Changing role of management accounting : Lithuanian experience case studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changing role of management accounting: Lithuanian experience case studies
Alternative Title:
Kintamas valdymo apskaitos vaidmuo: Lietuvos organizacijų patirtis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 5 (55), p. 16-23
Summary / Abstract:

LTValdymo apskaitoje naudojamos idėjos ir metodai yra panašūs visame pasaulyje. Tačiau nacionalinės studijos leidžia teigti, kad kintama organizacijos veiklos aplinka turi tiesioginę įtaką pokyčiams valdymo apskaitoje. Straipsnio tikslas buvo atskleisti, kaip pasikeitė valdymo apskaitos vaidmuo Lietuvos organizacijose įdiegus veikų kaštų apskaitos/valdymo (ABCM) ir subalansuotų rodiklių (BSC) sistemas. Gauti atliktos studijos rezultatai leidžia teigti, kad valdymo apskaitos vaidmuo prasiplėtė nuo duomenų kaupimo iki strategijos įgyvendinimo funkcijų. Dabar valdymo apskaita turi užtikrinti sprendimų, kurie yra orientuoti ne tik į akcininkus, bet ir į kitas interesų grupes, kokybę. Vadinasi, valdymo apskaita turi užtikrinti nuolatinį strateginių pranašumų bei rezultatų stebėjimą, matavimą, vertinimą ir valdymą (strategijos vertimas į tikslų bei rodiklių rinkinius, strategijos žemėlapių braižymas ir pan.). Empirinių tyrimų rezultatai pagrindė kintamą valdymo apskaitos vaidmenį Lietuvos organizacijose. Tačiau veiklos matavimas ir vertinimas vis dar orientuotas į tradicines sritis: problemų identifikavimas ir sprendimas, bendravimas su akcininkais. Kita vertus, galima teigti, kad po truputį tai tampa skatinimo motyvavimo bei vadovų ir darbuotojų komunikavimo sistemų pagrindu. Modernių valdymo apskaitos sistemų įdiegimas yra tinkama prielaida siekiant vertės kūrimo, tačiau tai priklauso nuo įdiegimo lygio ir organizacijos sugebėjimo valdyti bei pasinaudoti šių sistemų galimybėmis. Empirinių tyrimų rezultatai taip pat leidžia teigti, kad yra ganėtinai stipri koreliacija tarp sistemų (ABCM; BSC) įdiegimo lygio ir sričių, kur ši informacija yra naudinga.

ENConcepts and methods used in management accounting are similar all over the world. However, national studies suggest that a variable environment of organization has a direct impact on changes in management accounting. The aim of the article was to show how the role of management accounting changed in Lithuanian organizations after the implementation of systems for activity based cost management (ABCM) and balanced scorecard (BSC). The study results obtained suggest that the role of management accounting has expanded from the data acquisition to the implementation of strategy functions. Now, management accounting has to provide solutions that are oriented not only to shareholders, but also to the groups of other interests and the quality. Consequently, the management accounting is to ensure continuous monitoring, measurement, evaluation and management of strategic advantages and results (conversion of strategy into sets of goals and indicators, drawing of strategy maps, etc.). Results of empirical studies justified a variable role of management accounting in Lithuanian organizations. However, measurement and evaluation of activity is still focused on traditional areas: identification and resolution of problems, communication with shareholders. On the other hand, one can conclude that it becomes the basis for systems of incentive motivation and communication of managers and employees. Installation of modern management accounting systems is an appropriate assumption for the creation of value, but it depends on the level of implementation and the ability of organization to manage and use the potential of these systems. Results of empirical also suggest that there is quite a strong correlation between the installation level and areas of systems (ABCM, BSC) where such information is helpful.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18360
Updated:
2018-12-17 12:05:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: