Development of total quality management in Kaunas University of Technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of total quality management in Kaunas University of Technology
Alternative Title:
Visuotinės kokybės vadybos plėtojimasis Kauno technologijos universitete
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 4 (59), p. 67-75
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Visuotinės kokybės vadyba; Kokybės kultūra; Kokybės ir pasiekimų vertinimas; Darnus vystymasis; Procesinis požiūris; Gyventojų kokybė; Darbo apmokėjimas; quality; And performance measurement; Stakeholders’; Interests harmonization; Processual approach; quality of life; wage administration under TQM.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darnus vystymasis; Gyventojų kokybė; Kokybė / Quality; Procesinis požiūris; Visuotinės kokybės vadyba.
EN
And performance measurement; Interests harmonization; Processual approach; quality of life; quality; Stakeholders’; wage administration under TQM.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos kokybės vadybos mokslo ištakos ir raida Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete. Pirmojoje straipsnio dalyje konstatuojama, kad kokybės vadybos pradžia Kauno technologijos universitete galima laikyti 1994 m. kartu su užsienio partneriais pradėtą vykdyti TEMPUS (PHARE) projektą „Harmoningoji plėtra ir aplinka“. Pagrindinis šio projekto rezultatas - Visuotinės kokybės vadybos centro įkūrimas. 1997 m. lapkričio mėnesį Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete šio centro idėjinėje bazėje buvo įkurta Kokybės vadybos katedra. Antrojoje straipsnio dalyje teigiama, kad per 14 metų atliktus ir šiuo metu atliekamus mokslinius su kokybės vadyba susijusius tyrimus galima apibendrinti šiomis temomis: visuotinės kokybės vadyba (VKV), kokybės kultūra, kokybės ir pasiekimų vertinimas, suinteresuotųjų šalių poreikių derinimas, procesinis požiūris, gyventojų kokybė bei darbo apmokėjimas VKV kontekste. VKV tema vienija įvairių Kokybės vadybos katedros tyrėjų darbus. VKV pagrindą nagrinėjo ir šiuo metu nagrinėja P. Vanagas. Jo tyrimų pagrindu susiformavo konceptualus mokslinis pagrindas visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu. Trečiojoje dalyje apžvelgiami pedagoginės veiklos rezultatai. Kokybės katedra kuruoja Vadybos magistrantūros studijų programos specializaciją (kokybės vadyba). Dėstomi aštuoni su kokybės vadyba susiję moduliai. Ketvirtojoje dalyje apžvelgiamos kokybės vadybos populiarinimo ir mokslinių tyrimų rezultatų komunikavimo visuomenei, ypač organizacijoms, veiklos. Straipsnis baigiamas diskusija, refleksija pasiektų rezultatų ir mokslinių tyrimu krypčių atžvilgiu.

ENThe article provides an overview of the development of quality management science at the Faculty of Economics and Management of Kaunas University of Technology. The first part of the article states that the hotbed of quality management at the University was the “Harmoniuous Development and Environment” TEMPUS (PHARE) project, started in 1994 with foreign parties. The main result of the project was the founding of the Universal Quality Management Center. In November 1997 the Department of Quality Management was founded on the basis of the said centre at the Faculty of Economics and Management. The second part of the article states that the quality management researches, performed during 14 years could be summarized according to the following subjects: universal quality management, quality culture, quality and achievement evaluation, matching of the needs of the parties concerned, process viewpoint, residents quality and work remuneration. The subject of universal quality management unites the studies, performed by different researchers of the Department of Quality Management. The basis of universal quality management was and still is examined by P. Vanagas, whose studies formed the basis for formation of the conceptual scientific basis for universal quality management. The third part of the article provides an overview of pedagogical activities’ results. The Department of Quality Management guides the management postgraduate studies programme specialization (quality management). Eight modules, related with quality management, are taught. The fourth part of the article provides an overview of popularization of quality management and communication of the research results to the society, especially organizations. The article is finished with a discussion and a reflection in terms of the achieved results and the directions for future researches.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14524
Updated:
2020-10-23 19:38:27
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: