Government's support for farmers' knowledge dissemination and its improvement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Government's support for farmers' knowledge dissemination and its improvement
Alternative Title:
Valstybės parama ūkininkų žinių sklaidai ir jos tobulinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 3 (58), p. 67-72
Keywords:
LT
Valstybės parama verslui; žemės ūkis; žinių sklaida; žiniomis grįsta ekonomika..
EN
Government support for business; Agriculture; Knowledge spread; Knowledge - based economy..
Summary / Abstract:

LTŽinių sklaida yra siejama su naujausiais moksliniais tyrimais ir šių tyrimų valstybės parama. Valstybės parama moksliniams tyrimams nėra tiesioginė parama verslui ar atskirai pramonės šakai. Parama žinių sklaidai gali būti susieta ir su horizontalia parama (neišskiriant atskirų remiamų, ūkio šakų). Lietuvoje ūkininkams teikiamos įvairios paramos formos: investicinė parama, gamybos subsidijos ir parama žinių sklaidai bei kitos. Šiame straipsnyje nagrinėjama tik parama žinių sklaidai. Norint įvertinti jos naudą ūkininkams, jiems buvo užduotas klausimas: kokią naudą gavo iš mokymų ir konsultavimo paslaugų? Susumavus gautus anketinės apklausos rezultatus, nustatyta, kad seminaruose (mokymuose) įgijo naujų žinių 45 proc. respondentų, 45 proc. respondentų seminaruose nedalyvavo, o likę 10 proc. respondentų seminaruose nesužinojo nieko nauja. Toliau siekta nustatyti ryšį tarp naudojimosi parama žinių sklaidai ir respondento rezultato - gaunamo pelno. Kadangi 114 respondentų (101 respondentas neatskleidė) nurodė, kokias pajamas ir išlaidas patyrė, įvertinta, kiek iš nurodžiusių respondentų vidutiniškai pelno gaudavo pagal atskiras grupes. Proporcija, palyginus visų respondentų atsakymus su respondentų atsakymais, kurie nurodė gaunamas pajamas ir išlaidas, iš esmės nepasikeitė, t. y. 43 proc. įgijo naujų žinių, 44 proc. nedalyvavo ir 12 proc. nesužinojo nieko naujo. Žinios nuolat sensta, be to, mokymasis yra nepertraukiamas procesas. Dėl šios priežasties ūkininkų poreikis naujoms žinioms visada turėtų išlikti, jei seminaruose ir mokymuose skleidžiamos žinios iš tiesų bus naujos. Ūkininkų dalyvavimas seminaruose turėjo įtakos jų žinių pakankamumui.

ENThe spread of information is related with latest studies and their state support, which is not a direct support to business or a separate industry branch. The support can also be horizontal (without distinguishing individual branches). Lithuanian farmers are provided support of different types: investment support, production subsidies, support for spread of information, etc.. The article discusses only the support for spread of information. In order to evaluate its benefit to farmers, they were presented with the following questions: what was the benefit from the training and consulting services? Upon summing up the results of the survey, it was established that 45 per cent of respondents acquired new knowledge at seminars/training, 45 per cent did not participate in any seminars and the remaining 10 per cent did not obtain any new information. Afterwards attempts were made to identify the relation between the use of the support to dissemination of information and the result of the respondents, i. e. the received profit. Since 114 respondents (101 respondents did not reveal the information) stated the revenues and expenses incurred, it was estimated how much profit on the average was received by the respondents, who disclosed the information against individual groups. Comparing the replies by all the respondents with the replies by those, who stated their revenues and expenses, the proportion in essence remained the same, i. e. 43 per cent acquired new knowledge, 44 per cent did not participate and 12 per cent learned nothing new. The information constantly gets old, in addition, learning is a sustained process. Due to the said reason the farmers’ needs to use information should remain, in case the information, presented during seminars and training courses is actually new. Farmers’ participation in seminars had influence on the sufficiency of their knowledge.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14997
Updated:
2020-10-23 19:21:39
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: