Negalios socialiniai vaizdiniai Lietuvos dienraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Negalios socialiniai vaizdiniai Lietuvos dienraščiuose
Alternative Title:
Social images of disability in Lithuanian daily newspapers
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 75-92
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laikraščiai; Negalia; Neįgalieji; Socialinis vaizdinys; Žiniasklaida; Disability; Mass-media; Newspapers; People with disabilities; Social image.
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Socialinis vaizdinys; Spauda / Press; Žiniasklaida / Media.
EN
Newspapers; Social image.
Summary / Abstract:

LTViena iš aktualiausių problemų negalės fenomeno psichosocialinėje struktūroje yra socialiniai negalios vaizdiniai. Jie leidžia analizuoti ne tik vyraujančias nuostatas, požiūrius ar vertybes vertinant negalią, bet ir konkrečioje visuomenėje dėl tam tikrų negalios vaizdinių priimtą negalios koncepciją, neįgaliųjų integracijos metodus, socialinės politikos žingsnius, neįgaliųjų socialinės atskirties ar įtraukties mastus. Ne kiekvienas individas su negalia susiduria asmeniškai, todėl, kaip rodo tyrimai, apie negalią jie dažniausiai sužino iš žiniasklaidos. Šiuo metu žiniasklaida yra ta socialinė institucija, kuri užima tvirtas pozicijas ir vaidina didelį vaidmenį žmonių gyvenime. Žiniasklaida ne tik atspindi socialinius tikrovės konstruktus, bet ir turi galią juos kurti. Todėl nuo to, kaip ji sugeba pasirinkti, apibrėžti bei pristatyti tam tikrus reiškinius, didele dalimi priklauso viešoji nuomonė, nuostatos ir jų skatinamas elgesys. Tyrimai rodo, kad žiniasklaidoje pateikiamas požiūris į negalią turi įtakos neįgaliųjų identiteto formavimuisi, negalios socialinio reiškinio suvokimui, apibrėžia neįgalaus asmens padėtį ir vaidmenis visuomenėje. Straipsnyje pateikiamas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti negalios vaizdinių, konstruojamų Lietuvos dienraščiuose, ypatumus. Tyrimo tikslui įgyvendinti pasirinktas dokumentų analizės metodas, leidžiantis objektyviai įvertinti negalios vaizdinių pobūdį apibrėžto laikotarpio dienraščiuose. Dokumentų analizės metodu atlikta kiekybinė ir kokybinė parinktų tekstų turinio analizė.Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelktas į dienraščių straipsnių kokybinės analizės rezultatus. Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinkti keturi didžiausi šalies dienraščiai: „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Respublika“ ir „Vakaro žinios“. Leidinių laikotarpis – 2009 m. sausio mėn. – 2010 m. gegužės mėn. Tiriamuoju laikotarpiu keturiuose Lietuvos dienraščiuose buvo rasti 136 straipsniai negalios tema. Didžiausią dalį informacijos sraute negalios tematika sudarė informacinio pobūdžio pranešimai; pasigesta šviečiamosios, moksliniais faktais pagrįstos informacijos. Kokybinė dienraščių straipsnių negalios tematika analizė parodė, kad vis dar dominuoja klinikinis požiūris į negalią: negalia kaip medicininė patologija, kaip praradimas, problemų šaltinis, kitoniškumas, apribojantis asmens galimybes; neįgalus asmuo – valstybės išlaikytinis, jis silpnas, reikalaujantis pagalbos, globos, gydymo, korekcijos. Kita vertus, dienraščių straipsniuose identifikuojami negalios vaizdiniai, atspindintys socialinį požiūrį į negalią: negalia kaip įprasta gyvenimo dalis, neįgalieji visaverčiai visuomenės nariai, pateikiama informacija apie neįgaliųjų pasiekimus, aktyvumą, socialinį dalyvavimą. [Iš leidinio]

EN[...] The goal of the research is to reveal peculiarities of social images of disability, which are represented in the daily newspapers of Lithuania. The method of document analysis was chosen, which allows for an objective evaluation of the nature of disability constructs published in the daily newspapers during the determined period. The qualitative and quantitative content analysis of the selected texts was conducted applying the method of document analysis. The article focuses on presentation of results of qualitative analysis of articles published in daily newspapers. The qualitative content analysis was carried out following the inductive logic of building categories that is based on research data. Conducting qualitative content analysis, the following sequence was observed (Creswell, 2009): repeated reading of the content of the selected articles, identification of meaningful elements in the analysed text, grouping of meaningful elements into categories and sub-categories, integration of categories into the context of the analysed phenomenon and description of their content. The four biggest national daily newspapers (Lietuvos Rytas, Lietuvos Žinios, Respublika, Vakaro Žinios) were chosen for empiric research. The newspapers were published during the period from January 2009 to May 2010. During the analysed period, 136 articles on the topic of disability were found in the four daily newspapers of Lithuania.The biggest proportion of information on the theme of disability consisted of informative reports; the lack of educative information and information based on scientific facts was observed. The qualitative analysis of articles on disability in the daily newspapers revealed the continuing prevalence of a clinical attitude towards disability: disability as a medical pathology, a loss, a source of problems, the otherness, limited personal opportunities; a person with a disability is seen as a dependent of the state, s/he is weak and requires care, support or treatment. On the other hand, images of disability as identified in the newspaper articles reflect the social attitude towards disability: disability as a common part of life, persons with disabilities are full-value members of the society; information on the achievements of people with disabilities, their activity and social involvement are also presented. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48334
Updated:
2020-11-25 19:21:02
Metrics:
Views: 65    Downloads: 24
Export: