Vokietis lietuvių tautosakoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietis lietuvių tautosakoje
Alternative Title:
Image of a German in Lithuanian folklore
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2000, Nr. 2, p. 25-27
Keywords:
LT
Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kilmės, prasmės, kaitos požiūriais aptariamas vokiečio įvaizdis lietuvių tautosakoje. Remiamasi istoriniu ir interpretaciniu metodais. Lietuvių tautosakoje atsispindi dvi bendravimo su vokiečiais pusės: taiki kaimynystė ir kovos su jais. Tačiau, peržvelgę gausybę tautosakos kūrinių, kuriuose paminėti vokiečiai, galime pastebėti, kad juose dominuoja paniekinantis požiūris į šią tautą. Vokiečiai, skirtingai nei kiti svetimtaučiai, dažniausiai vaizduojami kaip kvaili, nuolat visų apgaunami žmonės. Netgi vokietis – kaimynas folklore vaizduojamas neigiamai – dėl to, kad jis priklausė kitam socialiniam sluoksniui (buvo dvarininkas, amatininkas, pirklys), be to, taikaus, šalia gyvenančio kaimyno vokiečio paveikslui neigiamą įtaką darė jų bendratautiečių, kaip priešų atėjimas į šalį. Lietuvių tautosakoje vokiečiai vadinami labai įvairiai: prūsai, germanai, po II pasaulinio karo – fricai, naciai, niemcai, hitlerininkai. Vokietį rasime buitinėse pasakose, anekdotuose, sakmėse, padavimuose, karinėse istorinėse, piršlybų, ganymo dainose, talalinėse, trumpųjų pasakymų tautosakoje. Pasakojamojoje tautosakoje dažniau atsispindi taikioji mūsų bendravimo pusė: vokietis vaizduojamas kaip dvarininkas, pastebimi konfesiniai skirtumai. Mitologinėse sakmėse jo vardas paimamas velniui įvardinti. Dažniausiai vokietis minimas karinėse istorinėse dainose, kuriose užsimenama apie kovas su vokiečiais ir nuo jų patirtas skriaudas. Trumpų pasakymų tautosakoje atsispindi vokiečio kvailumas, paniekinantis požiūris į jį tiek taikiais laikais, tiek ir karų metu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Vokiečiai; Kilmė; Prasmė; Meninė vertė; Kaita; Lithuanian folklore; German people; Origine; Signification; Process.

ENThe article focuses its attention on the representation of Germans in Lithuanian folklore with regard to its origin, significance and changes. Lithuanian folklore reflects two aspects of communication traditions with Germans: peaceful neighbour relations and military conflicts. However, a more thorough analysis of a vast number of pieces of folklore shows a rather contemptuous attitude towards the German nation. They depict Germans as silly and credulous people. Even a German neighbour is shown contemptuously because they were previously a part of another social layer (a landlord, craftsman or merchant). In addition, peaceful German residents of Lithuania were looked down on because of their countrymen’s military actions against Lithuania. Lithuanians had different names for Germans: Prussians or Teutons. After World War II new names, such as Fritz, Nazi, Hitler’s follower and Niemec emerged. The vast majority of anecdotes, tales, fairy tales, stories, military stories, matchmakings, and pasturage songs have Germans as the main characters. Lithuanian narrative folklore illustrates Germans as landlords with some religious differences, whereas mythological folklore gives the Devil a German name. Germans are frequent "guests" in various military story songs describing various battles with Germans and the distress they brought. Lithuanian short stories mock Germans' stupidity, expressing a contemptuous attitude towards them whether in times of peace or war.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7511
Updated:
2018-12-17 10:41:15
Metrics:
Views: 60    Downloads: 12
Export: