Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas. Kunigo Jono Krizostomo Gintilos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Hebrajų kalba / Hebrew
Title:
Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas. Kunigo Jono Krizostomo Gintilos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis
Alternative Title:
  • Christian science laid out in Samogitian. A Samogitian Catechism in Hebrew characters by the Reverend Jan Chrizostom Gintyllo
  • Mokslas krikščioniškas žemaitiškai parašytas
Editors:
Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Jurgita, sudarymas, aut [com, aut]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009.
Pages:
219 p
Notes:
Aut.: Ona Kažukauskaitė, Judita Neverauskaitė, Arvydas Pacevičius, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. Bibliografija.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Literatūra / Literature; Rankraščiai / Manuscripts; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTŽemaičių vyskupystės vyskupo nominato Jono Krizostomo Gintilos (1788- 1857) biografija, visuomeninė veikla ir aistringas knygų kolekcionavimas yra palyginti daug tyrinėtos temos, tačiau jo, kaip vieno žymiausių XIX amžiaus pirmos pusės hebraistų, kūrybos palikimas tebėra mažai pažįstamas. Pirmųjų bandymų aprašyti ar susisteminti savitą skirtingomis kalbomis hebrajų rašmenimis rašytą Gintilos palikimą būta jau tarpukariu, juo domėjosi ir lietuvių, ir žydų kilmės tyrinėtojai. Šioje knygoje pirmą kartą visuomenei pristatomas vienas iš savitų ir analogų neturinčių Gintilos rankraščių - žemaičių tarme hebrajų rašmenimis parašytas misionieriavimui tarp žydų skirtas katalikiškas katekizmas "Mokslas krikščioniškas žemaitiškai parašytas" (Mokslas krikšcioniszkas zemajtiškaj parasitas, 1854). Jį, kaip ir daugelį rankraščių hebrajų rašmenimis, nominatas parašė gyvenimo pabaigoje, gyvendamas Alsėdžiuose. Nors pastarąjį Gintilos rankraštį mini kone visi tyrinėtojai, bent fragmentiškai prisilietę prie jo asmenybės ar veiklos siužetų, tačiau iki šiol jis nebuvo perskaitytas, nesiimta jo turinio analizės ar pirminių šaltinių nustatymo. Knygoje publikuojamos Mokslo krikščioniško žemaitiškai parašyto faksimilės, šaltinio transliteracija, pritaikius Gintilos gyvenamojo laikotarpio lietuvių kalbai būdingą rašybą, katekizmo teksto vertimas į anglų kalbą bei jo komentarai. Tyrimo metu buvo nustatyti, kad publikuojamasis šaltinis, kaip ir dauguma išlikusių Gintilos rankraščių, nėra originalus kūrinys.Pavyko rekonstruoti jo pirminius šaltinius - tai žemaitiškai išleisti Antano Janikavičiaus ir Tado Juzumavičiaus katekizmai; buvo susistemintas išlikęs rankraštinis Gintilos palikimas, "atrasta", kaip anksčiau manyta, neišlikusi, vienintelė Gintilos publikacija "Mokslas skaitymo lenkiškai, jaunuoliams Senojo Testamento tikėjimo išpažinėjams" (Vilnius, 1817, Nauka czytania po Polsku dla mlodzi wyznania starozakonnego). Greta šaltinio skelbiami straipsniai, atskleidžiantys rankraščio sukūrimo sociokultūrines aplinkybes, jo autoriaus intencijas, asmenines savybes ir interesus, bei prielaidas rankraščiui atsirasti (jos itin gerai matyti iš bibliofilinės Gintilos veiklos, pavyzdžiui, kryptingai kaupiant oriento temos literatūrą), analizuojami lingvistiniai rankraščio savitumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jonas Krizostomas Gintila; Katekizmas; Rankraštis; Žemaičiai; Hebrajiški rašmenys; Jonas Krizostomas Gintila; Catechism; Manuscript; Samogitian dialect; Hebrew; Characters; Literatūra (19 a. I p.); Literatūra, hebrajų; Lithuanian literature (1th half of 19th c.); Lithuanian literature (Hebrew).

ENThe biography, public life and passionate book collecting of Jan Chrizostom Gintyllo (1788-1857), nominated Bishop of the Samogitian diocese, have been rather extensively researched; although very little is known about him as one of the most famous Hebraists of the first half of the 19th century. Early attempts to describe or systematize the remarkable multilingual Hebrew-transliterated heritage of Gintyllo date back to the period between the two World Wars and belong to researchers of both Lithuanian and Jewish extraction. This book is the first publication presenting to the wider public a singular and unparalleled manuscript by Gintyllo - "Christian Science Laid Out in Samogitian" (Mokslas krikšcioniszkas zemajtiškajparasitas, 1854) - written in Samogitian and transliterated into Hebrew characters and conceived as a Catholic catechism for missionary work among Jews. The manuscript, like many other of his manuscripts in Hebrew, was written in the last years of his life in Alsėdžiai (Olsiady). Although references to this manuscript are made by nearly all researchers who investigate Gintilas personality or activities, the text itself has never been read, analyzed or traced back to its primary sources. The current book contains facsimiles of "Christian Science Laid Out in Samogitian", a transliteration of the text in the Lithuanian spelling of Gintyllo's time, and a translation into English with commentary.Analysis of the text showed that the manuscript, like many other of Gintyllo's surving manuscripts, is not original writing. Reconstruction of its primary sources provides evidence that the manuscript is based on Samogitian catechisms by Anton Janikowicz and Tadeusz Juzumowicz. Analysis also contributed to the systematization of Gintyllo's manuscript heritage; furthermore, the text of " A Teaching of Reading in Polish for Young Men, Believers in the Faith of the Old Testament" (Vilnius, 1817, Nauka czytania po Polsku dla mlodzi wyznania starozakonnego), which was considered to have been lost, was 'rediscovered.' The publication of the manuscript is supplemented by articles on the sociocultural context of the period; Gintyllo's intentions; character traits and interests; and the circumstances behind the creation of the manuscript, evident from his bibliophilie activities. For example, included are a deliberate collection of Oriental literature and analyses of the linguistic features of the manuscript. [From the publication]

ISBN:
9789955704959
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6581
Updated:
2020-07-30 10:18:50
Metrics:
Views: 66
Export: