"Kasdienybės rašymas" kaip provincijos intelektualų kūrybinės išraiškos ženklas (Šiaurių dvaro savininko Teodoro Narbuto pavyzdys)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kasdienybės rašymas" kaip provincijos intelektualų kūrybinės išraiškos ženklas (Šiaurių dvaro savininko Teodoro Narbuto pavyzdys)
Alternative Title:
"Writing of everyday" as a sign of the creative expression of provincial intellectuals (an example of the Šiauriai estate owner Teodor Narbutt)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2016, t. 18, p. 255-302
Keywords:
LT
19 amžius; Teodoras Narbutas (Teodor Narbutt); Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama specifinė T. Narbuto kūrybinės raiškos forma – ūkinės tematikos veikalai – apjungiantys ūkinius, socialinius, filantropinius ir patriotinius aspektus. Nors daugiausia dėmesio teikiama studijai apie linų ir kanapių auginimą, minimi ir smulkesni rašiniai periodinėje spaudoje. XIX a. pirmosios pusės Lietuvos dvarininką rašyti ūkio tema skatino Europoje vykstantis pramonės perversmas, žemdirbystės mokslo plėtra, socialinis bei filantropinis aspektai – nuo dvaro ūkio padėties priklausė ir baudžiavinių valstiečių gerovė. Rašydamas Narbutas atliko ir švietėjišką bei patriotinę misiją. Didelės įtakos tokioms intencijoms atsirasti turėjo ir Vilniaus universitete, laisvųjų mūrininkų ir labdaros draugijose suformuotos nuostatos. Rašiniuose pateikiamos ne tik žinios apie žemdirbystės praktikas, bet ir apie socialinius ir emocinius santykius dvare. Nėra duomenų apie amžininkų reakciją į šias publikacijas. Vienintelis atgarsis – konkursinė Vilniaus universiteto byla ir trumpa anoniminio autoriaus informacija apie tik ką pasirodžiusią knygą „Uprawa lnu, konopi i innych roślin wlóknodaynych“ žurnale „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe“. Knyga buvo išleista ir metams nepraėjus po Vilniaus universiteto uždarymo, todėl tam tikru požiūriu tai buvo ir universiteto vardo priminimas, kuklus atminimo paminklas – su subtilia potekste (epitafija) apie šios institucijos rūpestį krašto gerove. Knyga buvo ilgametės patirties apibendrinimas, taigi kartu ir nedidelis šio krašto istorijos fragmentas, nuvedęs prie visos tautos istorinės patirties apibendrinimo „Lietuvos istorijoje“.Reikšminiai žodžiai: Teodoras Narbutas (Teodor Narbutt); Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt; Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt.

ENThe article deals with the specific form of creative expression of T. Narbutas - economic thematic works - combining economic, social, philanthropic and patriotic aspects. Although the focus is on studying the cultivation of flax and hemp, mention is made of smaller essays in the periodicals. In the first half of the 19th century, the Lithuanian landlord wrote about the topic of the farm, which prompted an industrial breakthrough in Europe, the development of agricultural science, and social and philanthropic aspects: prosperity of the peasants belonged to the estate of the farm. Narbut has performed an educational and patriotic mission in writing. Vilnius University freelancers and charity societies shaped provisions also had a great influence on such intentions. The works include not only knowledge of agricultural practices, but also social and emotional relationships in the estate. There is no data on the reaction of contemporaries to these publications. The only reprimand is the controversial Vilnius University case and a brief anonymous author's information about the book "Uprawa lnu, konopi i innych roślin wlóknodaynych", published in the journal "Wizerunki i Roztrząsania Naukowe". The book was published less than one year after the closure of Vilnius University, and in this way it was a reminder of the name of the university, a modest memorial monument - with a subtle subtext (epitaph) about this institution's concern for the welfare of the country. The book was a synthesis of many years of experience, and thus a small fragment of history of this region, which has led to the generalization of the historical experience of the whole nation in the history of Lithuania.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62613
Updated:
2018-12-17 14:07:52
Metrics:
Views: 65    Downloads: 12
Export: