Šiluvos bazilikos paveikslas "Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu" : istorinis ir ikonografinis kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiluvos bazilikos paveikslas "Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu": istorinis ir ikonografinis kontekstas
Alternative Title:
  • Painting of Holy Virgin Mary with the Child in Šiluva basilica: its historic and iconographic context
  • Picture of the Šiluva Basilica Virgin Mary and Child
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2005, t. 6, p. 45-74
Keywords:
LT
Italija (Italy); Šiluva; Lietuva (Lithuania); Mitologija / Mythology; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTŠiluvos stebuklingasis paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ dažnai įvardijamas ir kitu, trumpesniu, bet jo unikalumą ir buvimo vietą ryškinančiu pavadinimu – „Šiluvos Švč. Mergelė Marija“. Šio paveikslo istorija bei Šiluvos katalikų bažnyčios istorija buvo nedalomai susietos. Bažnyčios istorija, paveikslo genezė bei ankstyvoji istorija buvo suvokiamos ne vien istoriniais dokumentais pagrįstų įvykių, bet iš pradžių žodinio, o vėliau užrašyto, pakoreguoto ir nekintančios tradicijos požymius įgavusio pasakojimo apie Švč. Mergelės apsireiškimą Šiluvoje kontekste. Šiluvos bažnyčia įkurta 1457 m. Po 1500 m. ji sudegė. Jonas Zaviša pastatė naują, o vėliau katalikų ir kalvinų tarpkonfesinių kovų metu ji prarasta. Remiantis legendoje esančia nuoroda, iki Švč. Mergelės Apsireiškimo apie 80 metų Šiluvoje katalikų bažnyčios nebuvo. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta ir įrengta 1760-1775 m. Pats stebuklingasis paveikslas pirmą kartą paminėtas vysk. J. Tiškevičiaus 1446 m. reliacijoje Šv. Sostui. Restauravimo metu nustatyta, kad paveikslas buvo paaukštintas, apačioje priduriant kitos struktūros drobės atraižą, ant kurios buvo pratęstas paveikslo vaizdas. Nuo 1748 m. skelbtoje legendos versijoje teigta, jog paveikslas rastas skrynioje, į kurią pateko su pirmosios Šiluvos bažnyčios daiktais. Tikėta, kad jį galėjęs dovanoti P. Gedgaudas. Manyta (ir tebemanoma), jog jis atvežtas iš Italijos. Restauravimo metu atlikti technologiniai tyrimai įgalino paveikslą datuoti XVII a. I puse. Bažnyčios istorikas J. Vaišnora aptariamą vaizdą teisingai priskyrė platesniam ikonografiniam Hodegetrijos tipui. Jis tarsi sugretino garsų Romos „Salus Populi Romani“ ir Šiluvos Marijos paveikslus.Reikšminiai žodžiai: Šiluvos bazilikos "Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu" paveikslas; Šiluvos legenda; Stebuklingieji paveikslai; Kartotė; Prototipas; Picture of the Šiluva Basilica Virgin Mary and Child.

ENMiraculous painting of Holy Virgin Mary with the Child in Šiluva is often referred to by other, shorter title, which nevertheless highlights its uniqueness and location – Holy Virgin Mary of Šiluva. The history of this painting and the history of Šiluva Catholic church were inseparably intertwined. The history of the church, genesis and early history of the painting were perceived not only in the context of events recorded in historical documents, but, primarily, in the context of oral, and later transcribed, edited and unchanging story about the revelation of Holy Virgin in Šiluva. Šiluva church was founded in 1457. After 1500, it burned down. Jonas Zaviša has built a new one, and it was lost later, in the course of inter-confessional confrontation between Catholics and Calvinists. On the basis of the reference found in the legend, before the revelation of Holy Virgin, for 80 years, there was no Catholic church in Šiluva. Contemporary brickwork church was built and equipped in 1760-1775. The miraculous painting itself was mentioned for the first time in bishop J. Tiškevičius’ 1446 relation to Holy See. During restoration it was established that the painting was heightened by adding at the bottom a swath of cloth of a different structure. In the version of the legend circulating since 1748, it was claimed that the painting was found in a chest, where it ended up along other items of the 1st Šiluva church. It was believed that the painting could have been given by P. Gedgaudas. It was thought (and these views are still upheld) that it was brought from Italy. Technological research carried out during restoration enabled to link date of the painting to the first half of XVII c.

ISSN:
1648-6706
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1660
Updated:
2020-11-25 20:08:41
Metrics:
Views: 141    Downloads: 19
Export: