Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m., atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m., atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu
Alternative Title:
Visitatio decanatus Braslaviensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski espiscopi Vilnensis A.D. 1782-1783 peracta
Editors:
Firkovičius, Romualdas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2008.
Pages:
XI, 464 p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 7
Notes:
Rodyklės.
Keywords:
LT
Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTBreslaujos dekanato bažnyčių vizitacijos aktų rankraštinė knyga saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve (f. 694, apr. 1, b. 3505). Knygą sudaro Breslaujos dekanato generalinės vizitacijos metu (1782- 1783 m.) surašyti 26 parapijų bažnyčių vizitacijų aktai. Pats knygos tekstas surašytas 1784 m. Knygos tekstas skelbiamas ištisai. Vizitacijoje detaliai, išskyrus Kaltanėnus, aprašyta šių dienų Lietuvos teritorijoje esančių parapijų būklė: Adutiškio, Švenčionių, Pašarainės, Daugėliškio, Linkmenų, Kuktiškių, Labanoro, Tauragnų, Taurapilio, Salako, Zarasų, Smalvų, Tverečiaus, Strūnaičio, Račkiškės (jau išnykusi gyvenvietė), Mielagėnų, Palūšės - iš viso 18; kitos 8 parapijos - Baltarusijoje (Breslaujos, Vidžių, Drūkšių, Drujos, Ikaznės, Pohosto, Miorų, Pelekų). Pirmiausia aprašoma parapinė bažnyčia, nurodant jos fundatorius ir beneficijas, jos būklę ir įrangą, špitoles, kleboniją ir brolijas, po to aprašomos parapijai priklausančios naudmenos ir pajamų šaltiniai nurodant ūkių savininkų vardus ir galiausiai aprašoma pati parapija: kur kokie miesteliai ir kaimai, nurodant jų savininkų vardus. Parapijų aprašymuose nurodoma ir religinė parapijų įvairovė, kurią kūrė seniau įsikūrę žydai ar naujai besikuriantys maskvėnai sentikiai. Bažnyčiose ar klebonijose saugotų dokumentų ar knygų mastas rodo, ką to meto kunigai skaitė, ką ir kaip jie bandydavo perteikti savo parapijiečiams. Bibliotekos gausumu išsiskiria Adutiškio, Kuktiškių ir Drūkšių klebonijos. Leidinio informatyvumą didina pateiktos išsamios asmenvardžių, vietovardžių ir dalykų rodyklės ir Breslaujos dekanato žemėlapio schema.

ENThe manuscript book of acts of visitations of churches of Braslaw Deanery is stored in the Lithuanian State Historical Archive (f. 694, apr. 1, b. 3505). The book consists of acts of visitations of 26 parish churches drafted during the general visitation of Brawslaw Deanery (1782–1783). The text of the book was produced in 1784. The visitation describes the condition of parishes in the territory of modern Lithuania (except for Kaltanėnai): Adutiškis, Švenčioniai, Pašarainė, Daugėliškis, Linkmenys, Kuktiškiai, Labanoras, Tauragnai, Taurapilis, Salakas, Zarasai, Smalvos, Tverečius, Strūnaitis, Račkiškės (extinct settlement), Mielagėnų, Palūšė -18 in total; the other 8 parishes in Belarus (Brawslaw, Vidžiai , Drūkšiai, Druja, Ikaznė, Pohost, Miorai). First, the parish church is described. Its founder and incumbency, condition and equipment, presbytery and brotherhoods are indicated as well as its land and sources of income are described together with names of farm owners. Finally, the parish itself is described: towns and villages and the names of their owners. The descriptions of parishes also contain the religious variety of these parishes, which was shaped by the Jews once inhabiting them and newly settled Old Believers Moscovites. The scope of documents or books stored in churches or presbyteries demonstrates the reading interests of priests. The presbyteries of Adutiškis, Kuktiškiai and Drūkšiai stand out for the vast amount of books and documents in their libraries. The information of the publication is enhanced with comprehensive indexes of personal names, place names and objects and a scheme of the map of Braslaw Deanery.

ISBN:
9789986592587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22112
Updated:
2022-06-20 09:51:19
Metrics:
Views: 60    Downloads: 6
Export: