Darbuotojų pasitenkinimą darbu formuojantys veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų pasitenkinimą darbu formuojantys veiksniai
Alternative Title:
Employees' job satisfaction and its determinants
In the Book:
22-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13-14 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2019. 1 pdf (10 p.). (Mokslas - Lietuvos ateitis: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pasitenkinimas darbu; Veiksniai; Darbuotojas; Profesinė veikla; Požiūris. Keywords: Satisfaction at work; Factors; Employee; Professional activity; Attitude.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma darbuotojų pasitenkinimo darbu samprata, remiantis lyginamosios ir loginės literatūros analizės duomenimis įvardijami veiksniai bei jų grupavimas, aptariamas darbuotojų požiūris į profesinę veiklą. Atlikus sisteminę mokslinės literatūros analizę keliama prielaida, kad pasitenkinimas darbu susijęs su darbuotojų teigiamų emocijų buvimu dėl atliekamų pareigų bei supančios darbinės aplinkos. Be to, interpretuojant mokslinę literatūrą įvertintas darbuotojo požiūris į darbą, priklausantis nuo individualių nuostatų: darbe jaučiamos motyvacijos, galimybės rinktis veiklą laisvai, įmonės ir darbuotojo vertybių bendrumo bei kitų asmeninių veiksnių. Taip pat, susisteminus ir palyginus įvairių autorių darbus, siūlomas pasitenkinimo profesine veikla veiksnių grupavimas. Nustatyta, kad pasitenkinimo darbu veiksniai skirstomi į išorinius, apimančius darbo užmokestį, vadovo poziciją, darbo grafiką, esančias sąlygas ar paaukštinimo galimybes, ir vidinius, susijusius su lytimi, amžiumi, gebėjimu bendrauti su kolegomis, turimu išsilavinimu ar patirtimi. [Iš leidinio]

ENThe article presents the concept of employees’ satisfaction work, based on the data of comparative and logical analysis, the factors and their grouping are discussed, the attitude of employees towards the professional activity is discussed. A systematic analysis of scientific literature leads to the assumption that work satisfaction relates to the existence of employees’ positive emotions due to the duties performed and the surrounding working environment. In addition, when interpreting scientific literature, the worker's attitude to work is assessed, depending on the individual provisions: motivations at work, opportunities to choose freely, the commonality of the company's and employee's values, and other personal factors. Also, by grouping and comparing the work of various authors, a combination of factors of satisfaction with professional activity is suggested. It has been found that the factors of job satisfaction are divided into external, including wages, managerial position, work schedule, existing conditions or promotion opportunities, and internal, gender, age, ability to communicate with colleagues, education or experience. [From the publication]

ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96186
Updated:
2022-10-05 04:44:07
Metrics:
Views: 48    Downloads: 16
Export: