How deep is your love? : The Baltic brotherhood re-examined

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
How deep is your love?: The Baltic brotherhood re-examined
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Pages:
203 p
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTMonografijos objektas - politinių regionų konstravimas Baltijos šalyse. Analizuojamas regioninių identitetų formavimasis ir politinių elitų diskursyvinės bei bendradarbiavimo praktikų tvarumas trišaliame Baltijos sub-regione. Remiamasi prielaida, kad regionai gali būti politiškai „išrandami" ir „perkuriami" idėjiniame ir materialiame matmenyse. Politinio regiono konstravimas nebūtinai turi sutapti su ekonomine, kultūrine ir kitomis dimensijomis. Darbe rekonstruojama politinės regioninės tapatybės ir tiriamos bendradarbiavimo praktikos, remiantis dominuojančiu Baltijos valstybių identitetu. [...] Regionų formavimasis yra daugiamatis procesas, kurio tyrimams po Šaltojo karo vis dažniau pasitelkiami tarpdisciplininės prieigos, nes regionų atsiradimas remiasi tiek moderniais, tiek postmoderniais principais. Atsižvelgiant į esamą situaciją, monografijoje vystomas tarpdisciplininis požiūris, grindžiamas konstruktyvistinėmis ir neofuncionalistinėmis teorinėmis įžvalgomis. Monografijoje nuosekliai analizuojamos regioninių identitetu Baltijos šalyse trajektorijos; taikomi kiekybiniai ir kokybiniai diskursyvinių struktūrų, padalintų į neutralią ir šališką aplinkas, tyrimo aspektai, kurie nebuvo naudojami nei ankstesniuose Baltijos sub-regiono nei kituose regioniniuose tyrimuose. Sukurtas analizės teorinis modelis įrodo, kad galima derinti konstruktyvistinę ir neofuncionalistinę prieigas ir sieti jas su studijoje išryškintais realistų ir geopolitikos samprotavimais apie geopolitinį kodą regioninėse studijose. Monografija kiekybiškai ir kokybiškai įvertina Lietuvos, Latvijos ir Estijos regioninius identitetus ir sub-regioninę organizaciją, papildydama Baltijos sub-regiono tyrimus naujais ir anksčiau nenagrinėtais aspektais. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūros regionas; Regioninė tapatybė; Kooperacija; Baltic region; Regional identities; Cooperation.

ENThe subject of the monograph is forming political regions in the Baltic states. It analyses the formation of regional identity and the sustainability of discursive and cooperation of political elite’s practices between three Baltic states. The author appeals on assumption that regions may be politically “established” and “re-established” in ideological and material dimensions. Formation of political region should not necessarily match economic, cultural, and other dimensions. The work reconstructs identities of political regions and analysis cooperation practices based on dominating identity of the Baltic states. […] Formation of a region is a multidimensional process, which was more often researched using trans-disciplinary accesses after the Cold war, since region formation is based on both modern and post-modern principles. Taking into account present situation, the monograph develops trans-disciplinary attitude based on constructive and neo-functional theoretical insights. The monograph consistently analyses trajectories of identities in the Baltic states applying quantitative and qualitative research aspects towards discursive structures divided into neutral and biased environments that were not used in previous sub-regional research of the Baltic states or other regions. The theoretical analysis model created shows up the possibility to combine constructive and neo-functional accesses and link them to realistic and geopolitical assumptions on the political code in regional studies highlighted. The monograph performs quantitative and qualitative evaluation of regional identities and sub-regional organisation in Lithuania, Latvia, and Estonia, and complements sub-regional research of the Baltic states with new, previously uncovered aspects.

ISBN:
9789955331780
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13351
Updated:
2013-04-28 17:40:51
Metrics:
Views: 84
Export: