Muziejų kontekstas ir verslumo formavimas : sisteminis požiūris į organizacijos (muziejaus) veiklą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muziejų kontekstas ir verslumo formavimas: sisteminis požiūris į organizacijos (muziejaus) veiklą
In the Book:
Modernaus muziejaus veiklos gairės / sudarytojas Arūnas Puškorius. Vilnius: Akademinė leidyba, 2015. P. 68-91. (Muziejininkystės studijos ; t. 4)
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Muziejai / Museums; Parodos / Exhibitions; Vartotojai / Consumers; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTOrganizacija (steigėjai ir valdytojai) savo veikloje per vidines veiklos funkcijas išteklius paverčia rezultatu ar nauda tam tikroms suinteresuotoms grupėms (lankytojams, konkurentams ir (ar) partneriams). Straipsnis nagrinėja muziejaus veikloje vykstančias vidinius ir išorinius transformacijos procesus. Straipsnis remiasi LR Statistikos departamento ir kitų šaltinių statistiniais duomenimis apie Lietuvos ekonomiką, muziejų lankomumą, sektoriaus darbuotojus Lietuvoje. Apibendrinime teigiama, kad muziejus supanti išorinė aplinka daro poveikį jo veiklos organizavimui. Aplinkoje vykstantys pokyčiai sudaro prielaidas ir pačių muziejų veiklos kitimui bei būtinybei atrasti naujas, patrauklesnes veiklos sritis, kurios generuotų ne tik ekonominę, bet ir socialinę naudą lankytojams ir visuomenei. Muziejų kuriamos paslaugos generuoja ekonominę ir socialinę vertę ir tos vertės dydis daugiausia priklauso nuo tinkamai parinkto (sudaryto) lankytojams siūlomo bazinio paslaugų paketo. Šio bazinio paslaugų paketo tinkamas parinkimas priklauso nuo muziejaus darbuotojų įgūdžių, pastangų ir galimybių, t. y. daugiausia nuo muziejaus vidinio (darbuotojų) verslumo. Muziejų kontekstas įrėmina muziejų veiklą ir teikiamas paslaugas tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu požiūriu. Nepaisant to, reaguojant į aplinkos iššūkius bei teikiamas galimybes, būtina persiorientuoti, o tai leidžia vidinis muziejų verslumas - kūrybingi, iniciatyvūs ir aktyvūs muziejų darbuotojai.Reikšminiai žodžiai: Išorinė aplinka; Konkurencinis pranašumas; Muziejai; Muziejų kontekstas; Paroda; Paveldas; Vartotojų poreikiai; Verslumas; Competitive advantage; Customers demands; Enterpreunership; Exhibition; External environment; Heritage; Lithuania; Museums; Museums context; Muzeums.

ENThe organisation (founders and managers) in its activity through the internal functions of the activity transforms the resources to result or benefit for certain interested groups (visitors, competitors and (or) partners). The article analyses internal and external processes of transformation taking place in the activity of museum. The article is based on the Lithuanian Department of Statistics and the statistical data from other sources about the economics of Lithuania, the attendance of museums, the employees of the sector in Lithuania. In conclusion, the exterior environment of the museum influences its organisation of the activity. The ongoing changes in the environment presume the changes of the activity of museums itself and the necessity to find new, more attractive areas of activity, which would generate not only economic but also social benefit for the visitors and the society. The services, which are created by the museums, generate economic and social value and the size of that value mainly depend on the basic service package, which is properly selected (created) and offered to the visitors. The proper selection of this basic service package depends on the skills, the efforts and the possibilities of the museum employees, i.e. mainly from internal (employees) entrepreneurship of the museum. The context of the museums frames the activity and the services of the museums in both quantitative and qualitative approach. Nevertheless, while reacting to the challenges of the environment and the given possibilities, the reorientation, which is allowed by the entrepreneurship of the museum – creative, initiative and active employees of the museum, is important.

ISBN:
9789955336914
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56986
Updated:
2018-02-07 15:16:03
Metrics:
Views: 47
Export: