Socialinių darbuotojų veiklos ypatumai teikiant socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose: socialinių darbuotojų patirties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų veiklos ypatumai teikiant socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose: socialinių darbuotojų patirties analizė
Alternative Title:
Peculiarities of social worker activity in providing social services in health care institutions: the analysis of social workers’ experience
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 204-220
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išryškinti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus, teikiant socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose, remiantis socialinių darbuotojų patirtimi. Taikyta kokybinio tyrimo strategija. Tyrimo duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Rezultatų analizė atlikta taikant turinio analizės (content) metodą. Tyrime dalyvavo 6 socialiniai darbuotojai, dirbantys medicinos pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos įstaigose. Tyrimo rezultatai atskleidė socialinio darbo svarbą sveikatos priežiūros įstaigose, socialinio darbuotojo veiklos sritis sveikatos priežiūros įstaigose ir problemas, su kuriomis susiduria socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros įstaigose. Socialinio darbo svarbą sveikatos priežiūros įstaigose socialiniai darbuotojai sieja su sveikatos ir socialinių problemų glaudžia sąveika; socialinių paslaugų teikimu, stiprinant asmens socialinio funkcionavimo gebėjimus ir kuriant tinkamas socialines sąlygas. Socialinio darbuotojo veikla sveikatos priežiūros įstaigose yra daugiaplanė, apimanti pacientų socialinės situacijos ir poreikių įvertinimą; socialinių paslaugų teikimą, vertinimą ir tęstinumą; paciento ir jo artimųjų informavimą ir konsultavimą; dokumentų tvarkymą; tarpininkavimą ir atstovavimą; šeimos, artimųjų įtraukimą į pagalbos procesą ir socialines paslaugas jiems; užimtumo ir savipagalbos grupių organizavimą; bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis; profesinės veiklos tobulinimą. Problemos, su kuriomis susiduria socialiniai darbuotojai sveikatos priežiūros įstaigose: per didelis darbo krūvis, perdegimo sindromo rizika; informacijos apie socialinių darbuotojų teikiamas paslaugas sklaidos ribotumas, darbo vietos problema, socialinio darbo sveikatos priežiūros įstaigose nepakankamas vertinimas, „tarpministerinio susikalbėjimo“ problema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis darbas; Socialinės paslaugos; Sveikatos priežiūros įstaiga; Social work; Social services; Health care institution.

ENThe aim of the article is to highlight the peculiarities of social worker activity in providing social services in health care institutions, based on social workers’ experience. A qualitative research strategy was applied. The method used for survey data collection was semi-structured interviews. The analysis of the results was carried out using content analysis method. 6 social workers working in health care, nursing and medical rehabilitation facilities took part in the survey. The results have revealed the importance of social work in health care institutions, the areas of social worker activities and the problems faced by social workers in health care organizations. The social workers have linked the importance of social work in health care organizations with a close interaction between health and social problems, with the provision of social services in strengthening the capacity of an individual’s social functioning and providing appropriate social conditions.The nature of social work is multifunctional, so the social worker’s work in health care institutions is manifold and it involves the assessment of patient’s social situation and needs, evaluation and continuity of social services, consulting and informing the patient and his relatives (advice on social security, benefits, disability, work and special needs; providing information about social service agencies and organizations; technical procedures for obtaining compensation; the procedures of permanent care and nursing, custody, the adaptation of housing and environment), management of documents relating to application for custody, care, home services and pension matters, mediation between the patient and other health care professionals, relatives and various help and services providing organizations, involvement of family and relatives into the helping process and social services for them, organization of employment and self-help groups, cooperation with other agencies, professional development. The problems faced by social workers in health care institutions include the following: workload overload, the risk of burnout syndrome the limitations of information about the services provided by social workers, a workplace problem and inadequate assessment in health care organizations, the problem of inter-ministerial misunderstanding. [From the publication]

DOI:
10.13165/SD-14-13-2-07
ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63365
Updated:
2018-12-17 13:56:11
Metrics:
Views: 208    Downloads: 85
Export: