Judėjimo negalę turinčių asmenų profesinė motyvacija ir subjektyviai suvokiami (ne)sėkmingos integracijos į darbo rinką veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Judėjimo negalę turinčių asmenų profesinė motyvacija ir subjektyviai suvokiami (ne)sėkmingos integracijos į darbo rinką veiksniai
Alternative Title:
Professional motivation of persons with motor disability and subjectively conceived factors of (un)successful integration in labour market
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 2 (17), p. 145-156
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Neįgalieji / Disabled persons.
Summary / Abstract:

LTSėkminga profesinė veikla yra viena iš reikšmingesnių neįgaliųjų socializacijos ir integravimosi į sociumą prielaidų: darbas teikia ne tik finansinį saugumą, sudaro galimybių užmegzti socialinius kontaktus, bet ir didina asmens savigarbą. Tyrimu siekta atskleisti judėjimo negalę turinčių asmenų integracijos į darbo rinką motyvacijos ypatumus ir subjektyviai suvokiamų (ne)sėkmės veiksnių sąsajas su darbingumo lygiu. Tyrime dalyvavo 300 judėjimo negalę turinčių darbingo (18-65) amžiaus asmenų: 114 moterų, 186 vyrai. Nustatyta, kad tyrime dalyvavusiems judėjimo negalę turintiems asmenims svarbūs profesinės integracijos motyvai - egzistenciniai, bendravimo, socialiniai, saviraiškos poreikiai. Specifiniai, su negale susiję profesinės integracijos motyvai, yra tikėjimasis nuolaidų, darbdavio prisitaikymo prie neįgalaus žmogaus poreikių. Nustatyti statistiškai reikšmingi integracijos į darbo rinką motyvacijos skirtumai priklausomai nuo darbingumo lygio. Reikšmingiausi sėkmingos integracijos į darbo rinką veiksniai - teigiamos nuostatos, profesinis pasirengimas ir motyvacija, valstybės finansavimas, teisinė ir socialinė parama neįgaliesiems. Esminiai nesėkmingos darbinės integracijos veiksniai yra susiję su subjektyviomis nedarbo priežastimis: save nuvertinančios neįgaliųjų nuostatos, su tuo susijusios nepakankamos integravimosi pastangos ir emocinės problemos rodo, jog negalės pobūdis ir darbingumo lygis gali daryti skirtingą poveikį neįgaliųjų profesinei motyvacijai ir tapti nesėkmingos integracijos priežastimi. Negalės tipas ir žemas darbingumo lygis gali būti subjektyviai suvokiamomis kliūtimis, trukdančiomis neįgaliesiems sėkmingai konstruoti socialiai vertingus savo vaidmenis visuomenėje.Reikšminiai žodžiai: Judėjimo negalė; Darbo rinka; Darbingumo lygis; Integracijos veiksniai; Profesinė motyvacija; Motor disability; Level of the ability to work; Labour market; Integration factors; Professional; Motivation.

ENSuccessful professional activities are among the most significant preconditions for socialization and integration of disabled persons into the society: work not only provides financial security and possibilities of social contacts, but also increases self-esteem. The study attempts to reveal the traits of motivation of persons with motion disability to integrate into the labour market and the relation between the subjectively comprehended success (failure) factors and the efficiency level. 300 persons with motion disabilities of employable age (18 – 65) participated in the survey: 114 women and 186 men. It was established that they are concerned with professional integration motives, i. e. the existential, social, communicational and self-expression needs. The specific professional integration motives are the expectation of concessions and adaptation of the employer to disabled persons’ needs. The statistically significant differences of motivation to integrate into the labour market depending on the level of employability were identified. The most significant factors of successful integration are positive attitude, professional readiness and motivation, state’s funding, legal and social support to disabled persons. The essential factors of unsuccessful labour integration are related with subjective reasons for unemployment: self-depreciating attitude, the related insufficient attempts of integration and emotional problems show that the character of the disability and the level of employability can have a different influence on the professional motivation of disabled persons and become the reason for unsuccessful integration. The type of disability and the low level of employability can become subjectively comprehended obstacles, hindering the disabled persons to successfully construct their valuable role in the society.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17142
Updated:
2018-12-17 12:03:10
Metrics:
Views: 47    Downloads: 11
Export: