Santakos pilkapiai (Vilniaus r.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santakos pilkapiai (Vilniaus r.)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 30, p. 181-212
Keywords:
LT
Buivydžiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKultūros vertybių apsaugos departamento užsakymu 2000-2003 m. buvo tiriami Santakos pilkapiai (Vilniaus r., Buivydžių sen.; AR 1438, A 1226P). Ištirti 6 kvartalinės linijos žalojami pilkapiai ir žvalgyti tarpai tarp jų. Iš viso ištirtas 518,2 m2 plotas. Šioje publikacijoje pristatomi ir įvertinami pagrindiniai archeologinių tyrimų rezultatai. Atrodytų tipiškų Rytų Lietuvos pilkapių tyrinėjimai Santakoje suteikė naujų vertingų duomenų apie 1 tūkst. vidurio krašto gyventojų kultūrą. Tačiau nederėtų pamiršti, kad šie tyrimai apėmė tik centrinę pilkapyno dalį kvartalinės linijos ruože. Šeši ištirti pilkapiai sudaro vos 1/20 visų pilkapyno pilkapių dalį, o juose ištirti 10 kapų, galimas dalykas, sudaro dar mažesnę visų pilkapyne esančių kapų dalį. Tad išspręsta vienos rūšies paminklosauginė problema (kvartalinės linijos mineralizavimas nebežalos pilkapių) Santakoje palieka daug neatsakytų archeologinio turinio klausimų, susijusių su pilkapyno chronologija, atitinkamo laikotarpio bendruomenės struktūra ir jos socialiniais, ekonominiais bei kultūriniais ryšiais. Pilkapių struktūra, kapų įranga ir įkapės be didesnių diskusijų leidžia 2000-2003 m. Santakoje ištirtus kapus datuoti V-VI a. Pilkapių 1,2,4 ir 6 tyrimų rezultatai leidžia kalbėti apie tam tikrus specifinius (galbūt iš dalies ir lokalinius) Santakos pilkapių bei kapų įrangos, laidosenos bruožus ir mirusiųjų kulto elementus. Tačiau apibendrinus galima pasakyti, kad V-VI a. Santakos bendruomenė, remiantis šešių pilkapių tyrimų rezultatais, nedaug kuo skiriasi nuo kitų to meto Rytų Lietuvos pilkapių kultūros atstovų.Reikšminiai žodžiai: Santakos kapinynas; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Pilkapis; Laidojimo papročiai; East Lithuania Barrow Culture; Barrow; Burial rites.

ENBy order of the Department of Cultural Heritage in 2000-2003 the Santaka barrows (Vilnius District, Buivydžiai Area; AR 1438, A 1226P) were examined. Six damaged section line barrows and spaces between them were studied. The total examined area – 518.2 m2. The publication presents and evaluates the main results of the archeological studies. The seemingly typical examination of Eastern Lithuanian barrows in Santaka provided new valuable data on the culture of one thousand residents of the middle lands. However, one should not forget that the studies covered only the central part of the barrows in the section line. The six examined barrows amount only to 1/20 of all the barrows, and the 10 examined barrows may amount to even smaller part of all the tombs, existing in the barrows. Therefore the resolved monument protection problem of one type (the mineralization of the section line will prevent the barrows from damage) in Santaka still leaves a lot of unanswered questions of archeological content, pertaining to the chronology of the barrows, the structure of the community of the period and its social, economic and cultural relations. The structure of the barrows, equipment of tombs and shrouds allow for dating the tombs, examined in 2000-2003 in Santaka the 5th – 6th century. The results of examination of barrows 1, 2, 4 and 6 allow for discussing certain specific (maybe partially local) traits of Santaka barrows and tomb equipment and funerals, as well as the elements of the cult of the dead. However, it can be summarized that, referring to the results of examination of six barrows, the community of Santaka of the 5th – 6th century was little different from other representatives of barrows culture of the Eastern Lithuania of the period.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16025
Updated:
2018-12-17 12:01:07
Metrics:
Views: 51    Downloads: 11
Export: