Motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos žmogiškųjų išteklių valdyme Klaipėdos ir Kaliningrado įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos žmogiškųjų išteklių valdyme Klaipėdos ir Kaliningrado įmonėse
Alternative Title:
Interfaces of motivation and job satisfaction in human resource management in Klaipeda‘s and Kaliningrad‘s companies
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 33, no. 4, p. 104-112
Keywords:
LT
Motyvacija; Pasitenkinimas darbu; Sąsajos; Valdymas; Žmogiškieji ištekliai.
EN
A management; Human resources; Interfaces; Job satisfaction; Management; Motivarion; Motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žmogiškųjų išteklių valdymo, motyvacijos, pasitenkinimo darbu samprata, reikšmė, teoriniai aspektai. Pateikiamos motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajų paieškos žmogiškųjų išteklių valdyme. Straipsnyje keliamas tikslas – ištyrus motyvaciją žmogiškųjų išteklių valdyme teoriniu aspektu, atskleisti motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajas verslo organizacijose. Keliama teorinė prielaida, jog darbo motyvacijos lygis ir darbuotojų pasitenkinimas savo darbu turi tiesioginį ryšį. Ši prielaida tvirtinama empiriniu koreliaciniu tyrimu, pateikiami susisteminti duomenys, apskaičiuojamos pagrindinės charakteristikos, duomenų statistinio ryšio nustatymui taikyta koreliacinė analizė. Vidurkių palyginimui naudotas t testas ir dispersinė analizė. Nustatyta, kad tarp motyvacijos ir pasitenkinimo darbu yra koreliacija, bet ji nėra statistiškai reikšminga, nes tiesioginis ryšys yra tarp pasitenkinimo darbu ir finansinės, karjeros, darbo turinio motyvacijos veiksnių. Tirtose organizacijose tiesioginio ryšio tarp pasitenkinimo darbu ir pripažinimo, dėkingumo, bendradarbiavimo, atsakomybės, santykių su vadovu, pasiekimų motyvacijos veiksnių tyrimas neatskleidė. Todėl siekiant efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius per motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sistemą verslo organizacijoje, reikėtų rasti konkrečios organizacijos darbuotojus motyvuojančius veiksnius bei keliančius pasitenkinimą darbu. [Iš leidinio]

ENThere has been discussed a conception, a significance and theoretical aspects of human resource management, motivation and job satisfaction in the article. There has also been provided a search of interfaces of motivation and job satisfaction in human resource management. The goal of the article is to analyze motivation in human resource management in the theoretical aspect and to reveal interfaces of motivation and job satisfaction in a business organization. A theoretical assumption is that a level of motivation and employees’ satisfaction of their job depends on each other. This assumption has been approved with an empirical correlation analysis. There has been presented a systemized data, and calculated the main characteristics. To set a coherence of a statistical data there has been used a correlation analysis. To compare averages there has been used a t test and a dispertion analysis. Results of the research shows that there is a connection between motivation and job satisfaction. Therefore, in order to more effectively manage human resources through a common motivation and job satisfaction system in the organization would require additional qualitative research, which would reveal the specific motivating factors causing job satisfaction and this would enable the organization to improve their performance due to more efficient human resource management. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42363
Updated:
2019-02-25 20:02:08
Metrics:
Views: 78    Downloads: 27
Export: