Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu
Alternative Title:
Effects of the rulings of Constitutional Court in time
In the Journal:
Teisė. 2019, t. 112, p. 70-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia; Ex tunc, ex nunc ir pro futuro sprendimų teisinės galios elementai konstitucinės justicijos modelyje; Constitutional justice model; Temporal effects of constitutional courts decisions; Ex tunc, ex nunc, and pro futuro elements of judicial decisions.
Keywords:
LT
Ex tunc, ex nunc ir pro futuro sprendimų teisinės galios elementai konstitucinės justicijos modelyje; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu, t. y. ex tunc, ex nunc ir pro futuro sprendimų teisinės galios elementai Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje. Straipsnyje siekiama atskleisti Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimčių doktrinos raidą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje bei tolesnes šio instituto raidos perspektyvas, inter alia, atsižvelgiant į 2019 m. priimtą Konstitucijos pataisą dėl individualaus konstitucinio skundo įtvirtinimo. Siekiant pažvelgti į aptariamą klausimą platesniame kontekste ir tokiu būdu padėti pagrindą tolesniam tyrimui (t. y. aptarti, kokie yra galimi šio instituto modeliai ir jų derinimo galimybės apskritai), pirmoje straipsnio dalyje aptariama konstitucinės justicijos institucijų sprendimų teisinė galia laiko požiūriu įvairiose Europos valstybėse. Antroje straipsnio dalyje koncentruojamasi išimtinai į Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje išskirtus ex tunc, ex nunc ir pro futuro Konstitucinio Teismo nutarimų teisinės galios elementus. Straipsnyje prieita prie išvados, kad neatsižvelgiant į tai, kurį sprendimų teisinės galios laiko požiūriu modelį pasirinkusios skirtingos valstybės, praktikoje jų konstitucinės justicijos institucijų sprendimų padariniai gali būti panašūs. Valstybėse, pripažįstančiose ex tunc sprendimų doktriną, sprendimų retroaktyvumas yra ribojamas siekiant užtikrinti teisinės tvarkos stabilumą, teisinį saugumą, įgytų teisių apsaugą, o valstybėse, kuriose laikomasi ex nunc koncepcijos siekiant užtikrinti teisingumą individualiose bylose, tenka taikyti tam tikras šio modelio išimtis.Siekiant, kad konstitucijai prieštaraujantį teisės aktą nedelsiant pašalinus iš teisės sistemos nekiltų nepageidaujamų padarinių, Europos valstybių konstitucinės justicijos sistemose taip pat inkorporuojami pro futuro sprendimų teisinės galios elementai. Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje, kuriame laikomasi ex nunc koncepcijos, esama kai kurių ex tunc modelio elementų, kurie susiformavo Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, Konstitucijoje apie juos expressis verbis nesakoma nieko, tas pats pasakytina ir apie pro futuro Konstitucinio Teismo nutarimų teisinės galios elementus. Vis dėlto ex tunc modelio elementai Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje formuojasi ne vien jurispdrudenciniu, bet ir legislatyviniu keliu – 2019 m. priimta individualaus konstitucinio skundo institutą įtvirtinanti Konstitucijos pataisa, kuria Konstitucijoje expressis verbis įtvirtintas Konstitucinio Teismo nutarimų, priimtų išnagrinėjus individualų konstitucinį skundą, retroaktyvus veikimas. Kai kurios Konstitucinio Teismo nutarimų galios nukreipimo į ateitį išimčių oficialios doktrinos nuostatos suformuluotos labai abstrakčiai ir mokslo doktrinoje bei teismų praktikoje suprantamos nevienareikšmiškai. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad oficialioji konstitucinė doktrina formuojama byla po bylos, Konstitucinis Teismas ateityje turėtų išplėtoti išsamesnę doktriną aptariamais klausimais. Naują impulsą šios doktrinos plėtotei taip pat turėtų suteikti 2019 m. Konstitucijoje expressis verbis įtvirtintas Konstitucinio Teismo nutarimų, priimtų išnagrinėjus individualų konstitucinį skundą, retroaktyvaus veikimo institutas. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the temporal effects of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania’s rulings, i.e., ex tunc, ex nunc and pro futuro elements of judicial decisions in the constitutional justice model of Lithuania. This article aims to reveal the development of the doctrine of exeptions of the constitutionally established rule, that the legal force of the decisions of the Constitutional Court is directed to the future, in the jurisprudence of a Constitutional Court and further development of this institute inter alia in light of the 2019 amendment to the Constitution, which introduced a mechanism for lodging an individual constitutional complaint. In order to provide a basis for further research, in the first paragraph of this article, the temporal effects of the decisions of constitutional justice institutions of different European countries are discussed. The second part of the article focuses exclusively on the ex tunc, ex nunc, and pro futuro elements of the legal force of the Constitutional Court rulings, which are distinguished in the Lithuanian constitutional justice model. The article concludes that, irrespective of which model of the temporal effects of decisions states have been chosen, the consequences of decisions of constitutional justice institutions may be similar in practice. In countries that recognize the doctrine of ex tunc, the retroactivity of decisions is limited to ensure legal stability, legal certainty, and the protection of acquired right. Meanwhile, in countries where the ex nunc concept is respected, there are some exceptions to this model in individual cases. In order to avoid any unwanted consequences of the immediate removal of a unconstitutional law from a legal system, the constitutional justice systems of European countries also incorporate pro futuro elements of the legal force of judicial decisions.In the Lithuanian constitutional justice model, which follows the ex nunc concept, there are some elements of the ex tunc model, which were developed in the jurisprudence of the Constitutional Court; the Constitution does not say anything expressis verbis about them, and the same applies to the elements of pro futuro of the legal force of the Constitutional Court’s rulings. However, the elements of the ex tunc model in the Lithuanian constitutional justice model are formed not only by the jurisprudential but also the legislative path – in 2019, an amendment to the Constitution was adopted that expressis verbis introduces the retroactivity of the Constitutional Court’s rulings, adopted following an individual constitutional complaint. Some provisions of the official constitutional doctrine of the exceptions of the constitutionaly established rule, that the legal force of the decisions of the Constitutional Court is directed to the future, are formulated in a very abstract manner and are understood ambiguously in scientific legal doctrine and in case-law of the courts. Thus, given that the official constitutional doctrine is formed “case by case,” in the future, the Constitutional Court should develop a more detailed doctrine on the discussed issues. A new impetus for the development of this doctrine should also be given by the latest amendment to the Constitution, which expressis verbis introduced the retroactivity of the Constitutional Court’s rulings, adopted following an individual constitutional complaint. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2019.112.4
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81837
Updated:
2020-01-22 08:11:18
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: