Józef Kazimierz Kossakowski and the everyday life of priests in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the period of Enlightenment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Józef Kazimierz Kossakowski and the everyday life of priests in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the period of Enlightenment
Alternative Title:
Juozapas Kazimieras Kosakovskis ir kasdienis dvasininkų gyvenimas Apšvietos epochos Abiejų Tautų Respublikoje
In the Book:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : personalijos, idėjos, refleksijos / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. P. 190-204. (XVIII amžiaus studijos; 6)
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTXVIII amžiaus pabaigoje augo takoskyra tarp sparčiai besikeičiančių normų ir vertybių sistemos bei feodalinės sistemos gniaužtuose išliekančių Abiejų Tautų Respublikos parapijų dvasininkijos kasdieninio gyvenimo sąlygų. Daugelis religinės raštijos kūrėjų siūlė įvairias pertvarkos idėjas. Kai kurias šių idėjų ėmėsi įgyvendinti vyskupai, šiandien žinomi kaip apšviestosios katalikybės ir katalikiškosios Apšvietos atstovai. To meto dvasininkų keliamų idėjų ribotumas buvo susijęs su beneficijų sistema, apibrėžusią tiek bažnytinių pajamų šaltinius, tiek ir išrinkimo į bažnytines pareigybes būdus. Kunigo karjera priklausė nuo jo kilmės ir turimų patronų įtakos, bet ne nuo sugebėjimų ar asmeninių nuopelnų. Turtingų parapijų klebonai visas savo pareigas „deleguodavo“ vikarams, o pastarieji, turėdami per menkų aprūpinimų, neretai savo išlaikymo kaštus perkeldavo ant tikinčiųjų pečių. Šio straipsnio tikslas yra remiantis Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio kūrybos analize atskleisti įtampų, išryškėjusių tarp Apšvietos epochos idealų ir feodalinės tikrovės. Livonijos vyskupas buvo vieno kompleksiškiausių ir radikaliausių projektų, siekusių pakeisti dvasininkų kasdienybę, autorius, savo idėjas išdėstęs moralistiniame romae "Kunigas klebonas" (Ksiądz pleban). Drauge puikiai išmanydamas beneficinės sistemos realijas, J. K. Kosakovskis sugebėjo jas tinkamai išnaudoti asmeninei gerovei kurti. Šių savo veiklų, neretai akivaizdžiai priešingų deklaruotoms idėjoms, jis aprašė atsiminimuose. Remiantis šiais šaltiniais, per asmeninės dvasininko refleksijos prizmę analizuojama reali ir postuluojama parapinės dvasininkijos kasdienybė Apšvietos epochoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Parapinė dvasininkija; Katalikiškoji Apšvieta; Kasdienybės istorija; Dienoraščiai; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Clergy; Catholic Enlightenment; Everyday life; Diaries.

ENIn the late eighteenth century, the distance between the changing norms and values and the unchanging material conditions of priests’ everyday lives grew rapidly. The aim of this article is to explore and understand the life and work of the bishop of Livonia Józef Kazimierz Kossakowski. He was the author of Ksiądz pleban [The Parson], one of the most acknowledged parenetic books promoting new social obligations of priests, however his actions were far from the ideals he promoted. His case is especially interesting because he also wrote a diary describing his life from the childhood to becoming a bishop. [From the publication]

DOI:
10.33918/23516968-006009
ISBN:
9786098183733
ISSN:
2351-6968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88236
Updated:
2022-01-06 13:07:24
Metrics:
Views: 45
Export: