Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje
In the Book:
Leksikografijos ir leksikologijos problemos / redaktorių kolegija: Pietro U. Dini ... [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. P. 106-113
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Semantika / Semantics; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su leksikografinio darbo sritimi – leksikos aprašymu, skirstant žodžius semantiniais laukais, teikiančiu galimybę atskleisti sisteminius žodžių ryšius. Aprašant atskiro žodžio semantinę struktūrą, būtina turėti galvoje visą sistemą arba jos dalį. Siauresnės ar platesnės apimties semantinį lauką galima laikyti leksiniu posistemiu, atspindinčiu tam tikrą materialaus ir idealaus pasaulio egzistavimo sritį. Žodžius į semantinius laukus jungia ne tik bendras reikšmės požymis, bet ir vienokie ar kitokie kalbiniai požymiai; vienas jų – bazinė morfema. Tokį semantinį lauką sudaro žodžiai, priklausantys ne vienai, o kelioms kalbos dalims. Semantinis laukas teikia ir platesnes galimybes, nes apima ne tik darybiškai susijusių žodžių, bet sinoniminę ir teminę grupes. Skirstant žodžius semantiniais laukais, galima tiksliau ir vienodžiau apibrėžti žodžių reikšmes, parodyti žodžių semantinį ir sintaksinį junglumą. Semantinio lauko samprata leidžia to paties lauko nariais laikyti ne vieną reikšmę, bet kelias to paties žodžio reikšmes, nes tarp atskirų jo reikšmių yra semantinis ryšys. Daugiareikšmių žodžių reikšmės, kaip tam tikros semantinės sistemos dalys, nėra viena nuo kitos izoliuotos, nors įeina į keletą semantinių grupių, tuo parodydamos tarpusavio ryšius tarp atskirų leksinės sistemos dalių. Semantinis laukas apima žodžius, žyminčius įvairių paradigmiškai besišliejančių daiktų, veiksmų, požymių, ypatybių būrius. Leksikos vienetų grupavimas semantiniais laukais leidžia geriau žodyne atskleisti paradigminius, sintagminius ir derivacinius žodžių santykius.Reikšminiai žodžiai: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Leksika; Leksikografija; Leksinės grupės; Semantiniai laukai; Semantiniai požymiai; Semantinis laukas; Žodynas; Dictionary; Dictionary of Standard Lithuanian; Lexical sets; Lexicography; Semantic components; Semantic field; Semantic fields; Vocabulary.

ENThe article introduces the area of lexicographic work – the description of lexis, dividing words to semantic fields, giving opportunity to reveal systemic relations of words. While describing the semantic structure of separate word, it is important to keep in mind the whole system or a part of it. Narrower or wider sematic field can be considered as lexical subsystem, which reflects a certain area of existence of material or ideal world. Not only the general indication of meaning joins words in semantic fields but also one or other linguistic features; one of them – base morpheme. This semantic field consists of words that belong to not one but to a few parts of language. Semantic field also offers wider opportunities, because it includes not only the groups of words that are related compositional but also synonymic and themed groups. During the division of words into semantic fields, the meanings of words can be defined more precisely and more equally, semantic and syntactic connectivity of words can be shown. The concept of semantic field allows considering that the members of the same field is not one meaning but a few meanings of the same word, because semantic relation exists between their separate meanings. The meanings of polysemous words, as parts of certain semantic system, are not isolated from one another, although, they are included in a few semantic groups showing mutual relations between separate parts of lexical systems. Semantic field includes words, which represent a bunch of various things, actions, indications, features, which are paradigmatically related. The classification of lexical units into semantic fields allows rather revealing paradigmatic, syntagmatic and derivational relations between words.

ISBN:
9986668530
Related Publications:
  • Ekspresyvioji lietuvių kalbos leksika ir vartosenos žodynai / Jolanta Zabarskaitė. Leksikografija ir leksikologija. D. 1, Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos / sudarytoja Ritutė Petrokienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 170-180.
  • Kalba Martyno Mažvydo darbuose / Giedrė Čepaitienė. Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai / sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė. Vilnius: [Baltijos kopija], 2014. P. 6-20.
  • Leksikografija / Evalda Jakaitienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 324 p.
  • Leksikografinė definicija ir realybė / Zofija Babickienė. Leksikografija ir leksikologija. D. 1, Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos / sudarytoja Ritutė Petrokienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 117-127.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56762
Updated:
2019-12-23 19:35:12
Metrics:
Views: 134
Export: