Apgręžtas erdvėlaikis ir jo funkcijos šiuolaikiniame mene: Rimanto Plungės koliažai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apgręžtas erdvėlaikis ir jo funkcijos šiuolaikiniame mene: Rimanto Plungės koliažai
Alternative Title:
Détourned space-time and its functions in contemporary art: collages of Rimantas Plunge
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2012, 8, p. 23-38. Erdvės ir laiko reprezentacijos mene. Pasaulėvaizdžiai, diskursai, artefaktai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dehumanizavimas; Derive; Išcentrinimas; Koliažas; Nukrypimai; Simbolis; Žaidimas; Žaismas; Centrifugal; Collage; Dehumanization; Derive; Play; Symbol.
Keywords:
LT
Dehumanizavimas; Derive; Išcentrinimas; Koliažas; Laisvalaikis / Leisure; Nukrypimai; Žaismas.
EN
Centrifugal; Collage; Dehumanization; Play; Symbol.
Summary / Abstract:

LTKontrideologiniai koliažai yra daugiaplaniai, daugiaprasmiai, išcentrinti ir skatina nukrypti nuo įprastinio žiūrėjimo į ikonas, nuo ideologinio figūrų suvokimo ir, veikiamiems ekspresyvios tapybos, patiems artikuliuoti meno kūrinio erdvėlaikį. Esminga yra gebėjimas ištrūkti iš reprodukuotų ikonų pasakojimų, iš jų švento, amžino ar ideologinio laiko ir erdvės potyrio. Šį ikonų įspūdžio silpninimo, jų pranešimo krypties apgręžimo, transformavimo principą atrado ankstyvieji dadaizmo, kubizmo, siurrealizmo menininkai. Susilpnintas ar sugriautas didžiųjų paveikslų diktatas, sukasdieninta jų pranešimų erdvė ir laikas, buvęs dievo ar karo, herojiško darbo ar didingos kovos metas atveria galimybę parodyti kitą, neatrastą laiką, nepatirtą erdvę, kuri parodoma tapybos ar alternatyvių medijų priemonėmis, naujomis opozicijomis, konfliktais. Tai ir yra kontrideologinio, nonkonformistinio meno siekinys. Mišri koliažo ir dinamiškos tapybos technika, abstrakcijos ir realių figūrų įklijų samplaika suartina Rimanto Plungės kūrinius su meninio sąjūdžio COBRA, tapytojo ir politinio kritiko Asgero Jorno tapyba, su kai kuriomis punk grafikos detalėmis, su išcentrintais, išbalansuotais JAV dailininko Richardo Diebenkorn’o tapybos kūriniais. Plungės kūryboje nuolatos siekiama alternatyvių tikslų: didieji simboliai susilpninami, jų prasmės transformuojamos ar apgręžiamos. Tai padeda jam kurti opozicijas ar net karą tarp naujųjų medijų (fotografijos, videomeno ir kt.) ir tradicinės tapybos (ekspresyvios, intensyvių spalvų ir ryžtingų potėpių). Toks kūrimo būdas dehumanizuoja naujas erdves ir laiką, formuoja kitą, daiktų savaimingumo, mitą. [versta iš angliškos santraukos]

ENCounter-ideological collages are manifold, poly-symbolical, eccentrics and induce turn away from traditional looking at icons, from ideological understanding of figures and stimulate articulation of space and time or production of art for themselves under experience of expressive painting. Essential is skills to escape from narratives of reproduced icons, from their saint, eternal or ideological space and time. The principle of weakening of icons, the détournement or transformation of their messages was found by early representatives of Dadaism, Cubism, Surrealism. Weakened or destroyed dictate of grand pictures, transformed into everyday life, into causality of space and time, into nonsense of former seasons of God or war, heroic work or grand fight, open possibility to show other, undiscovered space and unexperienced time whose is pictured through altered means of painting and media, through new oppositions and conflicts. It is reach of nonideological, non-conformity art. Mixed technique of collage and painting, stirring abstractions and inserts of real pictures connect works of Rimantas Plunge with painting of art movement COBRA, painter and political critique Asger Jorn, with some details of Punk graphics, with decentred, disbalanced creations of US painter Richard Diebenkorn. Plunge continuously makes weakening of grand symbols, transforms and détournement of their senses and seeks alternative purposes. It helps him to create oppositions or even war between traditional painting (expressive, with intensive colours and paints) and new media (photography, video etc.). Such character of creation dehumanizes new spaces, forms others myths of things in itself. [From the publication]

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43484
Updated:
2018-12-17 13:22:43
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: