Примирение (соглашение) потерпевшего с виновным по делам публичного обвинения : проблемы регламентации и применения

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Примирение (соглашение) потерпевшего с виновным по делам публичного обвинения: проблемы регламентации и применения
Alternative Title:
Conciliation (mediation) of the injured party with the guilty party in cases of public charges: problems of regulation and application
Keywords:
LT
Mediacija / Mediation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mediacijos institutas baudžiamajame procese. Naudojantis sisteminės analizės, lyginamuoju, istoriniu metodais straipsnyje aptariami mediacijos formų (rūšių), įtvirtintų kai kurių valstybių baudžiamojo proceso įstatymuose, pagrindiniai aspektai. Straipsnyje analizuojami kompleksinės ir paprastos mediacijos modelių požymiai. Straipsnyje siekiama išryškinti kai kuriuos probleminius susitaikymo viešojo kaltinimo bylose, numatyto Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose, reglamentavimo ir taikymo klausimus. Straipsnyje daroma išvada, kad alternatyvių baudžiamųjų konfliktų sprendimo formų reglamentavimo Lietuvos baudžiamojo proceso įstatymuose tendencijos iš esmės atitinka tarptautines baudžiamojo proceso vystymosi tendencijas. Baudžiamojo proceso mokslo doktrinoje daugiausia tyrinėta diskrecinio baudžiamojo persekiojimo forma yra mediacija. Dėl šios priežasties ji labiausiai žinoma. Daugelio šalių baudžiamajame procese yra įtvirtintos ir pakankamai plačiai taikomos įvairios mediacijos modifikacijos. Straipsnyje analizuojama, kiek mediacijos koncepciją atitinka nukentėjusiojo ir įtariamojo susitaikymas viešojo kaltinimo bylose, numatytas Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose. Konstatuojama, kad Lietuvos įstatymuose įtvirtintas susitaikymas viešojo kaltinimo byloje su mediacija turi tik panašių procesinės formos elementų, tačiau jų turinys yra skirtingas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstama veika; Mediacija; Nukentėjusysis; Kaltininkas; Crime; Mediation; Victim; Offender.

ENThis article examines mediation in the criminal procedure. Using systematic analysis and a comparison of historical methods, the article discusses aspects of the main forms of mediation and their implementation in certain governmental laws in the criminal procedure. The article analyses the features of comprehensive and simple models of mediation. The article seeks to expose certain problems of resolution in public criminal cases and issues of regulation and application indicated in the criminal laws of the Republic of Lithuania. The article concludes that alternative forms of conflict resolution regulation in the Lithuania criminal procedure laws are essentially compatible with international tendencies in criminal procedure development. Mediation is a discretionary form of penal prosecution in the doctrine of criminal procedure. For this reason it is the most well known. Various forms of mediation are established and sufficiently broadly applied in the criminal procedure in many countries. The article analyses the extent to which the concept of mediation suits reconciliation between victims and suspects in public trials and states that in Lithuanian criminal law, reconciliation in the public trials has some similar elements of procedural form, but their contents are different.

ISBN:
9984143236
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5512
Updated:
2013-04-28 16:15:39
Metrics:
Views: 17
Export: