Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimas
Alternative Title:
Integrated assessment of productive potential in Lithuanian family farms
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 3 (22), p. 87-95
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Ūkininkavimas / Farming.
Summary / Abstract:

LTLietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare 2004-2008 m. gerėjo ūkių apsirūpinimas ilgalaikiu materialiuoju ir apyvartiniu turtu. Tai turėjo užtikrinti ūkių ekonomikos ir darbo našumo augimą, tačiau ilgalaikio materialiojo turto pelningumas ir grąža sumažėjo. Šiai problemai spręsti iškeliamas tikslas - įvertinti šalies ūkių pagal ūkininkavimo tipą gamybinio potencialo veiksnių įtaką produkcijos gamybos apimčių pokyčiams. Straipsnyje nagrinėjama ūkininkų ūkių gamybinio potencialo esama būklė ir jo veiksnių racionalaus derinio įtaka gamybos mastams. Darbas atliktas remiantis išanalizuota mokslinė literatūra apie matematinės statistikos metodų taikymą ūkių gamybinio potencialo naudojimui įvertinti. Ūkių gamybinio potencialo ir jo naudojimo kompleksinis vertinimas, paremtas apskaičiuotomis gamybinėmis funkcijomis kiekvienai ūkių grupei pagal ūkininkavimo tipą leidžia konkrečiai įvertinti kokią įtaką žemės ūkio produkcijos vertės, tenkančios 1 ha, gamybos apimtims turi žemės kokybės, ilgalaikio materialiojo turto, apyvartinio ilgalaikio turto ir darbo jėgos santykis bei pokytis. Remiantis gamybos potencialo kiekvieno veiksnio apskaičiuotais elastingumo koeficientais, numatomos efektyvios investicinės kryptys, didinančios ūkių žemės ūkio produkcijos gamybos mastus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apyvartinis ilgalaikis turtas; Darbo jėga; Gamybinis potencialas; Gamybinės funkcijos; Ilgalaikis materialusis turtas; Ūkininko ūkis; Žemė; Farmers farm; Labour force; Land; Long term fixed assets; Production potential; The production function; Working capital assets.

ENAfter entering to European Union (EU) 2004–2008 Lithuania improved farm self-sufficiency of fixed assets and working capital. This ensured the farm economy and labor productivity growth; however, return on assets and on investment has declined. To address this, we aim - to assess the country economy according to the type of farming and production potential effects of factors of production volumes change. The paper examines the productive potential of family farms and the current status of the rational combination of factors influence the production scale. Work done on the analysis of scientific literature on mathematical statistics methods farms use to assess production potential. Farm production potential and its use of integrated assessment, based on the estimated productive functions for each group of farms according to farm size, allows the individual to assess the impact of agricultural production value, per hectare of production volumes to the quality of land, fixed assets, working capital assets and labor force and change.Analysis and estimation of survey in country farms according to farm size of the available production capacity and production volume comparison with the calculated parameters showed that a considerable part of the farm lacks sufficient emphasis on the productive potential: approximately 40 per cent cereals and oilseed rape, 50 per cent crop and dairy farming and 62 percent mixed farm have increased agricultural production fully using the available production capacity.Estimated production functions for groups of farms according to type of farming can be used for agricultural production capacity utilization rate and the individual performance factors for evaluation. However, intensifying the production of variable factors of production value, the relationship between them and hence their influence on production results are unstable. Therefore, on purpose objectively to evaluate the achievements of the farm production improvement and better use of production capacity in respect of every 2–3 years is appropriate to recalculate the regression equation. The study was conducted on the basis of, 2004–2008 Lithuanian Farm Accountancy Data Network of statistical data through traditional (absolute, relative and medium-size comparison, the index), mathematical statistics (correlation polynomial regression analysis), heuristic (professional experience, intuition) methods. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26737
Updated:
2018-12-17 12:44:35
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: