Lietuvos žemės ūkio grįžimas į rinkos santykius ir ūkininkijos ekonominė raida : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemės ūkio grįžimas į rinkos santykius ir ūkininkijos ekonominė raida: monografija
Publication Data:
Vilnius : Apostrofa, 2008.
Pages:
445 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Valstietijos raidos etapai ir ūkininkijos formavimosi pradžia — Valstietijos ir ūkininkijos sąvokos, jų tarpusavio ryšys — Natūrinė ūkinė veikla - istorinis valstiečių šeimų išgyvenimo būdas — Baudžiavinio valstiečio ekonomika - terpė ūkininkui rastis — Prekinio ūkininkavimo proveržis į valstiečių ūkį — Šeimos ūkių formavimasis, kaimo kaita, ūkininkijos iškilimas — Šeimos ūkių atsiradimas lietuviškose gubernijose — Žemės ūkis ir ūkininkija laisvosios Lietuvos ekonomikos modeliuose — Naujosios ūkininkavimo tvarkos diegimas — Ūkininkų ekonominė raida ir jos problemos — Stambių prekinių žemės ūkio įmonių bolševikinis steigimas ir plėtojimas — Rusijos kaimo bolševikinės pertvarkos patirtis — Bolševikinės pertvarkos Lietuvos kaime metodai — Esminis kaimo gyvenimo ir ūkininkavimo būdo kitimas — Žemės ūkio reikšmės ekonomikoje kitimas. Ūkininkų žlugdymas — Kolektyvinių ūkių plėtros Lietuvoje etapai 1953-1985 metais — Žemės ūkio organizavimo tobulinimo sumanymai, jų realizavimas Gorbačiovo pertvarkos metais — Gorbačiovinės pertvarkos užmojai centre ir jos atgarsiai Lietuvoje — Žemės ūkio įmonių įvairovės formavimo žingsniai — Perėjimo į reguliuojamą rinkos ekonomiką projektai ir TSRS santvarkos totalinė krizė — Rusijos agrarinė reforma po TSRS žlugimo — Atkurtosios nepriklausomos Lietuvos agrarinio paveldo vertinimas — Organizacinių darinių ekonominis ir socialinis apibūdinimas — Nepriklausomybės išvakarių valstietijos socialinis ir ekonominis portretas — Žemės kaip gamybos veiksnio pokyčių įvertinimas —Žemės ūkio paveldėtieji gamybiniai fondai — Lietuvos agrarinio paveldo priderinimo prie rinkos ūkio problemos — Pokomunistinės agrarinės reformos sumanymai, realizavimo peripetijos — Kontrastinga kintančios agrarinės politikos aplinka — Lietuviškosios agrarinės reformos teorinių metmenų suformavimas — Agrarinės reformos startas: užmojai ir reakcija — Agrarinės reformos tobulinimo paieškos ir atradimai — Perėjimas į Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką — Agrarinės reformos sprendimai ir kaimo daugiafunkciškumo problema — Žemės ūkio įmonių įvairovė kaimo plėtros realijose — Pokomunistinės agrarinės reformos poveikis žemės ūkio įmonių įvairovei — Sodybinio ūkio tapsmas ir raida — Ūkininkų ūkių sudėtingas formavimasis — Žemės ūkio bendrovės: atsiradimas, išlikimas, ateitis — Lietuvos žemės ūkis Rytų ir Vakarų rinkų takoskyroje — Politinių sąlygų kitimo įtaka Lietuvos žemės ūkiui — Maisto prekių vidaus rinka ir jos poslinkiai — Žemės ūkio eksportinio pajėgumo raidos ekonominis vertinimas — Konkurencija Lietuvos žemės ūkyje — Ūkininkų ūkių konkurencinių pranašumų plėtojimas — Išvados — Literatūra — Santrauka anglų k. (Summary) — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Agrarinė reforma; Agrarinis sektorius; Kaimo plėtra; Šeimos ūkiai; Žemės ūkis.
EN
Agrarian Reform; Agrarian sector; Agriculture; Family Farms; Rural Development.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio pokomunistinis grįžimas j rinkos santykius, ūkininkuos atgimimas – sudėtingas socialinis ir ekonominis kaimo ir valstietijos raidos kelias, kuriuo pasuko Lietuva. Monografijoje siekiama aprašyti ekonominius, iš dalies ir socialinius procesus, turėjusius didelės reikšmės rinkos ekonomikos sąlygomis veikusio žemės ūkio ir kaimo raidai, valstietijos metamorfozėms. Pradėjus nagrinėjimą pobaudžiavinio laikotarpio analize, išryškėjo istorinis žemės ūkio veiklos ekonominio tikslo kitimas, kai žemės ūkis iš valstiečio šeimos išgyvenimo priemonės virto verslo objektu. Šiame vyksme kontrastingai išsiskyrė laiko tarpas, kai II pasaulinio karo pradžioje Lietuva klasta ir prievarta buvo ištisam penkiasdešimtmečiui prijungta prie TSRS. Tuo metu buvo sugriauti stiprėjusieji organizaciniai ir gamybiniai privačių žemės ūkio įmonių veiklos pagrindai, rinkos santykiai pakeisti centrinio komandinio planavimo sistemos priemonėmis. Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, jau pirmosiomis dienomis iškilo agrarinio paveldo pertvarkos, žemės nuosavybės atkūrimo, privačių ūkininkavimo formų sugrąžinimo klausimai. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, pokomunistinės agrarinės reformos nuostatas keitė Sąjungos bendroji žemės ūkio politika, kuri tam tikrais ribojimais ir paskatomis kreipė naujas Lietuvos žemės ūkio plėtros ir kaimo raidos kryptis. Lietuvos kaimas vis labiau artėja prie europinio žemės ūkio modelio, pagrįsto pusiausvyra tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių vertybių.

ENThe returning of agriculture to market relations and the revival of farmers in the post-Communist period is a complex social and economic road of rural and peasantry development that Lithuania took. The monograph aims to describe economic and partly social processes that were significant for the development of the agricultural and rural sector, which operated under market economy conditions, and peasantry metamorphosis. The study starts with the analysis of the post-serfdom period and points out the historical change of the economic purpose of agricultural activities, when a farm transformed from the means of survival of a peasant’s family to a business object. This transformation had a contrastive period, when at the beginning of World War II Lithuania was by deceit and force annexed to the USSR for fifty years. At that time the strengthening organisational and productive foundations of the activities of private agricultural enterprises were destroyed, and market relations were replaced by the measures of the central command-plan system. The issues of the reform of agrarian heritage, restitution of land rights to owners, and resuming private farming forms arose immediately after Lithuania regained independence. After Lithuania acceded to the European Union, post-Communist agrarian reform provisions were replaced by the common agricultural policy of the Union, which used certain restrictions and incentives to form new Lithuanian agricultural and rural development directions. The Lithuanian rural sector has been intensively approaching the European agricultural model, based on the balance between economic, social and ecological values.

ISBN:
9789955605485
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20626
Updated:
2020-11-20 21:01:59
Metrics:
Views: 29
Export: