Interdisciplininis bendradarbiavimas socialinio darbo praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Interdisciplininis bendradarbiavimas socialinio darbo praktikoje
Alternative Title:
Interdisciplinary collaboration in social work practice
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 42-48
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai darbuotojai, dirbdami kartu su skirtingų veiklos sričių profesionalais bei organizacijomis, yra įsipareigoję gilintis, kaip vyksta interdisciplininis bendradarbiavimas, kuris susijęs su proceso efektyvumu, paslaugų klientams modernizavimu bei profesine raida, ir jį vertinti. Straipsnyje siekiama išryškinti interdisciplininio bendradarbiavimo komponentus ir veiksnius bei jų raišką socialinio darbo praktikoje. Tikslui pasiekti iškelti probleminiai klausimai: Kokie interdisciplininio bendradarbiavimo komponentai ir veiksniai yra reikšmingi socialinio darbo praktikai? Koks socialinių darbuotojų vaidmuo, bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros institucijų specialistais? Kokia yra socialinių darbuotojų ir medikų tarpusavio sąveika? Remiantis moksline literatūra, apibrėžti interdisciplininio bendradarbiavimo komponentai (tarpusavio priklausomybė; naujos, profesionalų sukurtos, veiklos; lankstumas; kolektyviniai tikslai; bendradarbiavimo proceso refleksija) ir veiksniai (profesinis vaidmuo, struktūrinės charakteristikos, asmeninės savybės, bendradarbiavimo raida) bei apibūdinamas socialinių darbuotojų ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimo struktūra; Interdisciplininis bendradarbiavimas; Interdiscipliniškumas; Profesinė komanda; Collaboration structure; IInterdisciplinary collaboration; Interdisciplinary collaboration; Interprofessional team.

ENSocial workers working with professionals from different fields are obliged to recognize and evaluate the structure of interdiscipline collaboration which determine process effectiveness, modernization of client services and professional development. The article is trying to highlight the components of interdiscipline collaboration and elements (factors) as well as their aspects in social work practice. Problem questions are raised to reach the objective: What structure components and elements (factors) of interdiscipline collaboration are significant for social work practice? What is the role of social workers in the collaboration process with health care specialists? What characteristics emphasize the interaction between social workers and medicians? The components of interdiscipline collaboration (interdependence; new activities created by professionals; flexibility; collective goal ownership; reflection of cooperation process) and factors (elements) (professional role, structural characteristics, personal features, cooperation development) as well as presented characteristics of social workers in collaboration with specialists from health care are distinguished according to science literature. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29601
Updated:
2018-12-17 12:59:35
Metrics:
Views: 85    Downloads: 37
Export: