Latvijos lietuvių krikštynos po 1991 metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latvijos lietuvių krikštynos po 1991 metų
Alternative Title:
Baptism of Latvian Lithuanians after the year 1991
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2000, Nr. 3, p. 30-33
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Latvijos lietuvių krikštynos po 1991 m.; Krikštynų papročiai; Etninė savimonė; Kultūrinis tapatumas; Baptism of Latvian Lithuanians after the year 1991; Christening rites; Ethnic self-consciousness; Cultural identity.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Latvijos lietuvių krikštynos po 1991 m.; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTTradiciškai krikštynos – reikšmingas įvykis ne tik šeimai, bet ir giminėms bei vietinės bendruomenės nariams. Keičiantis istorinėms bei politinėms aplinkybėms, krikštynų papročiai neišvengė transformavimo bei modifikavimo. Tyrimų objektu buvo pasirinkta Pietvakarių Latvijos lietuvių bendruomenė. Šio tyrimo tikslas – remiantis krikštynų papročių analize, fiksuoti Latvijos lietuvių etninę savimonę bei kultūrinį tapatumą. Darbo tikslas lėmė ir metodiką. Buvo sudarytas klausimų lapas „Latvijos lietuvių krikštynos po 1991 metų“. Respondentai buvo pasirinkti pagal kelis kriterijus: amžių, tautybę, lytį, jų vaikų amžių. Apklausti daugiausia jauni žmonės, tačiau respondentų amžiaus ribos nebuvo griežtai apibrėžtos. Svarbiausia buvo, ar respondentai turi vaikų ir kokio amžiaus tie vaikai. Daugiausia dėmesio buvo skirta tiems respondentams, kurių vaikai krikštyti po 1991 m. Pietvakarių Latvijos lietuvių krikštynos išlaikė daugelį lietuvių tradicinėms krikštynoms būdingų bruožų. Etniškai bei konfesiškai mišrių šeimų etninę savimonę nulėmė praeityje buvę ar dabar palaikomi etniniai bei kultūriniai ryšiai su Lietuva. [Iš leidinio]

ENTraditionally, christening is a significant event not only for the family but also for relatives and members of the local community. As the historic and political circumstances changed, christening customs underwent transformation and modification. The Lithuanian community of the South West Latvia was chosen as a research object. The goal of this research was, based on the analysis of the christening customs, to record the ethnic self-awareness and cultural identity of Latvian Lithuanians. The goal of the work influenced the choice of methods. The questionnaire “Christening of Latvian Lithuanians after 1991” was prepared. Respondents were selected according to several criteria: age, nationality, sex, age of their children. The surveyed people mostly were young, but the age of respondents was not strictly limited. The most important thing was whether respondents had children and the age of their children. Most attention was paid to those respondents whose children were christened after 1991. Christening of Lithuanians in the South West Latvia kept many features that are typical of traditional Lithuanian christening. From the ethnical and confessional point of view, the ethnic self-awareness of mixed families was decided by past or current ethnic and cultural relations with Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7515
Updated:
2018-12-17 10:41:15
Metrics:
Views: 24
Export: