Socio-political conditions for the development of Catholic confessional schools in Lithuania in 1918-1940 and 1990-2008

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Socio-political conditions for the development of Catholic confessional schools in Lithuania in 1918-1940 and 1990-2008
Alternative Title:
Katalikų konfesinių mokyklų vystymosi sociopoutinės sąlygos Lietuvoje (1918-1940 m. ir 1990-2008 m.)
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2009, Nr. 6(1), p. 34-42
Keywords:
LT
Katalikiškasis ugdymas; Katalikų Bažnyčia Lietuvoje; Katalikų bažnyčia; Katalikų švietimas; Konfesinės mokyklos; Lietuva.
EN
Catholic Church; Catholic church in Lithuania; Catholic education; Confessionai schools; Confessional schools; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTKonfesinių ugdymo įstaigų integracija šalies mokyklų tinkle - viena esminių sąlygų užtikrinti demokratišką ugdymo sistemos pasirinkimo galimybę. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - atskleisti katalikiškųjų mokyklų vystymosi sociopolitines sąlygas Lietuvoje 1918-1940 m. ir 1990-2008 m.. Tyrimo objektas - sociopolitiniai veiksniai, įtakoję/jantys katalikiškųjų mokyklų plėtros procesus nepriklausomoje Lietuvoje. Tyrimas siekia atsakyti į klausimą: kokie sociopolitiniai veiksniai ir kaip įtakojo/ja katalikų konfesinių mokyklų vystymąsi Lietuvoje? Straipsnio struktūrą sudaro trys dalys: pirmojoje dalyje pristatoma katalikų konfesinių mokyklų genezė ir raidos apžvalga Lietuvos švietimo istorijos kontekste. Išryškinamas katalikiškųjų mokyklų vaidmuo Lietuvos institucinio švietimo sistemos formavimosi ir plėtros procese. Antrojoje dalyje pristatomas ir analizuojamas 1918- 1940m. laikotarpio katalikiškojo ugdymo restitucijos ir įteisinimo valstybės įstatymuose procesas, socialinės bei edukacinės nuostatos, įtakojusios katalikiškųjų mokyklų kūrimosi ir plėtros tendencijas. Trečiojoje dalyje pristatomi ir analizuojami analogiški 1990-2008m. laikotarpio sociopolitiniai veiksniai. Tyrimo metu atskleista, kad institucinio švietimo Lietuvoje pradžią sąlygojo ir tolimesnę kiekybinę bei kokybinę jo plėtrą stipriai įtakojo kristianizacija. 1918-1940m. religinio ugdymo restitucija Lietuvoje buvo inicijuota katalikiškųjų švietimo draugijų bei dvasininkijos, aktyviai palaikoma katalikiškos pasaulėžiūros mokslininkų. Valstybės nuostatos religinio ugdymo restitucijos atžvilgiu, jo įteisinimas valstybiniu (Lietuvos Vajstybės Konstitucija) ir tarptautiniu (Lithuanorum gente, Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos Konkordatas) lygmeniu buvo reikšmingi pozityvūs veiksniai katalikiškųjų ugdymo įstaigų kiekybinės ir kokybinės plėtotės procese.Tačiau šis procesas ne visuomet buvo nuoseklus. Valdančiųjų partijų kaitos pasekmėje, katalikų konfesinių mokyklų atžvilgiu pradėtos vykdyti negatyvios iniciatyvos. Todėl pirmojoje tiriamojo laikotarpio dalyje palaikęs intensyvias kiekybinės plėtros tendencijas, antrojoje dalyje katalikiškųjų ugdymo įstaigų tinklas pradėjo siaurėti. 1990-2008 m. religinio ugdymo restitucija posovietinio laikotarpio pradžioje buvo inicijuota Lietuvos dvasininkijos, aktyviai palaikoma šalies tikinčiųjų. Pozityviais katalikiškųjų mokyklų kūrimosi veiksniais buvo valstybiniu lygmeniu įteisinta katalikiškojo ugdymo galimybė (Lietuvos Respublikos konstitucijoje, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme ir kt.) ir Tarptautiniu lygmeniu reglamentuotos edukacinės Katalikų Bažnyčios teisės Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Sutartyje. Tai atvėrė ir užtikrino teisines galimybes katalikiškųjų ugdymo įstaigų steigimui ir plėtrai. 1990-2008m. laikotarpiu katalikiškųjų mokyklų kiekybinei ir kokybinei raidai būdingos nuoseklios plėtros tendencijos. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the research presented in the article is to reveal socio-political conditions for the development of Catholic schools in Lithuania in 1918-1940 and 1990-2008. The object of the research is socio-political factors which influence processes of the spread of Catholic schools in independent Lithuania. The research aims to answer the question: what are/were socio-political factors and how do/did they influence the development of Catholic confessional schools in Lithuania? The structure of the article consists of three parts: the first part present the genesis of Catholic confessional schools and the overview of their development in the context of the history of education in Lithuania. The role of Catholic schools in the process of formation and spread of the system of Lithuanian institutional education is highlighted. The second part presents and analyses the process of restitution of Catholic education in 1918-1940 and its legalisation by state laws as well as social and educational attitudes which influenced the trends of creation and spread of Catholic schools. The third part presents and analyses analogous socio-political factors of the period of 1990-2008. The research revealed that the beginning of institutional education in Lithuania was conditioned and its further quantitative and qualitative spread was strongly influenced by Christianization. Restitution of religious education in Lithuania in 1918-1940 was initiated by Catholic educational associations and the clergy and actively supported by scientists of Catholic world-view. State attitudes towards restitution of religious education, its legalisation on state (the Constitution of the Republic of Lithuania) and international (Lithuanorum gente, the Concordat between the Holy See and the Republic of Lithuania) levels were significant positive factors in the process of quantitative and qualitative development of Catholic educational institution.State attitudes towards restitution of religious education, its legalisation on state (the Constitution of the Republic of Lithuania) and international (Lithuanorum gente, the Concordat between the Holy See and the Republic of Lithuania) levels were significant positive factors in the process of quantitative and qualitative development of Catholic educational institutions. However, this process was not always consistent. As a result of change of the ruling parties, some negative initiatives were enacted towards Catholic confessional schools. In 1990-2008 restitution of religious education at the beginning of the post-soviet period was initiated by Lithuanian clergy and actively supported by the faithful. Positive factors for the creation of Catholic schools were: possibility of Catholic education was legalised on state level (the Constitution of the Republic of Lithuania, the Statute of Education of the Republic of Lithuania, the Statute of Religious Communities and Associations of the Republic of Lithuania, etc.) and educational rights of the Catholic Church were regulated on international level in the Treaty between the Holy See and the Republic of Lithuania. These factors opened and warranted legal possibilities for foundation and development of Catholic educational institutions. In the period of 1990-2008 consistent trends of spread are characteristic to quantitative and qualitative development of Catholic schools. [From the publication]

ISSN:
1822-3338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89655
Updated:
2021-03-04 09:25:40
Metrics:
Views: 59
Export: