos idėjos buvo reikšmingas veiksnys katalikiškosios krypties ugdymo mokslui stiprėti ir plėtotis, padėjo ir kitų besiplėtojančių mokslų atstovams geriau suprasti žmogaus esmę, paskirtį, ryšį su prigimtimi, gamta, religija. Pagrįsta, kad sintetiškas žmogaus prigimties, kultūros ir religijos sąveikos, žmogaus integralaus ryšio su visomis gyvenimo sritimis interpretavimas padėjo pagrindus integralaus ugdymo teorijai iškilti ir formuoti sintetišką požiūrį į žmogaus ugdymą apskritai. Įvertinta aksiologijos idėjų sklaidos Lietuvoje reikšmė apibrėžiant vertybinį ugdymo turinį. Išanalizuota ir susisteminta medžiaga apie pasaulėžiūros reikšmę žmogaus gyvenime, suvokiant save, asmeninės ir visuomeninės doros pamatus, santykį su kitais žmonėmis, pasauliu, transcendencija.

ENThe catholic faith-based educational science and thinking between 1918 and 1940 has not been comprehensively researched and no concepts of its individual representatives or factors determining its integral trend or key philosophical ideas were formulated. This monograph was based on a study aimed at revealing the factors that contributed to the development of the catholic faith-based educational science, its concept, nature and issues. The monograph outlines a philosophical background behind the integral education concept and reveals factors that contributed to its integrity such as cultural philosophy, theory of harmony between human nature, culture and religion, philosophy of values, and Christian philosophy of life of the creators of educational science. It demonstrates that ideas of philosophy of culture and philosophy of values played an important part in the development and consolidation of the catholic faith-based educational science and helped representatives of other developing science fields to better understand human soul, purpose, relationship with human nature, nature and religion. It was found that synthetic interpretation of interaction between human nature, culture and religion and of integral relationship of humans with all areas of their life laid the foundation for integral education theory and synthetic attitude to human education in general. The significance of ideas of axiology in determining the content of value-based education in Lithuania was evaluated. This monograph analyses and structures the material about significance of worldview in human life, self-comprehension, understanding of fundamentals of personal and public virtue, relationship with other people, world and transcendence.

ISBN:
9955585072
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39775
Updated:
2014-02-28 20:33:02
Metrics:
Views: 36
Export: