Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje: disertacija
Alternative Title:
Education of a Child in Musical Culture in a Kindergarten
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
260 lap
Notes:
Habil. darbas (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1994. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of a child’s musical culture at a pre-school institution Vilnius : Vilnius Pedagogical University, 1994 30 p
Summary / Abstract:

LTIkimokyklinio amžiaus vaikų dvasingumo ugdymui reikšmingiausia yra meninė veikla. Darbe analizuojami įvairūs išoriniai ir vidiniai vaiko muzikinės kultūros reiškiniai, sudarantys vieningą tiriamojo objekto visumą. Nustatyta, kad esminės muzikinės kultūros prielaidos: muzikiniai gabumai, balso ypatumai turi įgimtas užuomazgas, tačiau jie vystosi, formuojasi tik muzikinėje veikloje; vystymosi ir formavimo rezultatai priklauso nuo pedagoginio proceso organizavimo periodiškumo ir nuoseklumo, organizacinių formų atitikimo amžiaus ypatumus ir jų įvairovės, pagal meninius ir pedagoginius kriterijus atrinktos muzikinės medžiagos ir pedagogo, jo darbo metodų. Muzikinė kultūra gali būti ugdoma tik aktyviai vaikui dalyvaujant muzikinėje veikloje (muzikos klausymas, muzikos atlikimas, muzikos kūryba, muzikos pažinimas). Muzikinės veiklos įvairovėje visi vaikai atranda sau tinkamiausią, kurioje gali laisvai, pagal savo sugebėjimus išreikšti save. Muzikinį vaiko ugdymą vertinant kaip jo muzikinės kultūros formavimą, sudaromos sąlygos muzikai reikštis pirmiausia kaip meninei vertybei, galinčiai specifiniu būdu prisidėti prie visybinio asmenybės ugdymo.

ENArtistic activity is of most significance for spiritual development of pre-school children. The work analyses various external and internal child’s musical culture phenomena that comprise the undivided totality of the researched object. It was ascertained that the essential musical culture assumptions—musical abilities and voice characteristics—are of inborn nature, although they develop only during musical activity; developmental and formation results depend only on periodicity and consistency of organization of the pedagogic process, correspondence of organizational forms to age peculiarities and their variety, musical materials chosen as per artistic and pedagogic criteria and a pedagogue, and the work methods of a pedagogue. Culture can only be development with active participation of a child in a musical activity (listening to music, performance of music, creation of music, and getting acquainted with music). All children find their music, which helps them expressing themselves depending on their level of abilities. Looking at the musical education of a child as formation of his/her musical culture creates conditions for expressing music as an artistic value that can specifically contribute to the general development of a personality.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11488
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 207
Export: