Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekstu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekstu
Alternative Title:
System soziale arbeit im kontext der gesellschaftlichen transformation litauens
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 12, p. 39-49
Keywords:
LT
Socialinis darbas; Socialinio darbo sistema; Socialinių sistemų teorijos.
EN
Social work; System of social work; Theories of social systems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas socialinis darbas kaip specifinė, profesionali veiklos forma modernioje visuomenėje ir vertinama socialinio darbo situacija Lietuvoje. Pasirinkta tema analizuojama remiantis sociologine socialinių sistemų teorija. Darbe siekiama apibrėžti socialinį darbą kaip profesinę veiklą modernioje visuomenėje, įvardyti jos funkcijas, veiklos sritis ir tikslus. Darbe atskleidžiama, kad socialinis darbas modernioje visuomenėje yra organizuota pagalbos forma, kuria visuomenė reaguoja į jos pačios sukurtas problemas. Socialinio darbo modernioje visuomenėje funkcija – antrinės socialinės apsaugos organizavimas. Socialinio darbo tikslas – padėti konkretiems individams dalyvauti pagrindinėse visuomenės funkcinėse sistemose. Socialinis darbas Lietuvoje, kitaip nei Vakarų Europos valstybėse, yra ne evoliucinio kitimo, bet staigios visuomenės kaitos produktas. Socialinio darbo, kaip profesijos ir kaip sistemos, vystimąsi stabdo nepakankama pirminė socialinės apsaugos sistema Lietuvoje. Lietuvoje trūksta specialistų, gebančių adekvačiai stebėti ir vertinti inkliuzijos ir ekskliuzijos problematiką bei įvardyti pagalbos poreikį visuomenėje. Jaučiama ryški neatitiktis tarp socialinių darbuotojų rengimo programų ir praktinės veiklos keliamų uždavinių Lietuvoje. Ateityje, permąstant socialinio darbo studijų aukštosiose mokyklose programas, vertėtų ieškoti veiksmingo mokslo sistemos ir socialinio darbo praktikos poreikių ryšio.

ENThe article discusses social work as a specific, professional form of activity in the modern society and assesses the situation of social work in Lithuania. The selected topic is analysed on the basis of the sociological theory of social systems. The article aims to define social work as a professional activity in the modern society and to specify its functions, activity areas, and goals. The essay reveals that social work in the modern society is an organised form of assistance, by which the society responds to problems it creates. The function of social work in the modern society is to organise secondary social security. The purpose of social work is to help specific individuals to participate in the main functional systems of the society. Social work in Lithuania, unlike West European countries, is a product of a sudden change in society rather than of evolutionary development. The development of social work as a profession and as a system is impeded by an insufficient primary social security system in Lithuania. The country lacks professionals able to adequately monitor and assess the problems of inclusion and exclusion and to identify the need for assistance in the society. There is an obvious gap between social worker training programmes and challenges of practical activities put forward in Lithuania. In future, when reconsidering social work study programmes in higher education institutions, it is advisable to look for connection between an effective education system and needs of social work practice.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17560
Updated:
2018-12-17 11:23:39
Metrics:
Views: 23    Downloads: 9
Export: