Hitlerio asmens kulto atspindžiai 1941–1944 m. Kaune leistoje spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hitlerio asmens kulto atspindžiai 1941–1944 m. Kaune leistoje spaudoje
Alternative Title:
Involvement of Hitler‘s cult in the press of Kaunas from 1941 to 1944
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2020, 18, p. 161-188
Keywords:
LT
Asmens kultas; Hitleris; Kauno spauda.
EN
Hitler; Kaunas press; Personal cult.
Summary / Abstract:

LT1922 m. Vokietijoje prasidėjo Hitlerio asmens kulto sklaida, kurios apoteozė buvo galutinė „Fiurerio valstybės“ (vok. „Führerstaat“) realizacija 1934 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais. 1941 m. birželio 22 d. Vokietijai pradėjus karą prieš SSRS ir iš buvusių Baltijos šalių bei Baltarusijos teritorijos liepos mėn. sudarius Ostlando Reicho komisariatą, išsiplėtė ir teritorija, kurioje egzistavo Hitlerio asmens kulto sklaida. Sėkminga karo su SSRS pradžia buvo palanki terpė suklestėti staigiam Hitlerio, kaip išvaduotojo, kultui, o viena iš pagrindinių šio kulto sklaidos priemonių tapo periodinė spauda. Šiame straipsnyje ir yra analizuojamos Hitlerio asmens kulto apraiškos 1941–1944 m. Kaune lietuvių kalba leistoje periodinėje spaudoje: kokie Hitlerio asmens kulto ir su juo neatsiejamai susijusios nacionalsocializmo ideologijos aspektai spaudoje pateikiami kaip patrauklūs, artimi ir (ar) aktualūs lietuviams? Išanalizavus šešis 1941–1944 m. Kaune leistus dienraščius ir žurnalus, daroma išvada, kad atsižvelgiant į jų leidėjų motyvus bei leidinio tikslinę grupę, Hitlerio asmens kultas buvo skleidžiamas akcentuojant skirtingus nacionalsocializmo ideologijos aspektus, kurie galėjo patraukti į Hitlerio pusę atitinkamo leidinio skaitytojus. „Policija“ akcentavo Hitlerio asmenybės ir ideologijos patrauklumą jaunimui; „Naujoji sodyba“ – galimybę netrukdomiems dėka Hitlerio, išvijusio bolševikus, ūkininkauti; „Ūkininko patarėjas“ – Hitlerio, kaip „gelbėtojo“ nuo žydų, įvaizdį, taigi, itin gajos buvo antisemitinės idėjos; „Į laisvę“ puoselėjo Hitlerio, kaip genialaus karvedžio, kultą. „Savaitė“ ir „Ateitis“ skleidė įvairius Hitlerio kulto aspektus, todėl apsiriboti vienu leitmotyvu negalima. [Iš leidinio]

ENThe beginning of Hitler’s Cult dates back to 1922. It reached its peak in June–August 1934 with the establishment of the “Führer state” (or “Führerstaat”). With the commencement of war against the UdSSR on June 22, 1941 and creation of “Reichskommissariat Ostland”, the territory of Hitler’s Cult was extended as well. The successful start of the war suddenly offered a favourable advantage for Hitler to be seen as liberator. One of the most valuable means to spread this cult was press. The purpose of this paper is to analyse the involvement of Hitler’s Cult in Kaunas’ Lithuanian press from 1941–1944: what particular aspects of Hitler’s Cult or of national socialist ideology were presented in the press as being attractive, familiar and/or relevant to Lithuanians? After the analysis of six different names of newspapers and magazines published in Kaunas from 1941–1944, it can be concluded that based on the motives of the publishers and the readers of particular papers, Hitler’s Cultist ideology was being spread to emphasise different aspects of national socialism. “Police” (or „Policija“) stressed the appeal of Hitler’s personality and ideology to the youth. “New Farmstead” (or „Naujoji sodyba“) – the possibility for farmers to labour after Hitler banished the bolsheviks. The “Farmer’s Advisor” („Ūkininko Patarėjas“) – presented Hitler’s Cult as a liberator from Jews, thus, the anti-Semitic ideas were popular. “Towards Freedom” („Į laisvę“) cherished Hitler’s Cult as a genious commander. “Future” („Ateitis“) and “Week” „Savaitė“) was used to spread variuous aspects of Hitler’s Cult. Because of this, it is hard to define one single particular aspect. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8734.18.10
ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90421
Updated:
2022-02-21 12:29:45
Metrics:
Views: 7
Export: