Lietuvių etninė kultūra : raidos įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etninė kultūra: raidos įžvalgos
Publication Data:
Vilnius : Alma littera, 2008.
Pages:
404, [3] p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Baltų ir senoji lietuvių etninė kultūra — Senųjų Lietuvos gyventojų kultūra. Baltų materialinės kultūros bruožai. Lietuvių tautybės susidarymo prielaidos — Baltų mitologija. Šaltiniai ir tyrinėjimai. Baltų pasaulėžiūros svarbiausi bruožai. Baltų meno simbolika — Senoji lietuvių materialinė kultūra. Verslai, buitis, amatai — Senieji lietuvių tikėjimai. Gimininės bendruomenės, šeimos papročiai, apeigos. Lietuvių etninės kultūros pradų dualizmas — Lietuvių etninė kultūra XIV-XVIII a. — Rašytiniai šaltiniai apie lietuvių feodalinės visuomenės etninę kultūrą. Etninės kultūros sinkretizmas — Miestiečių ir valstiečių buitis. Bajorų kultūra. Baroko menas kaip bajorų kultūros išraiška — Paprotinė teisė. Kaimo bendravimo tradicijos. Agrarinės ir žmogaus gyvenimo ciklų šventės — Lietuvių etninė kultūra XIX a.-XX a. pradžioje — Lituanistinis sąjūdis. Etninės kultūros įtaka lietuvių tautiniam sąmonėjimui — Valstiečių materialinės kultūros tradicijos. Žemdirbystė, gyvulių auginimas. Gyvenvietės, sodybos, pastatai, jų puošyba. Audiniai, drabužiai. Maistas, namų apyvokos daiktai. Susisiekimo priemonės — Valstiečių šeimos tradicijos - vestuvės, krikštynos, laidotuvės. Tradicinis vaikų auklėjimas — Kalendorinių švenčių ir darbo ciklų tradicijos — Etninės kultūros ugdymas nepriklausomoje Lietuvoje XX a. pirmojoje pusėje (1918-1940) — Tautinės mokyklos sukūrimas. S. Šalkauskio ir A. Maceinos tautinio auklėjimo teorija — Kraštotyra tarpukario mokykloje — Lietuvos mokyklos tradicijos — Etninė kultūra švietimo sistemoje atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę — Tradicinių vertybinių orientacijų nykimo priežastys. Švietimo reforma ir etninės kultūros ugdymo strateginiai uždaviniai — Lietuvių tautinio tapatumo būsena globalizacijos sąlygomis. Patriotinis ugdymas —Integruotas etninės kultūros pagrindų dėstymas dabarties mokykloje; ugdymo turinio interpretavimas (metodologinis aspektas). Etninės kultūros pedagogų kompetencija — Rašytinių šaltinių ištraukos — Iškilių asmenybių mintys apie lietuvių etninę kultūrą — Nuorodos.
Keywords:
LT
Etninė kultūra; Etnokultūrinis ugdymas; Lietuviai; Papročiai; Tautinis tapatumas; Tradicijos; Ugdymas.
EN
Customs; Education; Ethnic culture; Ethnocultural education; Lithuanians; National identity; Traditions.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŠi knyga skirta plačiam skaitytojų būriui, ypač jaunimui, kuris norėtų geriau pažinti lietuvių tautos tradicinę kultūrą, jos šaknis, raidos ypatumus, sužinoti, kaip ji kito, atsinaujino ar veikiama tautos istorijos naujai formavosi sociokultūriniame gyvenime. Knygoje apžvelgiama lietuvių etninės kultūros raida nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Nagrinėjamos materialinės kultūros vertybių sąsajos su baltų religija ir mitologija, liaudies kūryba tradicijomis, papročiais. Etninės kultūros vertybių visumą sudaro gimtoji kalba (tarmės), religija ir mitologija, tautosaka, tautodailė, liaudies šokiai, žaidimai, muzika, šeimos ir bendrijos tarpusavio santykiai, tradicijos, papročiai, moralės normos, elgesio kultūra, grožio, ryšio su gamta pajauta. Jai taip pat priklauso darbo ir kitokios veiklos įgūdžiai ir įrankiai, sukauptos agrotechnikos, gyvulininkystės, liaudies medicinos, pedagogikos, meteorologijos ir kitos žinios, drabužiai, maistas, architektūra, žmogaus sukurtas kraštovaizdis. Tautos etninės ir bendrosios kultūros vertybėmis grindžiamos visuomenei naudingos vertybinės orientacijos. Todėl remdamasi kultūros raidos ypatumais autorė gvildena lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo problemas, itin aktualias globalizacijos sąlygomis. Knygos pabaigoje pateikiamos ištraukos iš rašytinių šaltinių apie baltų tautas ir jų papročius bei iškilių asmenybių mintys apie lietuvių etninę kultūrą.

ENThis book is aimed for a wide range of readers, especially for the youth, who would like to better know Lithuanian traditional culture, its roots, development peculiarities as well as the way it changed, revived or newly formed in the social and cultural life under the influence of the national history. The book reviews the development of Lithuanian ethnic culture from the old times to the present day. Links of material culture virtues with the Baltic religion and mythology, folk traditions and habits are analysed. Virtues of ethnical culture include the native language (dialects), religion and mythology, folklore, folk art, folk dances, games, music, mutual relations between family and community, traditions, habits, moral norms, culture of behaviour and links with nature. It also includes work or other skills and instruments, accumulated knowledge in the fields of agricultural engineering, stockbreeding, folk medicine, pedagogics, meteorology and etc. as well as apparel, food, architecture and landscape created by man. National ethnic and general cultural virtues are the fundament of the value orientation beneficial for the society. Therefore, based on culture development peculiarities, the author discusses problems of Lithuanian national identity preservation which have become extremely relevant in the context of globalisation. At the end of the book, extracts from written sources about Baltic nations and their habits as well as thoughts of prominent persons about Lithuanian ethnical culture are presented.

ISBN:
9789955382249
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21016
Updated:
2020-11-27 17:39:58
Metrics:
Views: 227    Downloads: 4
Export: