Propaganda ir simbolinis mąstymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Propaganda ir simbolinis mąstymas
Alternative Title:
Propaganda and symbolical thinking
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010.
Pages:
479 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Propagandinio mąstymo formavimas — Propagandinio mąstymo apibūdinimas — Propagandinio pranešimo formavimas ir viešinimas — Propaganda ir masių / individo nuostatų formavimas — Filosofinė antropologija ir propaganda — Tarp socialinės monadologijos ir konstruktyvizmo — Propagandinė retorika: predispozicijų kūrimas — Simbolinis mąstymas ir propagandos subjektas — Monadologijos kontroversijos: natūralios patirtys ir dirbtinės konstrukcijos — Simbolinės mąstymo formos ir simboliniai pasauliai — Propagandos subjekto kritika šiuolaikinėje filosofijoje — K. Popperis prieš subjekto esencializmą — A. Gramsci: ideologijos hegemonija ir subjekto praktika — L. Althusserio decentruoto ideologijos subjekto kritika — E. Canetti ir propaganda masėms — E. Noelle-Neumann tylos spiralė — H. Marcuse’ės propagandos ir represinės visuomenės kritika — M. Foucault: galios ir įtikinėjimo kritika — G. Deleuze’o ir F. Guattario mažoji politika ir simbolinių pasaulių dauginimas — Propagandos (anti)estetika — Propagandos istorijos eskizai — Tradicinių versus propagandinių ritualų skirtumai ir sąsajos — Propaganda senovės Romoje ir viduramžiais — XVII–XVIII amžiaus Katalikų Bažnyčios propaganda ir ekscentriškoji Europa — Katalikiškoji propaganda ir lietuviškoji europietiška tapatybė — Ankstyvieji imperializmo propagandiniai karai: Anglų–būrų karas — XX amžiaus propaganda — JAV propaganda: E. L. Bernaysas — Nacistinė propaganda: A. Rosenbergas, J. Goebbelsas, A. Hitleris — Sovietinė propaganda — Nuo N. Bucharino techninės propagandos iki stachanovininkų — Sovietinė propaganda vaikams: mažųjų herojų kūrimas — Sovietinė lietuviška kino propaganda: šūvis ir aidas — Literatūra ir propaganda — Sovietinės propagandinės literatūros funkcijos —Propagandos subjektas Rusijos egzilio rašytojų požiūriu — Lietuviška propagandinė literatūra — Propagandos pėdsakais: pokomunistinės autobiografijos — Transgresyvusis propagandos subjektas ir „pavargę herojai“ — Propaganda ir socialinė inžinerija — Socialinė propaganda ir socialinė inžinerija — Kultūrinės / kūrybinės industrijos ir propaganda — Propaganda ir pragmatinė, funkcionali tiesa — Propagandos kritika ir antipropaganda — Propagandos analizė ir kritika — Propagandos tipų klasifikacija — Kontrpropagandos demaskavimas — Demitologizacija ir demistifikacija — Nesusvetimėjusio proto galimybė ir socialinis reformizmas — Manifestacijos versus reprezentacijos ir spektaklio miniai aktoriai — Socialinės viltys ir jų kritika — Viešųjų ryšių ir vaizduotės valdymas krizių laikotarpiu — E. propaganda ir jos kritika tarptautiniuose socialiniuose tinkluose — Pliuralistinis komunitarizmas ir (anti)propagandos galimybės — Trumpalaikiai tapatumai ir institucinė silpnoji propaganda — Vietoj išvadų: socialinės-politinės kritikos poreikiai ir pavojai — Propaganda and symbolical thinking — Literatūra — Terminų rodyklė — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – filosofiškai analizuoti propagandos ir simbolinio mąstymo sąsajas, indoktrinuoto mąstymo raidą ir jo specifinį pasaulio supratimą. Šešiuose skyriuose aptariamos įvairios simbolinio mąstymo formos, jų istoriniai ir šiuolaikiniai pavidalai, šio mąstymo diskursyvi, ideologinė, institucinė prigimtis, individo bei bendruomenių laisvė ir kūrybiškumas masyvios šiuolaikinės propagandos ir manipuliacijos aplinkoje. Knyga siekiama ne tik filosofiškai apmąstyti žmogaus ir visuomenės konstravimą, remiantis šiuolaikinėmis simbolinių pasaulių, monadologijos, socialinės inžinerijos, socialinio ir kultūrinio konstruktyvizmo, įsivaizduojamų institucijų teorijomis, bet ir aptarti savarankiško, laisvo mąstymo galimybes, propagandos kritikos ir antipropagandinės veiklos būdus, desubjektyvacijos perspektyvas. Svarbus knygos dialektinis uždavinys – ne tik aiškinti asmens, bendruomenių ir visuomenės galimybes pasipriešinti ideologinėms manipuliacijoms, doktrinieriškam įtikinėjimui, žmogaus mąstymą varžantiems diskursams, bet ir kalbėti apie įtikinėjimo demokratinę svarbą, apie technologiškai pagrįstą savų idėjų ir vizijų atstovavimą, apie įtikinėjimą, padedantį šiuolaikinei modernizacijai, apie propagandos neišvengiamumą laisvės siekiančioje visuomenėje. Nors knygoje ir puoselėjamas laisvas mąstymas ir asmens nepriklausomybė, tačiau atsakingai žiūrima į tinklinio, sistemingo, institucionalizuoto įtikinėjimo bei su juo susijusių diskursyvių ir represinių mechanizmų svarbą ir jų galią. pol. b [autoriaus tekstas].Reikšminiai žodžiai: Propaganda; Simbolinis mąstymas; Propagandos objektas ir subjektas; Propaganda literatūroje; Propagandos kritika; Antipropaganda; Propaganda; Symbolical thinking; Object and subject of propaganda; Propaganda In literature; Critique of propaganda; Antipropaganda.

ENThe aim of the monograph is to philosophically analyse the connections of propaganda and symbolic thinking, the development of indoctrinated thinking and its specific perception of the world. Six chapters discuss various forms of symbolic thinking, their historical and modern forms, the discursive, ideological, institutional nature of this type of thinking, the freedom and creativity of an individual and communities in the context of massive modern propaganda and manipulation. The book seeks not only to philosophically reflect on the construction of an individual and society, based on modern theories of symbolic worlds, monadology, social engineering, social and cultural constructivism, imagined institutions, but also to discuss the opportunities of free independent thinking, ways of propaganda criticism and anti-propaganda activity as well as the prospects of desubjectivation. An important dialectical objective of the book is not only to explain the possibilities of an individual, communities and society to resist ideological manipulations, doctrinaire persuasion, discourses that constrain human thinking, but also to talk about the democratic importance of persuasion, technologically substantiated representation of own ideas and visions, persuasion that helps contemporary modernisation, and inevitability of propaganda in society that seeks freedom. Although the book fosters free thinking and individual independence, it takes a responsible attitude towards networked, systematic, institutionalised persuasion and the importance and power of related discursive and repressive mechanisms.

ISBN:
9789955125754
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28905
Updated:
2021-01-29 20:31:35
Metrics:
Views: 189
Export: