Devynios lietuviškos XVII –XIX amžiaus marginalijos Vilniaus universiteto bibliotekoje : šaltinio publikacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Devynios lietuviškos XVII –XIX amžiaus marginalijos Vilniaus universiteto bibliotekoje: šaltinio publikacija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2014, t. 16, p. 363-408
Keywords:
LT
Marginalijos lietuvių kalba; Įrašai senosiose knygose.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos lietuviškos marginalijos, t. y. rankraštiniai tekstai lietuvių kalba, įrašyti XVI–XVIII a. spausdintose kitakalbėse knygose, saugomose Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje nesiimant išsamesnės paties lietuviško teksto analizės, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia, norint nustatyti įrašo datą ar autorystę. Mėginama išsiaiškinti lietuviškų tekstų užrašymo aplinkybes, pasitelkiant įrašų turinio, šrifto, kalbos, proveniencinių įrašų bei knygotyrinius duomenis. Šalia kiekvienos lietuviškos marginalijos paraidinio perrašo pateikiamas to paties įrašo faksimilinis vaizdas. Rastos marginalijos išdėstytos chronologiškai pradedant seniausiąja. Svarbiausi kriterijai, kuriais remiantis buvo datuojamos lietuviškos marginalijos: knygos savininko ir / ar įrašo autoriaus įrašyti metai, jei jų nėra – savininko / autoriaus gyvenimo data; kitų tyrinėtojų nustatytas įrašo užrašymo laikotarpis; braižo (rašybos ypatybių ar rašmenų stiliaus), rašymo priemonių ir medžiagų ypatybės; medžiaga, kurioje įrašytas įrašas, – popieriaus datavimas, viršelio sukūrimo / perrišimo laikotarpis. Iš viso aptariami devyni skirtingi lietuviški rankraštiniai tekstai, sąlygiškai suskirstyti pagal įrašų turinį. Straipsnyje taip pat pateikiama Retų spaudinių skyriaus fonduose rastų įrašų lentelė, kurioje nurodomas fondas, lietuviškų įrašų kiekis (iš jų skelbiama pirmą kartą), eilės nr. straipsnyje, lietuviško įrašo pavadinimas (pobūdis, apimtis), spėjamas datavimas, nauji duomenys apie anksčiau publikuotus įrašus.

ENThe article discusses Lithuanian marginalia, i.e. manuscripts written in Lithuanian, which were published in the books of different language printed in the 16th - 18th century. These books are kept in the Rare Books Division of the Vilnius University Library. The conducted analysis is comprehensive only when it is necessary in order to identify the date of the entry or its author. The authors attempt to identify the circumstances in which Lithuanian texts were written using the data of content, font, language, provenance and book analysis. Every literal rewrite of the marginalia is accompanied by its facsimile, and is arranged chronologically – from oldest to newest. The main criteria of the dating of these marginalia: the year that the book owner and/or author had specified, if missing – the birth and death dates of the owner / author; date of entry identified by other researchers; features of handwriting, writing instruments and material; the material in which the entry was made, the dating of paper, and the date of the creation/binding of the cover. Nine different Lithuanian manuscripts are discussed, classified by their content. The article also provides a table detailing all the entries found in the Rare Books Division. It contains the foundation, number of Lithuanian entries (and the number of which are published for the first time), their order number within the article, the topic, length and title of the entry, suggested date and new data on entries published earlier.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54612
Updated:
2018-12-17 13:48:54
Metrics:
Views: 21    Downloads: 7
Export: