Imigrantų, atvykusių iš ne Europos Sąjungos šalių, integracijos priemonių poreikis Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imigrantų, atvykusių iš ne Europos Sąjungos šalių, integracijos priemonių poreikis Lietuvoje
Alternative Title:
Need of integration measures for immigrants in Lithuania from non-European countries
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 2, p. 341-354
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Migracija / Migration; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTIntensyvėjant migracijos srautams, Lietuva tampa viena iš imigrantus priimančiųjų šalių, kuri, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, susiduria su imigrantų integracijos problemomis. Sprendžiant imigrantų integracijos problemas nacionaliniu lygmeniu, integracijos priemonės turi tapti imigrantų integracijos politikos prioritetu, atliepiančiu Europos Sąjungos imigrantų integracijos politiką. Tyrimo tikslas – atskleisti integracijos priemones, palengvinančias imigrantų iš ne ES šalių integracijos Lietuvoje procesą. Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu metodą ir turinio (content) analizės metodą. Tyrime dalyvavo dešimt imigrantų, kurie, remdamiesi savo patirtimi, išsakė savo nuomonę apie integracijos priemonių poreikį tik atvykus į Lietuvą ir integracijos priemones, palengvinančias tolesnę jų integraciją Lietuvos visuomenėje. Pasirinktas tiriamųjų atrankos tipas tikslinis, t. y. tyrime dalyvavo imigrantai, gyvenantys Lietuvoje ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Tyrimas atliktas 2011 m. rugpjūčio mėn. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog Lietuvos imigrantų integracijos priemonių poreikis atitinka Naujoje Europos Sąjungos integracijos darbotvarkėje numatytas priemones. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog imigrantams tik atvykus į Lietuvą turėtų būti taikomos šios integracijos priemonės: būtiniausios informacijos suteikimas gyvenimo Lietuvoje klausimais; konsultacijų teikimas (darbo paieškos, teisiniais ir socialiniais klausimais); valstybinės kalbos kursų organizavimas ir jų atstovavimas.Tyrimo rezultatai parodė, jog integracijos priemonės, palengvinančios tolesnę imigrantų integraciją Lietuvoje, yra šios: informacijos, skatinančios imigrantų socialinį aktyvumą, viešinimas; tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtojimas, siekiant užtikrinti imigrantų socialinį dalyvavimą; socialinės politikos, sudarančios sąlygas imigrantų integracijai į Lietuvos visuomenę, kūrimas ir tobulinimas; informacijos apie Lietuvą pateikimas per žiniasklaidos priemones; renginių organizavimas, nukreiptas į tarpusavio pažinimo ir bendravimo skatinimą; strategijų, nukreiptų į lietuvių kalbos mokymą/si ir užimtumą, tobulinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Imigrantas; Imigrantų integracija; Imigrantų integracijos priemonės; Integracija; Integracijos priemonės; Immigrant; Integration; Integration measures; Integration measures for immigrants; Integration of immigrants; Lithuania.

ENIn the context of increased migration flows, Lithuania has become one of the countries that accepts immigrants and is facing the problems of integration of those immigrants, as is in other countries of the European Union. Integration measures shall become the priority of politics for the integration of immigrants that responds to the politics of integration of immigrants of the European Union, while solving the problems of immigrants on the national level. The aim of the research is to reveal integration measures, facilitating the process of integration of immigrants from non-EU countries in Lithuania. Qualitative research was conducted by applying the methods of semi-structured interviews and content analysis. Ten immigrants participated in the research and, based on their experience, provided their opinion on the need of integration measures when just arriving to Lithuania, and on integration measures to facilitate their further integration into Lithuanian society. Persons under investigation were selected purposefully, that is, immigrants residing in Lithuania no shorter than 12 months took part in the research. Research was carried out on August 2011. Results of the research allows us to state that the need of integration measures for Lithuanian immigrants complies with the measures provided in the New European Agenda for the Integration of Immigrants. Results of the research reveal that the following integration measures should be applied for immigrants who have just arrived in Lithuania: provision of necessary information on issues of living in Lithuania; consulting (on job search, legal and social issues); organization of state language courses and their representation.[...]. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42611
Updated:
2018-12-17 13:21:22
Metrics:
Views: 52    Downloads: 27
Export: