Laringalų teorija ir lietuvių kalba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laringalų teorija ir lietuvių kalba
Alternative Title:
Laryngeal Theory and the Lithuanian Language
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Pages:
292 p
Series:
Bibliotheca Salensis; t. 2
Contents:
Pratarmė — Autoriaus žodis — Įvadas: Bendros pastabos; Standartinė laringalų teorijos versija; Laringalas prieš balsį e; Laringalinių priebalsių fonetinės ir fonologinės savybės; Apibendrinimas; Laringalas prieš balsį o; Laringalas h₂ tarp dusliojo priebalsio ir balsio; Laringalas prieš priebalsį ir prieš pauzę; Laringalas priebalsių aplinkoje; Tam tikri laringalinius priebalsius apimančių sekų raidos nereguliarumai; Laringalų teorija iš istorinės perspektyvos — Indoeuropiečių prokalbės vokalizmo apybraiža — Laringalinių priebalsių atspindžiai lietuvių kalboje: Antevokalinis laringalas žodžio pradžioje; Antevokalinis laringalas žodžio viduje; Laringalas tarp balsio ir priebalsio; Intervokalinis laringalas; Antekonsonantinis laringalas žodžio pradžioje; Interkonsonantinis laringalas — Rinktinė bibliografija — Sutrumpinimai — Rodyklės.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTLaringalistinė indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos paradigma, kurios pirmtakas buvo žymusis struktūrinės lingvistikos pamatų kūrėjas Ferdinandas de Saussure’as, beveik visuose pasaulio lyginamosios kalbotyros centruose pakeitė dar palyginti neseniai vyravusią, o Lietuvoje tebevyraujančią jaunagramatikių paradigmą. Ji radikaliai atnaujina mūsų indoeuropiečių prokalbės tiek fonologinės, tiek morfonologinės ir morfologinės sistemų supratimą. Krokuvos komparatyvistas ir baltistas Wojciechas Smoczyńskis naują laringalistinį rekonstrukcijos modelį jau kelis dešimtmečius sėkmingai taiko baltų kalbų istorijai tirti. Siekdami išpopuliarinti Lietuvoje jo darbo rezultatus ir apskritai šiuolaikinius lyginamosios kalbotyros metodus, antrosios Salų kalbotyros vasaros mokyklos rengėjai paprašė jį 2004 m. perskaityti kelias paskaitas apie laringalų teorijos reikšmę baltų kalbotyrai. Jos ir davė pradžią šiai knygai, kurią autorius maloniai sutiko išplėsti pateikdamas bendrą įvadą į laringalų teoriją. Nors ši knyga negali ir nesiekia pakeisti išsamesnio ir bendresnio lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros įvado, kurį pateikti lietuvių kalba – svarbi ateinančių metų užduotis, ji, be abejo, istorinei lietuvių kalbotyrai padės įveikti pastaraisiais dešimtmečiais susidariusį atsilikimą.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbotyra; Laringalų teorija; History of the language; Baltic language; Theory of the laryngeal.

ENLaryngeal paradigm of Indo-European parent language reconstruction, the predecessor of which was the famous creator of fundamentals of structural linguistics Ferdinand de Saussure, who has changed rather recent paradigm (and still dominant in Lithuania) of young-grammarians in almost all centres of comparative linguistics. It radically renews the understanding phonological, morphonological and morphological systems of our Indo-European parent language. Wojciech Smoczyński a comparative linguist and a specialist of the Baltic studies from Cracow has been successfully applying the new laryngeal model of reconstruction to study the history of the Baltic languages for a couple of decades already. In 2004, the organisers of Salos linguistic summer school aiming to make the results of his studies and modern methods of comparative linguistics in general more popular in Lithuania asked him to give a few lectures on the significance of the laryngeal theory for the Baltic linguistics. This lead off to this book and the author kindly agreed to extent it by providing a general introduction into the laryngeal theory. Although the present book cannot and is not aiming to change a more comprehensive and more general introduction into comparative Indo-European linguistics (which is the tasks for the next year), it will certainly help the historical Lithuanian linguistics to catch up for the gap, which emerged in the past decades.

ISBN:
9789955704171
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3809
Updated:
2020-09-16 18:36:02
Metrics:
Views: 46    Downloads: 4
Export: