Vokiečio vaizdinys publicistikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiečio vaizdinys publicistikoje
Alternative Title:
Image of the German in current literature and media
In the Journal:
Verbum. 2021, t. 12, 1 pdf (14 psl.)
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Semantika / Semantics; Tekstynai / Corpus.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas buvo išanalizuoti, koks vokiečio vaizdinys atsispindi Vytauto Didžiojo universiteto "Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno", publicistikos tekstų pavyzdžiuose. Tyrime dėmesys buvo skiriamas ne tik kolokacijoms su šiuo žodžiu ir ne tik vokiečių charakterio bruožų atskleidimui, bet ir reikšmei, kurią žodžiui suteikia platesnis kontekstas, t.y., sakinys ar net keli. Nagrinėti pavyzdžiai su visomis leksemos vokietis formomis. Buvo išskirti 6 pagrindiniai kontekstai, kuriuose minimi vokiečiai: istorijos, bendradarbiavimo, sporto, kultūros, charakterio bruožų, mokslo. Istorijos kontekste apie vokiečius dažniausiai kalbama kaip apie karingą tautą, užpuolikus, žiaurius užkariautojus, okupantus. Požiūris į juos dažniausiai neigiamas. Bendradarbiavimo kontekste – priešingai, požiūris teigiamas, vokiečiai jame išryškėja kaip draugiški partneriai. Sporto, kultūros, mokslo kontekstuose vokiečiai vertinami panašiai – į juos žiūrima pagarbiai, kaip į daug nusipelniusius, pasiekusius savo sričių aukštumų. Vokiečių charakterio bruožų kontekstas yra pats kontraversiškiausias, jis labiausiai susijęs su stereotipizavimu. Vieni duomenys rodo, kad vokiečiai, kaip ir priimta manyti, yra tvarkingi, racionalūs, organizuoti, punktualūs, darbštūs, drausmingi, kultūringi, laikosi įstatymų; jie gana šalti, užsidarę. Kiti pavyzdžiai, kurių yra daug mažiau, liudija visai priešingus dalykus – vokiečiai nėra nei punktualūs, nei perdėtai tvarkingi ar kultūringi; netgi teigiama, kad jie yra draugiški, linksmi, atviro būdo. Be to, tai labai mėgstanti keliauti tauta. Reikšminiai žodžiai: tekstynas, kontekstas, semantika, reikšmė, iliustracinis pavyzdys, vokietis. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article was to analyse the reflection of the image of the German in the examples from the current literature and the media present in the "Corpus of the Contemporary Lithuanian Language" of the Vytautas Magnus University. The focus of the study went beyond the collocations with this word and the disclosure of the characteristic traits of Germans all the way to the meaning bestowed upon this word by the broader context – the sentence or a group of them. Examples containing all forms of the lexeme German were examined. A total of six different contexts in which Germans are mentioned were identified: these were the contexts of history, cooperation, sports, culture, characteristic traits, and science. In the context of history, Germans are usually referred to as a belligerent nation, assailants, savage conquerors, invaders. The attitude towards them is negative as often as not. Things are different in the context of cooperation, where the attitude is positive and Germans are seen as friendly partners. In the contexts of sports, culture, and science, the story is more or less the same, with Germans regarded with respect as meritorious and high-ranking representatives of their field. The context of the characteristic traits of Germans has the highest degree of controversy and stereotype. Some data show that Germans, according to the popular belief, are neat, rational, organised, punctual, disciplined, hard-working, cultured, law-abiding; they are rather cold and reserved. Other examples, albeit much smaller in number, bear witness to quite the opposite: that Germans are neither punctual noroverly neat or cultured; some sources even say that they are friendly, merry, and approachable. Besides, this nature loves to travel. Keywords: corpus, context, semantics, meaning, illustrative example, German. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.25
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99100
Updated:
2022-12-05 19:46:46
Metrics:
Views: 11
Export: