Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m., atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m., atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu
Editors:
  • Jegelevičius, Sigitas, parengė, įvadas [edt, aui]
  • Paknys, Mindaugas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2009.
Pages:
XII, 296, [1] p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 8
Notes:
Rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia; Bažnyčios vizitacijų aktai; Ukmergės (Vilkmergės) dekanatas; Parapinės bažnyčios; Filijinės bažnyčios; Vienuolynas; Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis; 1784 metai; The acts of the visitations; The Ukmergė decanate; Parish churches; Filial church; Monastery; Bishop of Vilnius Ignacy Jakub Masalski; 1784; Ukmergės dekanatas; Klebonija; Vizitacija.
Contents:
Kn. taip pat.: Įvadas (liet., angl.) / Sigitas Jegelevičius, p. VII-X.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Klebonija; Parapinės bažnyčios; Ukmergės (Vilkmergės) dekanatas; Ukmergės dekanatas; Vienuolijos / Monasteries; Vizitacija; Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTUkmergės dekanato klebonijų vizitacijos aktų rankraščiai įrišti į vieną knygą, saugomą Lietuvos valstybės istorijos archyve. Knygoje įrišti Ukmergės dekanato generalinės vizitacijos metu surašyti 18 parapijų klebonijų, 1 filijos, 1 rezidencijos ir 1 vienuolyno vizitacijų aktai, surašyti ir patvirtinti 1784 m. sausio - vasario mėnesiais, išskyrus Žeimių parapijos aktą, kuris surašytas 1783 m. lapkričio 19 d. Kiekvienas vizitacijos aktas patvirtintas Ukmergės dekano, Livonijos kanauninko, Žeimių klebono kun. Juozapo Jono Zabielskio parašu ir antspaudu. Knygos tekstas skelbiamas ištisai, taikant tuos pačius skelbimo principus, kaip ir skelbiant Breslaujos dekanato vizitacijos aktus, t. y. remiantis Lenkijoje išleista istoriniams šaltiniams skelbti instrukcija, o taip pat praktika, kuri pradėjo klostytis, rengiant ir leidžiant Kauno dekanato vizitacijos aprašymus.

ENThe manuscripts of visitation acts of the presbyteries of Ukmergė Deanery are bound in one book kept in the Lithuanian State Historical Archives. The book contains visitation acts of 18 parish presbyteries, 1 chapel of ease, 1 residence and 1 monastery drawn up and approved during the general visitation of Ukmergė Deanery in January–February 1784, except for the Žeimiai parish act which was drawn up on 19 November 1783. Each visitation act was sealed and signed by Priest Juozapas Jonas Zabielskis, Ukmergė Dean, Livonia Canon, Žeimiai Parson. The book text is published in full, applying the same publication principles like the publication of visitation acts of Braslaw Deanery, i.e. referring to the instruction of publication of historical sources published in Poland as well as the practice of preparation and publication of the descriptions of visitation of Kaunas Deanery.

ISBN:
9789986592600
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14140
Updated:
2022-06-20 09:49:39
Metrics:
Views: 103    Downloads: 9
Export: