Bendraamžių atstumtų ir izoliuotų paauglių socialinių gebėjimų lavinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendraamžių atstumtų ir izoliuotų paauglių socialinių gebėjimų lavinimas
Alternative Title:
Social skills training for peer rejected and neglected adolescents
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 22-30
Keywords:
LT
socialinis statusas; bendraamžių atstumti; izoliuoti paaugliai; socialinių gebėjimų lavinimas.
EN
social status; peer rejection; neglection; social skills training.
Summary / Abstract:

LTŽemo socialinio statuso (bendraamžių atstumtų ir izoliuotų) mokinių sutinkama kiekviename klasės kolektyve. Pastarieji, kaip rodo įvairių tyrimų duomenys, palyginti su populiaresniais bendraamžiais, susiduria su įvairaus pobūdžio socialinėmis bei psichologinėmis problemomis (dažniau dalyvauja vykstant destrukciniam tarpusavio bendravimui, susilaukia mažesnės mokytojų paramos, dažniau tampa bendraamžių agresijos objektu, pasižymi delinkventiniu elgesiu, susiduria su mokymosi problemomis ir mokyklos nelankymu, jiems būdingas didesnis socialinio streso lygis, jie stipriau išgyvena vienišumo jausmą ir pan. (Ladd, 1983; Asher, Wheeler, 1985; Coie ir kt, 1990; Coie ir kt., 1992; Crick, Ladd, 1993; Fopma-Loy, 2000). Tyrime remiamasi nuostata (Coie, Dodge, 1983), kad bendraamžių atstūmimą lemia menki vaiko socialiniai įgūdžiai, tad siekiant padėti moksleiviams keisti neigiamą statusą buvo kryptingai lavinami jų socialiniai gebėjimai. Tyrimo tikslas - atskleisti, kaip kinta bendraamžių atstumtų ir izoliuotų paauglių socialinis statusas lavinant jų socialinius gebėjimus. Buvo pravestos dvi socialinių gebėjimų lavinimo pratybos su skirtingomis paauglių grupėmis. Tyrime dalyvavo 90 Kauno bendrojo lavinimo mokyklos paauglių (dvi eksperimentinės ir dvi kontrolinės grupės). Nustatyta, kad paauglių socialinis statusas pasibaigus programai statistiškai reikšmingai nepakito. Tačiau praktinė patirtis atskleidė, kad socialinių gebėjimų lavinimas skatina teigiamą moksleivių socialinio statuso pokytį. Siekiant veiksmingesnio socialinių gebėjimų lavinimo pratybų poveikio pateikiamos praktinės rekomendacijos. [Iš leidinio]

ENIn every class there are children of low social status (rejected or isolated by the contemporaries). According to various studies, such children encounter various social and psychological problems (often participate in a destructive intercommunication, receive less support from teachers, become victims of aggression by contemporaries, demonstrate delinquent behavior, experience difficulties in studying, do not attend classes, demonstrate higher level of social stress, experience strong feeling of loneliness, etc. (Ladd, 1983; Asher, Wheeler, 1985; Coie et al, 1990; Coie et alt., 1992; Crick, Ladd, 1993; Fopma-Loy, 2000). The research is based on the approach (Coie, Dodge, 1983) that rejection by the contemporaries is determined by poor social skills, therefore, in order to change the negative status of a child, their social skills were being developed purposefully. The aim of the research was to reveal the change in status of a child rejected by the contemporaries while developing their social skills. Two social skills’ development sessions were conducted with different groups of teenagers. 90 schoolchildren from various Kaunas comprehensive schools participated in the research (two experimental and two control groups). It was determined that after completing the program, the social status of teenagers remained unchanged. However, the practical experience revealed that the development of social skills stimulate positive changes in the social status of children. For a greater effect of social skills’ development sessions, practical recommendations were presented.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16443
Updated:
2018-12-17 12:15:06
Metrics:
Views: 76    Downloads: 6
Export: