Vadovo vaidmuo skatinant tobulintis profesijos mokytojus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovo vaidmuo skatinant tobulintis profesijos mokytojus
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 6, p. 207-211
Summary / Abstract:

LTKvalifikacijos reikalavimai, keliami profesijos mokytojams, nuolat didėja, nes rinkos sąlygomis sėkminga profesinės mokyklos veikla ypač priklauso nuo jos pedagogų kvalifikacijos. Taigi vadovams aktualu, kad mokytojai tobulintųsi – tokiu būdu plėtojama ir tobulinama mokykla, dedamos visos pastangos, kad mokykla išliktų ir efektyviai dirbtų konkurencijos sąlygomis. Straipsnyje siekta nustatyti pedagogų požiūrį į vadovo vaidmenį skatinant tobulintis profesijos mokytojus. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė apklausos duomenų analizė. Išryškinta, kad mokykla tobulėja, kai tobulėja jos mokytojai, todėl būtina pedagogams plėtoti kvalifikaciją, o vadovui – skatinti juos tobulintis ir sudaryti tam sąlygas. Empirinis tyrimas atskleidė, kad profesijos mokytojų vidinis poreikis tobulėti labai svarbus, tačiau reikalingi išoriniai veiksniai, kurie skatintų vidinės motyvacijos plėtrą. Nustatyta, kad didžiausia vadovo įtaka profesijos mokytojų tobulinimuisi atsiskleidžia per skatinamąjį vadovavimą (vadovo pagarba pedagogų individualybei; pasitikėjimas mokytojais ir kt.), mokytojų tobulinimosi politikos sukūrimą (sąlygų sudarymas išvykti tobulintis už mokyklos ribų; sistemos, padedančios kvalifikaciją tobulinusiems mokytojams skleisti savo žinias ir taikyti jas praktikoje, sukūrimas ir kt.), motyvavimą (vidinis atlygis – gerų sąlygų tobulinimuisi ir darbui sudarymas). Daugiausiai sunkumų besitobulinantiems profesijos mokytojams sukeliama tada, kai nesudaromos sąlygos išvykti į tobulinimosi renginius už mokyklos ribų.

ENQualification requirements for teachers and trainers are getting tougher because a successful vocational school activity on market conditions highly depends on qualifications of its teachers. Managers are interested in improving teachers – in this way the school is also improving, efforts are put to keep the school open and work effectively in competitive conditions. The article sought to determine the views of teachers about the role of the manager in promoting teachers and trainers to improve. The following research methods were applied: a scientific literature analysis, a survey, statistical analysis of survey data. It was noticed that a school improves when its teachers improve, so it is necessary for teachers to develop their qualifications, and for a manager – to motivate them to improve and to ensure required conditions. Empirical research has shown, that a need to improve for teachers and trainers is very important, but external factors, which promote inner motivation are necessary. It was established that the biggest influence for the improvement of teachers and trainers uncovers through promotional leadership (managers respect to the individuality of a teacher; trust in teachers etc.), developing a policy for teacher's improvement (provision of conditions for teachers to improve outside the school; creating a system which helps to apply in practice the knowledge they gained during the qualification improvement etc.), motivating (internal reward – creation of good conditions to improve and work). The biggest issue for teachers who are improving their qualification is when there are no possibilities to go to special events for improvement outside the school.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50389
Updated:
2018-12-17 11:19:24
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: