Lokali tradicija. Šiuolaikinė visuomenė apie lietuvių tekstilę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokali tradicija. Šiuolaikinė visuomenė apie lietuvių tekstilę
Alternative Title:
The Local tradition. Contemporary society's opinion on Lithuanian textiles
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 5, p. 41-44
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė visuomenė suvokia lietuvių tradicijų tęstinumą, žino tekstilės tradicijos išskirtinumą, simboliką, socialinę vertę. Vienok šiandien svarbesnė yra šio ženklo estetika. Tradicinės tekstilės raštai sintetina kartų meninį paveldą. „Tradicijos kodas“ glūdi tradicinės tekstilės formų žaisme. Kūrėjai ir vartotojai daugiausia kalba apie tradicinių raštų išgavimo būdus, pavadinimus, paskirtį. Šis neabejotinas formų žinojimas liudija „tradicijos kodo“ tęstinumą. Pasikartojančių elementų ir naujosios estetikos dermė kuria dabarties tradiciją. Lietuvių neprofesionaliosios tekstilės tradicijos samprata yra daugialypė: 1) tradicijos puoselėtojams, tyrinėtojams ji svarbesnė negu masinės tradicijos kūrėjams; 2) tradicija skirtingai vertinama Lietuvoje ir išeivijoje; 3) jaunoji karta sunkiai apibrėžia, nusako lietuvių liaudie tekstilės tradiciją. Liaudies tekstilės raštų vertinimai rodo lietuvių visuomenės modernų ir postmodernų požiūrį į tradicijas. Moderniai visuomenei būdingas tradicijų apibrėžtumas, tęstinumas, tradicinės estetikos puoselėjimas, ženklo išskirtinumo, simbolikos, tautiškumo vertinimas. Postmodernumo bruožai – tradicijos visiškas neapibrėžtumas, žaidimas atsitiktiniais tradicinių raštų elementais. Žmonės vertina tradicinę neprofesionaliąją tekstilę, nes ji ir šiuolaikinėje visuomenėje lieka gražiu lietuvių identiteto ženklu. Tradicinė tekstilė nebėra funkcionali kaip „simbolinis tradicijos kodas“. Ji keičia įprastines vertes ir tampa savitu estetiniu kultūros ženklu. Kartų kaita pamažu nardina simbolines šio ženklo prasmes užmarštin. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tradicinė lietuvių tekstilė; Moderni kultūra; Postmoderni visuomenė; Traditional lithuanian textiles; Modern culture; Postmodern society.

ENModern society understands succession of Lithuanian traditions, knows exclusiveness of textile tradition and social value. But today the more important thing is aesthetic aspect of this sign. Patterns of traditional textile synthesizes artistic heritage of generations. “Tradition code” lies in play of forms of traditional textile. Artists and users mostly speak about manners of extraction of traditional patterns, their titles and application. This undisputed awareness of forms testifies succession of “Tradition code”. Combination of repetitive elements and new aesthetics is likely to create tradition of today. Conception of non-professional textile tradition of Lithuania is multiple: 1) it is much appreciated by these who cherish and investigates tradition than these who creates mass tradition; 2) tradition is differently assessed in Lithuanian and in emigration; 3) young generation have difficulties in defining Lithuanian tradition of folk textile. Assessment of folk textile patterns indicates moderns and post-modern attitude of Lithuanian society towards tradition. Certainty of tradition, succession, cherishing of traditional aesthetic, assessments of sign exclusiveness is typical for modern society. Features of postmodernism are as follows: total uncertainty of tradition, playing with random elements of traditional pattern. People appreciate traditional non-professional textile, because is in modern society remains a beautiful symbol of Lithuanian identity. Traditional textile is not functional as “symbolic tradition code”. It changes standard values and becomes particular aesthetic sign of culture. Alteration of generations forgets symbolic essentiality of this sign.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7751
Updated:
2018-12-17 10:50:21
Metrics:
Views: 81    Downloads: 14
Export: