Bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos biblioteka : pobūdis ir komplektavimo šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos biblioteka: pobūdis ir komplektavimo šaltiniai
Alternative Title:
Library of the bibliophile Jonas Krizostomas Gintila: character and replenishment
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 190-213
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeninių bibliotekų istorija; Lietuvos knygos veikėjai.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; knygos veikėjai; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTJ. K. Gintila (1788–1857) – žemaičių vyskupijos vyskupas nominatas (1844–1850), bibliofilas. Straipsnyje bibliofiliniu požiūriu aptariama jo bibliotekos raida ir knygų rinkinys bei siekiama išsiaiškinti savininko kolekcionavimo intencijas ir motyvaciją, žinomus ir potencialius pagalbininkus ir bičiulius. Manoma, kad J. K Gintilos bibliotekoje buvo apie 30 tūkst. knygų. Tai buvo didžiausia asmeninė biblioteka XIX a. vidurio Lietuvoje. J. K. Gintila knygas rinko studijuodamas Vilniuje, dirbdamas Sankt Peterburge ir Alsėdžiuose. Straipsnyje aptariama bibliotekos fondo struktūra, bibliotekos pobūdis, bibliotekos komplektavimo šaltiniai ir knygų ženklai. Didžiausia Gintilos bibliotekos literatūros dalis buvo prancūzų kalba (apie 60 proc.), vokiečių kalba (25 proc.) ir lotynų kalba (10 proc); likusią dalį sudarė knygos žydų, rusų, latvių, lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis. Pažymėtina, kad knygų lenkų kalba buvo labai mažai. Straipsnyje remiamasi išlikusiomis J. K. Gintilos knygomis, saugomomis LNB Retų knygų ir rankraščių skyriuje, A. Miltenytės kserokopijų kolekcija, Kretingos bernardinų vienuolyno bibliotekos, į kurią pateko 635 J. K. Gintilos rinkinio tomai, katalogo fragmentu. Netgi didesnei rinkinio daliai išsisklaidžius, dabartinėse bibliotekose likusios knygos rodos rodo J. K. Gintilą buvus ne eilinį kolekcininką, o bibliofilą. Savo pobūdžiu biblioteka neabejotinai priskirtina Švietimo epochai, laikytina jos netiesioginiu kūriniu, o J. K. Gintila – švietėju tikrąja to žodžio prasme. Straipsnio pabaigoje pateikiamas priedas – J. K. Gintilos laiško spaustuvininkui Adomui Zavadzkiui tekstas lenkų kalba ir jo vertimas.

ENJonas Krizostomas Gintila (1788-1857) was a nominated bishop of the Žemaitija diocese (1844-1850) and bibliophile. This article discusses his library and book collections from a bibliographic point of view, and attempts to ascertain the owner’s intentions and motivation for collecting, as well as known and potential helpers and friends. It is thought, that there were approximately 30000 books in his library. This was the largest mid 19th century personal library in Lithuania. He collected books while studying in Vilnius, working in St. Petersburg and Alsėdžiai. This article discusses the structure of this library. The largest section of his library contained books in French (appr. 60%), German (appr. 25%) and Latin (10%); the remaining part were books in Hebrew, Russian, Latvian, Lithuanian, English and other languages. It should be noted, that there were very few books in Polish. This article is based on his remaining books kept in the Rare Book and Manuscript Department of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, the photocopy collection of A. Miltenytė, and catalogue fragment from Kretinga’s Bernardine Monastery library, which includes 635 volumes from J.K. Gintila’s collection. Even with a larger part of the collection having been scattered, the remaining books in today’s libraries show that he was not a regular collector, but a bibliophile. The library is undoubtedly attributable to the age of Enlightenment in its character. At the end of the article a text in Polish by J.K. Gintila to printer Adomas Zavadzkis is provided, along with a translation.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7634
Updated:
2018-12-17 10:58:58
Metrics:
Views: 55    Downloads: 19
Export: