Rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinė paradigma : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinė paradigma: disertacija
Alternative Title:
Synthetic paradigm of learning essay-writing in a foreign language
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
127, [45] lap
Notes:
Disertacija parašyta Vytauto Didžiojo universitete 1999-2003 metais. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Synthetic paradigm of teaching/learning compositions in a foreign language Kaunas, 2003 50 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama rašinių užsienio kalba mokymo patirtis, įvertinamas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bei gimnazijų vyresniųjų klasių moksleivių požiūris į rašinių užsienio kalba (anglų) rašymą, aprašoma ugdomojo eksperimento, taikant sintinės rašinių užsienio kalba mokymo(si) paradigmos dimensijas, eiga ir rezultatai. Tyrimo objektas - Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų XI klasės moksleivių rašinių anglų kalba mokymo(si) būklė ir jos tobulinimas daugiakalbystės sąlygomis. Tyrimo uždaviniai: statistiškai pagrįsti rašinio užsienio kalba mokymo(si) problemos aktualumą: ištirti šių rašinių mokymo(si) Lietuvoje būklę ir pagrindinius sunkumus bei poreikius; apžvelgti pasaulinę patirtį rašinio užsienio kalba mokymo(si) aspektu, pagrindžiant sintetinę šių rašinių mokymo(si) paradigmą, išryškinant jos esmines dimensijas; ištirti rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinės paradigmos, orientuojančios į vidinių ir išorinių veiksnių kryptingą sąveiką, efektyvumą. Tyrimo uždaviniams spręsti taikyti šie metodai: pedagoginės ir glotoedukologinės, psichologinės ir filosofinės literatūros analizė; metaanalizė; anketinė apklausa; ugdomasis eksperimentas; matematinės statistikos metodai. Tyrime dalyvavo 1379 respondentai; tyrimas vyko įvairiomis pakopomis 2000 – 2002 metais; atliktas ugdomasis eksperimentas; pagrįsta originali rašinių užsienio kalba mokymo(si) sintetinė paradigma, išryškintos jos pagrindinės dimensijos, įrodyta išorinių ir vidinių veiksnių sąveikos strategija ir taktika, atlikta kritinė rašinių užsienio kalba mokymo(si) teorijų analizė. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyzes the experience of teaching essay-writing in a foreign language, evaluates the attitudes of senior school-children from Lithuanian general education schools and gymnasiums towards essay writing in a foreign language (English), describes the process and results of an educational experiment in applying synthetic dimensions of essay writing in foreign language paradigm. The subject of the research – the status of essay writing in English language teaching for 11 grade school-children of Lithuanian general education schools and its improvement under multilingual condition. The goals of the research: statistically justify the salience of essay writing in a foreign language issue: to explore the status of teaching such essay-writing in Lithuania and its key difficulties and needs; to present an overview of international experience from the perspective of essay writing in a foreign language, to justify the synthetic paradigm of teaching such essay-writing, single out its principal dimensions; to examine the effectiveness of synthetic paradigm of teaching essay-writing in a foreign language, oriented towards focused interaction of internal and external factors. To achieve research goals the following methods were used: analysis of education, gloto-educational, psychological, and philosophical literature; meta-analysis; questionnaire survey; teaching experiment; methods of mathematical statistics. 1379 respondents took part in the research; the research was conducted in separate stages from 2000 to 2002; teaching experiment was performed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10256
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 14
Export: