Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. D. 1, Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. D. 1, Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai
Alternative Title:
Lithuanian dialectology: genesis, development and paradigmatic breakthroughs
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Lietuvių kalbos ploto skirstymas: ikitarmėtyrinė tarmių nomenklatūra ir kalbos norminimo scenarijai senosiose gramatikose — Lietuvių kalbos skirstymas tarmėmis senosiose Rytprūsių gramatikose — Lietuvių tarmės senosiose Didžiosios Lietuvos gramatikose — Tarmių ir rašomosios kalbos santykis senosiose gramatikose — Variantiškumo bruožų nomenklatūra senosiose gramatikose — Lietuvių kalbos variantiškumo tyrimų perspektyvos XIX amžiuje — Lietuvių tarmėtyros formavimosi sąsajos su istoriniais ir etnografiniais tyrimais — Pirminė tarmėtyrinės medžiagos, objekto ir tikslo konceptualizacija Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje — Pirminė skiriamųjų tarminių požymių konceptualizacija — Pirmieji tarmių klasifikacijos bandymai — Pamatinės lietuvių tarmių klasifikacijos XX a. kalbotyrai — Lietuvių tarmėtyros formavimosi bruožai — Programiniai XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tarmėtyros projektai — Tarminių duomenų inventorizacijos būdai — Jaunagramatikių konceptų tvirtinimas(is) lietuvių tarmėtyroje — XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tarmėtyros tarptautiškumo diskursas: jaunagramatiškųjų lietuvių kalbos tyrimų tąsa — Tarmėtyrinių tyrimų programos projektas — Lietuvos mokslo draugija – tarmėtyrinės veiklos tęsėja — Išvados — Lentelių sąrašas — Paveikslų sąrašas — Literatūra ir šaltiniai — Santrumpos — Lithuanian Dialectology: Genesis, Development and Paradigmatic Breakthroughs. Part I: Predialect Period. The Beginning of Lithuanian Dialectology: Identification of Dialects, Research Perspectives and their Types. Summary.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTPirmajame monografijos skyriuje pristatomas pirmasis - ikitarmėtyrinis - lietuvių tarmių tyrimo etapas: čia apžvelgiami lietuvių kalbos ploto skirstymo pagal tarmes ir jų būdinguosius požymius ypatumai, gvildenama mokslinė šių aprašų vertė. Atskleidžiamos lietuvių tarmėtyros ištakos, jos formavimasis kartu su istoriniais, mitologiniais, archeologiniais, etnografiniais ir folkloro tyrimais. Antrajame skyriuje nagrinėjamas tarmės, kaip savarankiško objekto, iškilimas XIX a. antrosios pusės tyrėjų darbuose ir pirmųjų lietuvių tarmių užrašymų nuostatos, apibūdinamos abi besiformuojančios lietuvių tarmėtyros kryptys - etnografinė ir jaunagramatiškoji. Smulkiau aprašomos Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus tarmių klasifikacijos, tapusios tvirtu pamatu XX a. tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijoms. Trečiajame skyriuje akcentuojami programiniai XIX a. pabaigos-XX a. pradžios lietuvių tarmėtyros projektai, atspindintys jaunagramatikių idėjų realizaciją: nagrinėjami pirmieji monografiniai ir Jauniaus tarmių aprašai, pirmasis tarmių klausimynas ir vienintelė vieša to meto tarminių duomenų inventorizacija - XIX a. pabaigos-XX a. pradžios lietuvių kalbos chrestomatijos. Išsamiai analizuojamas sociokultūrinis kalbinės Antano Baranausko veiklos kontekstas ir pabrėžiamas jo tarptautiškumas. Ketvirtajame skyriuje toliau plėtojamas šio laikotarpio lietuvių tarmėtyros tarptautiškumo diskursas: publikuojamos pastaraisiais metais atrastų dokumentų faksimilės, liudijančios ne tik jaunagramatiškosios krypties įsigalėjimą, bet ir pregeolingvistinio laikotarpio, kai dialektologija tampa savarankiška disciplina, Lietuvoje pradžią. Monografija baigiama išvadomis, kuriose apibendrinami ne tik aptartieji senosios lietuvių tarmėtyros etapai, bet ir esminiai jos tarptautiškumo bruožai. [Iš leidinio]

ENThe first monograph Pre-dialect Period. The Beginning of Lithuanian Dialectology: Identification of Dialects, Research Perspectives and their Types of the trilogy LithuanianDialectology: Genesis, Development and Paradigmatic Breakthroughs covers the pre-dialect period and the beginning of Lithuanian dialectology dated to the 19th century, referred to by historians as a “long century”, which started in 1795 when the third partition of the Commonwealth of Two Nations resulted in the loss of the Grand Duchy of Lithuania, a several-century state, and lasted until 1915 when Lithuania faced World War I. [From publication]

ISBN:
9785420018101; 9785420018095
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77016
Updated:
2022-02-01 20:56:18
Metrics:
Views: 31
Export: