Roles of support specialists ensuring patients' rights to mental health care

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Roles of support specialists ensuring patients' rights to mental health care
Alternative Title:
Pagalbos specialistų vaidmenys, užtikrinant pacientų teises į psichikos sveikatos priežiūrą
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2010, Nr. 7(1), p. 83-90
Keywords:
LT
Pacientų teisės; Pagalbos specialistai; Psichikos sveikatos priežiūra; Socialinis darbuotojas; Teisių užtikrinimas.
EN
Mental health care; Patients' rights; Protection of rights; Social worker; Support specialists.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami gydytojų ir socialinių darbuotojų vaidmenys užtikrinant pacientų teises psichikos sveikatos priežiūroje. Tyrimo objektas - pacientų teisių į psichikos sveikatos priežiūrą užtikrinimas, o tyrimo tiksiąs - išryškinti psichikos sveikatos priežiūros institucijose dirbančių specialistų vaidmenis užtikrinant pacientų teises į psichikos sveikatos priežiūrą. Tyrimo problema apėmė klausimus: Kokios pacientų teisių į psichikos sveikatos priežiūrą charakteristikos? Kokius pacientų teisių užtikrinimo kriterijus ir kokius teisių ribojimus pažymi psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys pagalbos specialistai? Kokie vaidmenys deleguojami gydytojams ir kokie socialiniams darbuotojams užtikrinant pacientų teises? Imtis: 103 respondentai - pagalbos specialistai (medikai, socialiniai darbuotojai, psichologai, ergoterapeutai), dirbantys stacionaro ir bendruomenėse psichikos sveikatos priežiūros įstaigose. Duomenų rinkimo metodas - apklausa raštu naudojant uždaro tipo klausimyną. Tyrimo duomenys atskleidė, kad pagalbos specialistai pacientų teisių užtikrinimą linkę sieti su psichikos sveikatos priežiūros infrastruktūra (paslaugų pacientams pasiūla) nei su individualia profesine veikla, kuria realizuojama paciento teisės (galimybės rinktis specialistą, pateikti skundus), pacientų ir specialistų bendradarbiavimas. Nustatyta jog rečiausiai pažeidžiama pacientų teisė į neatidėliojamą / būtinąją medicinos pagalbą, o dažniau ribojamos pacientų teisės pasirinkti psichikos sveikatos priežiūros specialistą ir gydymą, susipažinti su dokumentais ir informacija apie diagnozę, sutikti ar atsisakyti gydytis, tačiau pacientai skundžiasi retai. Pacientas pripažįstamas kaip pasyvus psichikos sveikatos priežiūros specialistų praktikos dalyvis, nelinkęs skųstis ir stokojantis informacijos apie savo teises.Taip pat nustatyta, kad gydytojų ir socialinių darbuotojų profesinė veikla labiausiai siejama su pacientų teisių užtikrinimu. Pagrindinis vaidmuo, užtikrinant pacientų teises ligų gydymo valdymo situacijose, skiriamas gydytojui - psichiatrui pažymint jo autoritetą, kai socialiniam darbuotojui deleguojami perspektyviniai pacientų teisių gynėjo, mokytojo / konsultanto vaidmenys mokant pacientus įgyvendinti savo teises, skatinant savarankiškumo gebėjimus, personalo ir pacientų ryšius, inicijuojant specialistų kompetencijos (pacientų teisių užtikrinimo klausimais) tobulinimo priemones. [Iš leidinio]

ENThe article analyses roles of support professionals ensuring patients' rights in the sphere of mental health care. The research object: protection of patients' rights to mental health care and the goal of the research are to identify roles of support specialists in mental health care institutions ensuring patients' rights to mental health care. The research problem comprised the following questions: What is characteristic of patients' rights to mental health care? What criteria for patients' rights protection and rights' limitations are emphasized by professionals working in mental health care institutions? What roles are delegated to doctors and social workers ensuring patients'rights? The sample comprised 103 respondents: support specialists (doctors, nurses, social workers, psychologists, ergotherapeutists) working in inpatient and community health care institutions. Methods: questioning survey. The research data revealed that support specialists tend to relate protection of patients' rights to infrastructure of mental health care (supply of services for patients) rather than to individual professional activity, which ensures realization of patients' rights (possibilities for a choice of a specialist or bringing of complaints) and communication of patients and specialists. It was established that patients' right to urgent/required medical support is least violated, whereas the right of patients to choose specialists of mental health care and treatment options, to get access to documents and information about diagnosis, to accept or refuse treatment options are more frequently denied. However, patients seldom complain. The patient is seen as a passive participant in the practice of mental health care specialists, who does not complain and lacks information about own rights. It was also established that professional activity of doctors and social workers are mainly linked with protection of patients' rights.The key ro/e safeguarding patients' rights in situations of disease treatment control is ascribed to the doctor-psychiatrist emphasizing the latter's authority, whereas a social worker assumes roles of a perspective defender of patients' rights and an educator/consultant when patients are taught to realize own rights, to enhance seif- dependency skills and links between staff and patients and when measures for development of support specialists'competence (regarding protection of patients'rights) are initiated. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89800
Updated:
2021-03-21 13:22:43
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: