Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of farm production potential and economic activity in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010.
Pages:
Elektroninis (PDF), 66 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Lietuvos ūkių apsirūpinimo gamybiniais ir darbo ištekliais analizė 2004-2008 m. — 1.1. Žemės kokybės įtaka ūkių gamybos rezultatams — 1.2. Ūkių apsirūpinimo ilgalaikiu materialiuoju turtu ir jo naudojimo analizė — 1.3. Ūkių darbuotojų aprūpinimo ilgalaikiu materialiuoju turtu analizė — 2. Lietuvos ūkių gamybos potencialo veiksnių panaudojimo kompleksinis vertinimas — 2.1. Ūkių pagal ekonominį dydį gamybos potencialo ir jo naudojimo efektyvumo vertinimas — 2.2. Ūkių pagal ūkininkavimo tipą gamybos potencialo ir jo naudojimo efektyvumo vertinimas — 2.3. Ūkių pagal žemės našumą gamybos potencialo ir jo naudojimo efektyvumo vertinimas — 3. Lietuvos ūkių bankroto tikimybės įvertinimas — 3.1. Ūkių finansinių rodiklių analizė — 3.2. Mokesčių politikos įtaka ūkių ekonominiams rodikliams — 3.3. Lietuvos ūkių bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altman modelį — Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Žemės ūkis / Agriculture; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTŪkių gamybos potencialas ir jo įtaka veiklos rezultatams kinta, todėl svarbu nuolat tirti ūkinės veiklos pokyčius ir numatyti jų pasekmes. Lietuvos mokslininkai daug dirba žemės ūkio sektoriaus ekonominės plėtros srityje, tačiau ekonometrinių modelių taikymas ūkiuose dar nėra paplitęs. Šalies ūkių gamybos potencialo struktūra kartais neužtikrina atskirų gamybos veiksnių efektyvaus panaudojimo, o investuojama neatlikus išsamių ekonominių skaičiavimų. Darbo tikslas - įvertinti šalies ūkių gamybos potencialą, jo veiksnių įtaką gamybos mastams ir finansiniam stabilumui, esant skirtingoms ūkininkavimo sąlygoms. Darbas atliktas, remiantis moksline literatūra apie matematinės statistikos metodų ir Altman modelio taikymą ūkių gamybos potencialui įvertinti ir ūkių bankroto tikimybei prognozuoti.Darbe pateikiama 2004-2008 m. Lietuvos ūkių pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipus ir žemės našumą apsirūpinimo gamybiniais ir darbo ištekliais bei jų naudojimo efektyvumo analizė. Ji, remiantis apskaičiuotomis gamybinėmis funkcijomis kiekvienai ūkių grupei pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį ir žemių našumą, leidžia įvertinti, kiek įtakos žemės ūkio produkcijos, tenkančios vienam hektarui, gamybos apimtims turi žemės kokybės, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei darbo jėgos pokyčiai. Pagal gamybos potencialo veiksnių elastingumo koeficientus nustatytos investicijų kryptys, didinančios žemės ūkio gamybos mastus. Apskaičiuoti santykiniai finansiniai ūkių rodikliai ir remiantis Altman modeliu įvertinta bankroto tikimybė ūkių grupėms pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, plotą ir žemės našumą 2004-2011 m. Nustatyta, kad ūkių gamybos apimtys 2004-2008 m. buvo neadekvačios turimam turtui. Siūlomas gamybos potencialo panaudojimo vertinimas, atsižvelgiant į gamybines funkcijas, leidžia numatyti racionalią ūkių gamybos potencialo struktūrą ir pagrindines investicijų kryptis, siekiant padidinti ūkių gamybos mastus bei efektyvumą. Įvertintas pagrindinių rodiklių, turinčių įtakos ūkių veiklos bankroto tikimybei, kritinis lygis. [Iš leidinio]

ENFarm production potential and its impact on the economic results have been varying, therefore, it is important to examine continually changes in economic activity and anticipate their after-effects. Lithuanian scientists often research the economic development of the agricultural sector, but econometric models in farms are not common-used yet. The structure of farm production potential sometimes does not ensure an effective use of the individual production factors, and investment is made without thorough economic calculations. The objective of the study is to evaluate the production potential of Lithuanian farms, its impact on the production scale and financial stability under different farming conditions. The study was carried out on the grounds of scientific literature on the application of mathematical statistics methods to evaluate farm production potential and on the employment of Altman’s model to predict the probability of farm bankruptcy.The study deals with the analysis on production and labour resources and their effective use in Lithuanian farms according to their economic size, type of farming and land quality point in 2004-2008. This analysis, with reference to the production functions estimated for every farm group according to type of farming, economic size and land quality, enables to evaluate what impact on the amount per 1 hectare of agricultural output have changes in land quality, fixed and current tangible assets, and labour force. Depending on the elasticity coefficients of production potential factors, the investment trends that increase amounts of agricultural production were identified. Relative financial indicators of farms were calculated and employing Altman’s model was evaluated the probability of bankruptcy for groups of farms according type of farming, economic size and land quality in 2004-2011. It was identified that the amounts of farm production in 2004-2008 were inadequate to their assets. The proposed evaluation of the use of production potential, taking into consideration the production functions, enables to foresee a rational structure of farm production potential and key investment trends aiming to increase farm production amounts and efficiency. The critical level of key indicators that have an impact on the probability of farm activity bankruptcy was evaluated. [From the publication]

ISBN:
9789955481218
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99645
Updated:
2023-03-23 18:36:44
Metrics:
Views: 2
Export: