Įtikinėjimo diskursai ir nacionalinės tapatybės europietizacija: "Būk savanoris - keisk pasaulį!"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įtikinėjimo diskursai ir nacionalinės tapatybės europietizacija: "Būk savanoris - keisk pasaulį!"
Alternative Title:
Persuasive discourses and europetization of national identity: "Volunteer! Make a difference"
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 429-442. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Socialinis ugdymas / Social education; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama tapatybės konstravimo komunikacinėmis įtikinėjimo priemonėmis idėja kaip aktualus šiuolaikinio pasaulio iššūkis identitetu raidai, reikalaujantis nuoseklių tyrimų. Straipsnyje remiamasi propagandos teorijose analizuojama tapatybės konstravimo problema ir analizuojama Lietuvos viešojoje erdvėje šiuo metu aiškiai identifikuojama „eurovertybių" komunikavimo sritis, apimanti politinę, žiniasklaidos, socialinę ir kt. aplinkas. Lietuvos piliečiai, teisiškai būdami ir Europos Sąjungos piliečiais, šiuo požiūriu susiduria ir su pilietinio identiteto kaita bei yra veikiami viešojoje erdvėje palaikomo europietiškųjų pilietinių vertybių diskurso. Straipsnyje keliamos idėjos iliustruojamos konkretaus atvejo analize. 2009 m. lapkričio 27 d. Europos Komisijoje buvo priimtas sprendimas 2010/37/ EB dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.) paskelbimo, kuris ES valstybėse narėse (taip pat ir Lietuvoje) lėmė nacionalinių vyriausybių sprendimus populiarinti savanorišką veiklą. Pastebėtina, kad LR Vyriausybės siekis sėkmingai įgyvendinti ES politiką savanorystės srityje, t. y. paskatinti daugiau žmonių imtis šios veiklos, bus neišvengiamai susijęs su lietuviškosios posovietinės tapatybės keitimu ir pozityviu rekonstravimu. Pozityvus visuomenės tapatybės rekonstravimas siekiant sukurti bendruomenišką, socialiai atsakingą individą (šiuo atveju - palaikantį savanoriavimo idėją individą) yra susijęs ne tik su reikalingos teisinės, ekonominės aplinkos sukūrimu, bet ir su nuoseklių įtikinėjimo kampanijų, palaikančių tam tikrą socialinės inžinerijos diskursą, organizavimu.Straipsnyje yra analizuojamas institucinis ES diskursas kaip dalis 2011 m. Lietuvoje palaikyto multisektorinio savanoriškos veiklos populiarinimo diskurso ir aptariama, kaip šio diskurso turinys ir specialios lingvistinės jo išraiškos gali prisidėti prie europietiškosios lietuvių savivokos kūrimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Identiteto formavimas (is); Identiteto formavimas(is); Savanorystės populiarinimas; Socialinė inžinerija; Tapatybės europeizacija; Tapatybės europietizacija; Visuomenės įtikinėjimas; Europeanization of identity; Formation of identity; Identity's europetization; Identity's formation; Persuasion of society; Popularization of volunteering; Promotion of volunteering; Social engineering; Society's persuasion.

ENAn idea of identity's construction by the help of communicational tools of persuasion is being raised in the article as an important challenge of contemporary world for the development of identities. The article is based on the identity's construction problem, which is being analyzed in the propaganda theories, and the area of "euro-values" communication, clearly identified in the contemporary Lithuanian public space, is being investigated here. The areamentioned covers political, mass-media, social and other environments. Lithuania's citizens, who legally are the citizens of European Union (EU) as well, meet the change of their civic identity and are touched by the discourse of European civic values, which is being supported in the public space. All the ideas, raised in the article, are illustrated by the analysis of special case. On 27 November 2009, the European Commission took a decision 2010/37/EC on the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011) (OL 2010 L17, p. 43), which determined the decisions of national governments in the member-states of the European Union to popularise voluntary activities. Encouraging more people to volunteer will be inevitably linked with a change of post-Soviet Lithuanian identity and its positive reconstruction. The positive reconstruction of society's identity by seeking to create a socially responsible individual (in this case individual, who supports the idea of volunteering) links not only to the creation of legal, economical basis, but to the organization of massive campaigns of persuasion, which supports particular discourse of social engineering. The institutional discourse of EU as a part of multisectoral discourse of popularization of volunteering, which was supported in Lithuania in 2011, is analyzed in the article and the question how the content of this discourse and its special linguistic aspects may contribute to the creation of European identity of Lithu.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44374
Updated:
2018-12-17 13:24:23
Metrics:
Views: 44    Downloads: 6
Export: