Crystallization of disability stereotypes in Lithuanian media

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Crystallization of disability stereotypes in Lithuanian media
Alternative Title:
Negalios stereotipų kristalizavimas Lietuvos spaudoje
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 1 (75), p. 83-91
Keywords:
LT
Negalia; Negalios fenomenas; Socialinis konstruktas; Neįgalieji; Stereotipas.
EN
Disability; Phenomenon of disability; Social construct; Disabled persons; Stereotypes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti, kokie neįgaliųjų stereotipai vyrauja Lietuvos spaudoje? Kokį negalios vaizdinį formuoja Lietuvos spauda? Kokius neįgaliųjų tapatumo konstruktus perteikia Lietuvos spauda? Empiriniam tyrimui pasirinktas didžiausio tiražo Lietuvos dienraštis „Lietuvos rytas” ir neįgaliesiems skirtas savaitraštis ,,Bičiulystė”. Analizuojami visi 1995, 2003 ir 2010 metų šių leidinių numeriai. Pagrindinis turinio (content) ir lyginamosios analizės kriterijus - empiriniam tyrimui pasirinkti skirtingo pobūdžio leidiniai (orientuoti į skirtingas tikslines auditorijas). Remiantis spaudoje identifikuotais stereotipais, pateikiamos teorinės neįgaliųjų tapatumo konstruktų ir negalios vaizdinio įžvalgos. Terminologija, vartojama neįgaliam asmeniui apibūdinti, formuoja atitinkamą visuomen÷s požiūrį į negalią ir neįgaliuosius. Terminai, skirti asmenims su fizine negalia įvardyti, akcentuoja šių žmonių išskirtinumą (aklasis, kurčiasis, paraplegikas ir pan.). Žiniasklaidoje kuriamas negalios kitoniškumo įvaizdis palaiko neįgalumo stereotipus, diskriminuoja ir mažina neįgaliųjų žmogiškąją vertę. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ negalia pristatomi kaip asmenin÷ tragedija, kylanti d÷l fizinių ar psichinių individo sutrikimų; kaip normų neatitikimas ir stigma. Psichikos negalia stereotipizuojama ir mistifikuojama, pateikiamos psichikos negalios ir deviantinio elgesio sąsajos. Medikalizacija ir institucionalizacija suvokiama kaip socialin÷ kontrol÷. Neįgalieji dienraštyje aprašomi kaip patiriantys smurtą iš aplinkinių, tai lemia visuomen÷s požiūrį į neįgaliuosius kaip į silpnus, negebančius apsiginti, vertus gailesčio. B÷gant metams dienraštyje vis dažniau atsiskleidžia šios neįgaliųjų charakteristikos. Dienraštyje galima įžvelgti negalios sąsajas su deviantinio elgesio išraiškomis.Kuriamas stereotipizuotas ir mistifikuotas psichikos negalios vaizdinys, neįgalieji suvokiami kaip homogeniška, engiama, neatitinkanti visuomenės „normų“, parazituojanti grupė. Savaitraštyje „Bičiulystė” akcentuojama negalios socialinio konstrukto prigimtis, pabrėžiama visuomenės požiūrio reikšmė neįgaliųjų integracijos sėkmei. Negalios socialinio konstrukto analizės pasigendama dienraštyje „Lietuvos rytas“. Neįgalieji dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir savaitraštyje „Bičiulystė“ atsiskleidžia kaip našta šeimai, negalia traktuojama kaip nesėkmių priežastis, gėdos ženklas. Straipsniuose negalia reprezentuojama kaip medicininė patologija, vyrauja medicininio modelio atspindžiai. Abiejuose analizei pasirinktuose leidiniuose vyrauja stereotipizuotas neįgalių žmonių pristatymas, tačiau savaitraščio „Bičiulystė“ straipsniuose atsispindi ir teigiami negalios vaizdinio atspalviai: pateikiama išsami informacija apie neįgaliųjų pasiekimus, gerąsias savybes, išryškėja proaktyvūs pačių neįgaliųjų siekiai kurti ir palaikyti pozityvias tapatumo išraiškas visuomenėje. [Iš leidinio]

ENA review of investigations of the phenomenon of disability and the disabled by mass-media, a theoretical conceptualization of the social construct of disability based on the analysis of research literature, and a survey of correlations of representativeness and the identity of the disabled are presented in the article. The Lithuanian press from 1995, 2003 and 2010 were chosen for investigation drawing on the daily newspaper "Lietuvos rytas" and weekly "Bičiulystė". With reference to the results of the empirical research, the stereotypes of the disabled, which became dominant in the Lithuanian press during the analyzed periods, are disclosed jointly with the comparative analysis, in order to reflect the differences of representativeness and representation of the persons with disability in the publications selected for this analysis. The stereotypes of the disabled, which were revealed during empirical investigation, reflect on the constructs of identity of the disabled as well as on image of disability as inherent to Lithuanian press. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39038
Updated:
2021-01-13 18:39:39
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: