Lietuvos retai apgyventos teritorijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos retai apgyventos teritorijos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2013.
Pages:
166 p
Notes:
Kiti autoriai: Donatas Burneika, Edis Kriaučiūnas, Gintaras Ribokas, Saulius Stanaitis, Rūta Ubarevičienė. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Retai apgyventų teritorijų samprata: Kas yra retai apgyventa teritorija?; Ką rodo teritorijos gyventojų tankumas? — Depopuliacija ir retai apgyventos teritorijos Europos Sąjungoje — Retai apgyventų teritorijų paplitimas Lietuvoje: Ankstesni retai apgyventų teritorijų tyrimai; Retai apgyventų teritorijų paplitimas — Gyventojų demografinė būklė ir jos kaitos tendencijos retai apgyventose teritorijose: Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali kaita; Gyventojų sudėtis pagal amžių; Gyventojų migracija — Gyvenviečių tinklo kaitos įtaka retai apgyventų teritorijų raidai: Kaimo gyvenviečių tinklas ir jo kaita; Miestų įtaka retai apgyventų teritorijų raidai — Retai apgyventų teritorijų socialinės ekonominės raidos ypatumai: Retai apgyventų savivaldybių socialinė ekonominė raida 2002-2012 m.; Žemės ūkio ir ūkininkavimo socialiniai ekonominiai aspektai; Miškų naudojimo ypatumai retai apgyventose teritorijose; Rekreacijos ir turizmo plėtra retai apgyventose teritorijose; Teritorinės atskirties didėjimas; Svarbiausios retai apgyventų teritorijų socialinės problemos gyventojų akimis — Išvados ir apibendrinimai — Retai apgyventų teritorijų vystymo — Politikos gairės — Summary — Literatūra — Priedas.
Keywords:
LT
Retai apgyvendintos teritorijos; Gyventojai; Depopuliacija; Socialinis-ekonominis vystymas; Ekonominė veikla; Žemės ūkis; Rekreacija; Turizmas; Socialinė situacija; Retai apgyvendintos teritorijos; Gyventojai; Depopuliacija; Socialinis-ekonominis vystymas; Ekonominė veikla; Žemės ūkis; Rekreacija; Turizmas; Socialinė situacija.
EN
Sparsely populated areas; Population; Depopulation; Socio-economic development; Economic activities; Agriculture, recreation; Tourism; Social situacion; Sparsely populated areas; Population; Depopulation; Socio-economic development; Economic activities; Agriculture, recreation; Tourism; Social situacion.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – atskleisti Lietuvos retai apgyventų teritorijų paplitimo, jų gyventojų demografines ir socialines ypatybes, raidos tendencijas. Didelė Lietuvos dalis yra retai apgyventa, todėl kompleksiška analize siekiama įvertinti, kaip gyventojų tankumo mažėjimas daro įtaką ekonomikai, kokie yra ekonominės veiklos, ūkininkavimo, rekreacijos ir turizmo ypatumai, kokių sunkumų kyla gyvenant tokioje teritorijoje. 2012–2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų centre buvo vykdomas mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai“. Monografijoje skelbiama dalis šio tyrimo metu surinktos ir apibendrintos medžiagos. Pagrindinis analizavimo laikotarpis apima dešimtmetį tarp 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymų. Retai apgyventų teritorijų problema nagrinėjama pradedant nuo plataus europinio konteksto apžvalgos ir pereinant prie Lietuvos teritorijos, savivaldybių ir seniūnijos lygmens. Pagrindinis tyrimo metodas – kompleksinė sociogeografinė analizė, kurioje integruotai taikomi kokybiniai ir kiekybiniai metodai. Monografiją sudaro šešios dalys. Pirmose dalyse aptariama, kas yra laikoma retai apgyventa teritorija, apžvelgiamos depopuliacijos tendencijos. Detaliai nagrinėjama Lietuvos gyventojų demografinė būklė ir jos kaitos tendencijos. Penktoji dalis skirta gyvenviečių tinklo kaitai. Plačiausia – šeštoji dalis, kurioje nagrinėjamos socialinės ekonominės ypatybės. Knyga skirta ne tik geografijos, bet ir kitų socialinių mokslų krypčių mokslininkams, studentams, visiems, kurie domisi Lietuvos geografija, demografine, socialine ir ekonomine raida.

ENThe aim of the monography – to reveal demographic and social features, the development tendencies of the prevalence of sparsely populated areas, their residents. Major part of Lithuania is sparsely populated, thus the purpose of complex analysis is to evaluate, how the decreasing of the density of residents influences economy, what are the features of economic activity, farming, recreation and tourism, what difficulties arise lining in this territory. In 2012-2013, in the Lithuanian Social Research Centre, scientific research project "Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai" ("Sparsely populated areas of Lithuania and its residents") was carried out. In the monography, part of the material, which was collected and summarized during this research, is presented. The main period of analysis includes a decade of population census between 2001 and 20011. The problem of sparsely populated areas is analysed starting with the review of wide European context and continuing with the level of the territory, municipality and eldership of Lithuania. The main method of the research – complex sociogeographical analysis, where qualitative and quantitative methods are applied integrated. Monography consists of six parts. In the first parts, it is discussed, what is considered sparsely populated territory; the tendencies of depopulation are reviewed. The demographic state of the residents of Lithuania and its tendencies of changing are analysed in detail. The fifth part is for the changing of the system of settlements. The broadest – the sixth part, where the social economic features are analysed. The book is not only for geographers, but also for the scientists, students of other scientific fields and for all, who are interested in geographic, demographic, social and economic development of Lithuania.

ISBN:
9789955531463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56706
Updated:
2021-03-01 16:58:18
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: