A Roman iron age warrior from Western Lithuanian cemetery Baitai grave 23

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Roman iron age warrior from Western Lithuanian cemetery Baitai grave 23
Alternative Title:
Romėniškojo laikotarpio karys iš Baitų kapinyno kapo 23
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2007, t. 8, p. 183-194
Keywords:
LT
Vakarų Lietuvos kapų su akmenų vainikais kultūra; Vėlyvasis romėniškasis laikotarpis; Kariai; Ginklai.
EN
The West Lithuanian Stone Circle Grave Culture; Late Roman Iron Age; warriors; weapons.
Summary / Abstract:

LTBaitų kapinynas (Klaipėdos r.), kuris buv. Prūsijos archeologinėje literatūroje žinomas Baiten vardu, priklauso pirmųjų šešių amžių po Kr. Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinei sričiai. Autorė straipsnyje aptaria vieną kapą iš centrinės kapinyno dalies, kurioje kapai skiriami laikotarpiui nuo C1b periodo pabaigos iki C2 ir C3 periodų sandūros, t.y. tarp III a. antrosios pusės ir IV a. pradžios. Karys iš Baitų kapo 23 buvo aprūpintas ietimi, įmoviniu kirviu, dalgeliu, peilio fragmentu ir metalu puoštu diržu. Kitų Baitų kapų plotmėje kapo 23 mirusysis buvo geriausiai apginkluotas, jei ir kirvį kartu su ietigaliu skirsime ginklų kategorijai, bet jo įkapių įvairovė nebuvo turtingiausia. Lygindama Baitų kapą 23 su kitais vienalaikiais kapais Vakarų Lietuvos kapinynuose, autorė siekia nustatyti kario kapo socialinę priklausomybę. Ji daro išvadą, kad greičiausiai gentinių karių įkapės atspindėjo bendruomenės, kuri laidojo savo narius, karinių ir kaimietiškųjų vertybių mišrumą. Diržas ir jo puošybos elementai galėjo būti to meto kario „antpečių" atitikmuo. Vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu Lietuvos pajūrio gyventojai turėjo „valstietišką" kariuomenę. Gentinės bendruomenės karinius užsiėmimus derino su kaimietiškaisiais darbais kaip savaime suprantamus dalykus, kuomet kiekvienas jaunuolis turėjo patirti tiek iniciaciją į karių grupę, tiek įsisavinti žemdirbiškojo ar ganyklinio gyvenimo būdo pamatus.[autoriaus tekstas].

ENThe Baitai cemetery, which is known in Prussian archaeology as Baiten, belongs to the West Lithuanian Stone Circle Graves Culture area of the first six centuries AD. The author discusses one grave from the central part of the cemetery, where the graves belong to the period between the end of C1b to the turn of the C2 and C3 phases, which is between the second half of the third century and the early fourth century. A warrior from Baitai grave 23 was equipped with a spear, socketed axe, scythe, fragment of knife and a belt. In the context of other Baitai male graves the corpse in grave 23 was the best armed, if we asociate the axe along with spearhead to a weapon category, but the range of grave goods he had is not the richiest. Comparing Baitai grave 23 with other contemporary male graves from other West Lithuanian cemeteries the author seeks to specify the social attribution of the warrior‘s grave. She concludes that most probably the grave goods of tribal warriors reflected the mix of martial and rural values of community which buried its former members. The belt itself and its ornamentation could be a soldier‘s epaulette of that time. The inhabitants of the Lithuanian coastland in the Late Roman Iron Age had „a peasant army“. Tribal class social communities interlinked warlike occupations with rural ones in a natural way, as every young man had to go through his initiation into the warrior group as well as learning the fundamental values of rural or pastoral life. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13638
Updated:
2018-12-17 11:59:20
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: