Geopolitiniai kodai : tyrimo metodologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geopolitiniai kodai: tyrimo metodologija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
Pages:
152 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Geopolitinis diskursas; Geopolitika ir pagalbinės disciplinos; Pagrindiniai terminai ir sąvokos; Bendra geopolitinės minties raidos apžvalga; Tyrimo tikslas ir uždaviniai — Geopolitinės schemos (globaliniai geopolitiniai kodai: Britiškoji geopolitika; Vokiškoji geopolitika; Amerikietiškoji geopolitika; Eurokontinentalizmas; Rusiškoji geopolitika; Išvados — Regioniniai ir lokaliniai geopolitiniai kodai: Geopolitiniai regionai ir subregionai; Lokaliniai kodai — Geopolitinių kodų struktūra: Valstybinė ir geopolitinė tapatybės; Nacionaliniai (valstybiniai) interesai; Grėsmių nacionaliniams interesams prevencija ir neutralizavimas — Geopolitinių kodų dinamika: Sisteminis globalios geoekonominės ir geopolitinės tvarkos kitimas; Valstybės galios ir prestižo kitimas tarptautinėje sistemoje; Elito geopolitinės orientacijos pokyčiai ir elitų kaita; Visuomenės geopolitinės gravitacijos pokyčiai — Geopolitinių kodų (valstybių geostrateginės veiklos planų) operacionalizacija: Strateginio valdymo ciklas; Geopolitinio subjekto vizijos ir misijos formulavimas; Geopolitinės situacijos identifikavimas ir vertinimas; Prognozavimas ir scenarijų kūrimas; Strateginių tikslų (interesų) ir uždavinių nustatymas; Veiksmų plano parengimas; Strateginių sprendimų priėmimas; Strategijos vykdymas; Strategijos poveikio įvertinimas ir strategijos koregavimas — Lietuvos geopolitinio kodo tyrimo gairės: Lietuva globaliuose geopolitiniuose koduose; Lietuvos geopolitinio kodo struktūra; Kai kurių Lietuvai svarbių valstybių geopolitinių kodų tyrimas — Nuorodos — Literatūra — Priedai: Lentelės; Schemos; Žemėlapiai.
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTGeopolitika, kaip tyrimo metodas, atveria didesnes tarptautinės politinės sistemos supratimo galimybes ir gali būti pritaikoma tarptautinės politikos praktikoje. Geopolitikos žinios vertingos tiriant ir globalią politinę raidą, ir atskirų valstybių politiką. Šiomis prielaidomis besiremianti knyga yra skirta suformuluoti valstybės geopolitinių kodų koncepciją ir sukurti geopolitinių kodų tyrimo metodologiją, suteikiančią galimybių vykdyti taikomuosius geopolitinius tyrimus. Tokia metodologija galėtų būti instrumentas nustatant valstybių geopolitinius kodus, leistų laiku įspėti apie galimus valstybių geopolitinių kodų pokyčius, prognozuotų lokalinės, regioninės ir globalinės geopolitinės tvarkos dinamiką, taip pat numatytų priemones kryptingai ir argumentuotai keisti valstybės geopolitinį kodą. Knygoje taip pat siekta susisteminti informaciją apie Lietuvos bei jos kaimynių geopolitinių tendencijų raidą ir nurodyti gautų žinių pritaikymo būdus spręsti konkretiems valstybės užsienio politikos uždaviniams. Analizuojami teoriniai ir metodologiniai geopolitikos disciplinos principai, valstybių geopolitinio elgesio dėsningumai. Tyrimo autoriai, sujungdami klasikinės geopolitikos teorijas, postmodernios geopolitikos bandymus universalizuoti geopolitinius tyrimus ir strategijos mokslų laimėjimus, bando atrasti teorinės ir praktinės geopolitikos sąsajas. Knygą iš dalies galima laikyti „naujosios geopolitikos“ atstovų (J. L. Gaddiso, J. Nijmano, O. Tuomi) tyrimų tąsa, jos autoriai bando ieškoti racionalumo apraiškų tiek klasikinėje, tiek modernioje, tiek postmodernioje geopolitikoje.Reikšminiai žodžiai: Elitas; Formalioji geopolitika; Fundamentalioji geopolitika; Geopolitika; Geopolitinis kodas; Geopolitinės minties istorija; Metodologija; Nacionaliniai interesai; Populiarioji geopolitika; Praktinė geopolitika; Regionai; Subregionai; Valstybės tapatybė; Elite; Formal geopolitics; Fundamental geopolitics; Geopolitical code; Geopolitics; History of geopolitical thought; Methodology; National interests; Popular geopolitics; Practical geopolitics; Regions; State identity; Subregions.

ENGeopolitics, as a research method, provides greater possibilities for understanding the international political system and can be adapted in the practice of international politics. Geopolitical knowledge is beneficial when studying both global political development and politics in individual states. The book, based on these assumptions, is intended for formulation of the conception of the state’s geopolitical codes and development of the methodology for studying geopolitical codes, allowing to perform applied geopolitical research. Such methodology could be an instrument for establishing states’ geopolitical codes, would allow for timely warning about potential changes in states’ geopolitical codes, forecasting the dynamics of local, regional and global geopolitical order, also determining measures for targeted and well-argumented change of a state’s geopolitical code. The book is aimed at systemisation of information on development of geopolitical trends in Lithuania and neighbouring countries, as well as specification of the ways to adapt obtained knowledge when dealing with specific goals of a state’s foreign policy. Theoretical and methodological principles of geopolitics, a consistent pattern of states’ geopolitical behaviour are analysed. The research authors try to find the links between theoretical and practical geopolitics by merging the theories of classical geopolitics and attempts of post-modern geopolitics to make geopolitical research and achievements in strategic sciences universal. The book can be partially considered continuation of research by the representatives of “new geopolitics” (John Lewis Gaddis, Jan Nijman, Osmo Tuomi). Its authors attempt to find the manifestations of rationality both in classical and modern, as well as post-modern geopolitics.

ISBN:
9986195330
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12420
Updated:
2020-10-01 16:43:43
Metrics:
Views: 317    Downloads: 3
Export: